Hem | Övriga Nyheter | Skjutverksamheten i Veckholm påverkar fågellivet negativt

Skjutverksamheten i Veckholm påverkar fågellivet negativt

image

Efter en storövning vid Veckholms skjutfält 26 – 27/4 2011 då kanonaderna från sprängladdningar var mycket kraftiga så avbröts åtminstone en berguvs- och en havsörnshäckning i närområdet. Berguvshäckningen skedde på en klippavsats mot sjösidan i Vattunödens naturreservat och havsörnshäckningen i ett boträd nära vattnet på Veckholmssidan.

Fåglarna stod inte ut längre och lämnade (mot sin vilja) sina ungar att svälta ihjäl p.g.a. några människors hänsynslösa beteende. Från att ha varit allmänt förekommande i skogstrakter och skärgårdar i så gott som hela Sverige har berguvsstammen gått kraftigt tillbaka under de senaste 150 åren främst p.g.a. förföljelse (jakt) och det moderna kalhuggningsorienterade skogsbruket. Trots fridlysning 1950 gick det inte att vända den nedåtgående trenden förrän några driftiga ornitologer påbörjade avel i större skala på 1960-talet. Idag bedöms det finnas någonstans mellan 1000 och 2000 individer i Sverige. Även havsörnen var ännu på 1800-talet vanligt förekommande i nästan hela Sverige. Men även denna förföljdes hårt genom jakt och när miljögifterna DDT och PCB blev allmänt förekommande på 1950-talet var artens fortplantning i allvarlig fara. Den bedömdes vara utrotningshotad på 1960-talet men tack vare Naturskyddsföreningens projekt ”Havsörn” och förbudet mot PCB och DDT så har populationen åter ökat under de senaste decennierna. Idag kan vi glädjas åt att det uppskattningsvis finns omkring 2500 individer i Sverige. Båda arterna är upptagna i Artdatabankens rödlista och i EU:s fågel- och habitatdirektiv, vilket t.ex. innebär att boträd inte får sågas ned. Vill vi ha tillbaka berguvar och havsörnar i Ekolsundsviken/Norra Björkfjärden, så måste militären bort. Försvarsmakten äger ett tre gånger så stort övningsområde vid Skogs-Tibble, 25 km sydväst om Uppsala. Flytta skjutverksamheten dit så kan ni leka krig utan att störa människor och djur på samma sätt som vid Veckholm!

Håkan Nihlman
Ordförande Håbo Naturskyddsförening