Hem | Företag | Utformningen av Björnbro verksamhetsområde borde kunna naturanpassas bättre

Utformningen av Björnbro verksamhetsområde borde kunna naturanpassas bättre

image

Syftet med att skapa Björnbro verksamhetsområde, som nu är ute på samråd, är att skapa förutsättningar för etablering av nya arbetsplatser eftersom befintlig industrimark i kommunen håller på att ta slut.

Vi anser att Håbo inte behöver fler invånare men däremot fler företagare och företag så att Håbos invånare bereds möjlighet att slippa pendla till andra kommuner för att få arbete. Detta ger mindre biltrafik och är bättre för miljön. Detaljplanen har föregåtts av en naturvärdesinventering av Calluna AB 2011-2012, vars rekommendationer i form av undvikande av exploatering av känsliga naturområden, följts på (ett som vi tycker) förtjänstfullt sätt. Vi är dock missnöjda på en punkt. Kommunens största sammanhängande skogsområde sträcker sig från Krägga i norr till Bålsta i söder. Den nya exploateringen kommer att nagga detta stora naturområde i kanten ganska ordentligt om den genomförs. Vi anser att kvarter 5 och 6 i område A som kommer att utgöra en isolerad klick av exploaterad mark mitt i skogen norr om Skörby invid den stora kraftledningen skall tas bort från Detaljplanen. Industriområdet kan komma att ligga så nära som 300 meter från bebyggelsen i Skörby. Området innehåller bl.a. en 330 meter lång hålväg, ett fornminne från 1700-talet och som borde bevaras till efterkommande generationer.

Stora sammanhängande naturområden är viktiga och i det här fallet handlar det bara om att 16 hektar industrimark som i så fall tas bort från detaljplaneprogrammet. Vi vill dessutom ha bort den planerade kringfartsleden väster om Skörby, Kraftleden – Vilunda som introducerades i samband Fördjupad Översiktplan för Bålsta tätort 2010.

Håkan Nihlman
Ordförande Håbo Naturskyddsförening

------------------------------------------------------------

Läs mer:
Planprogram för Björnbro verksamhetsområde/Bålsta Logistik (Håbo kommun)