Hem | Övriga Nyheter | Samrådsmöte kring detaljplan Väppeby 7:18 mfl - Väppebyvägen – Järnvägen – Tvåhus

Samrådsmöte kring detaljplan Väppeby 7:18 mfl - Väppebyvägen – Järnvägen – Tvåhus

image

(Insändare) Planområdet, som idag saknar detaljplan, fortsätter att engagera de boende i området. Det omfattar cirka 6 ha och är beläget strax sydöst om Bålsta centrum, mellan järnvägen och Stockholmsvägen.

Möte i Kommunhuset 9 april med representanter från planavdelningen

Ola Wikström (OW) hälsade välkommen till SAMRÅD – med förhoppningen att det skulle bli ett civiliserat möte – en något märklig inledning (!)
Vi – boende på Väppebyvägen – var mangrant samlade.
Oklarheten om vad som skall hända med våra hus har pågått sedan i november. Bakgrunden är förslaget till bebyggelse på spårreservatet sydost om järnvägen. Genomgående under mötet hänvisades till att man måste avvakta Trafikverkets besked var tillkommande spår ska ligga.

På frågan varför man inte gör klart med Trafikverket innan detaljplaner med arkitektkostnader, buller- och miljökonsekvenser mm utretts gavs inget klart svar. Bara att den översiktsplan som finns inte är bindande.

På fråga bekräftade arkitekt Smideman, som fått uppdraget att rita den nya bebyggelsen, kommunens ”vilja” att förlägga spårreservatet till Väppebyvägen. Där finns en gällande detaljplan utan spårreservat, och hur det ska lösas framgick inte. Bara en ytterligare hänvisning till Trafikverket.

Man bekräftade att det inte finns något uppdrag att omarbeta detaljplanen Nordost om järnvägen.

Några nyblivna fastighetsägare på Väppebyvägen har innan köp kontrollerat med kommunen om eventuell utbyggnad av järnvägen och fått besked att det inte påverkar Väppebyvägen.

”Vem är ansvarig för detta vilseledande besked?”   ”Det vet vi inte” – blev svaret.

Kommunen har mottagit yttranden från oss på Väppebyvägen, bl.a. ett förslag att ”pressa in” nya spår sydost om nuvarande spår (OWs uttryck) – alltså i nuvarande spårreservat.

Lång diskussion uppkom om konsekvenserna av de tänkta 4-våningshusen längs järnvägen på södra sidan. De ska utgöra ”bullerplank” mot den övriga bebyggelsen ner mot Stockholmsvägen och kommer att få fin utsikt samtidigt som vår utsikt förstörs. Hur det påverkar bebyggelsen på andra sidan järnvägen har man ännu inte utrett.

På fråga om varför det ursprungliga tillståndet om 50 m till närmaste bebyggelse söder om järnvägen ändrats till 30 m gavs inget svar = ingen visste.

Vid två tillfällen fick vi besked om att ett omarbetat förslag, (!) - eventuellt med lägre hus och kommande spår sydost om järnvägen, ska presenteras för Trafikverket. Med reservationen: ”Det är Trafikverket som beslutar”.

Så den dåliga nattsömnen verkar vi på Väppebyvägen få fortsätta att leva med även efter det här mötet – som nog får anses var rätt så civiliserat.

Lilian Håkanson, en av deltagarna på mötet


Läs mer

- Detaljplan för Väppeby 7:18 m fl., Tvåhus
- Kör kommunen över redan boende? (HP 3 mars 2014)