Hem | Övriga Nyheter | Bålsta - Industrihamn eller bostadsort med bad och natur?

Bålsta - Industrihamn eller bostadsort med bad och natur?

image

(Insändare - Protest) NCC och Cementa ansöker om tillstånd att göra Kalmarviken till en stor industrihamn. Totalt rör det sig om ofattbara 1500 fartyg per år med 3 miljoner ton sten de första åren som ska krossas och 400 000 ton cementprodukter, sten, grus och giftig flygaska. Detta ska jämföras med de 20 fartyg till Gyproc som anlöper idag.

NCC har ansökt om tillstånd att anlägga en ny hamn för mottagning, krossning och utlastning av sten i Kalmarviken. Hamnen ska ligga nära Bålsta, Kalmarsandsbadet. Närliggande bostadsområden är Fånäs, Kalmarsand, Aronsborg och Toresta. NCC:s vill ta emot upp till 1200 större lastfartyg per år med främst sprängsten från Förbifart Stockholm. Totalt rör det sig om 4 miljoner ton sten under en tioårsperiod, varav gigantiska 3 miljoner ton sten under de första åren. Fartygen ska lossas dygnet runt med dumpers, grävskopor och transportband. Krossning av sten kommer enligt NCC ”huvudsakligen” ske vardagar kl 06.00-18.00. I praktiken innebär ”huvudsakligen” att krossning även kan äga rum på andra tider, t ex på helger. Bullret från krossningen kommer sprida sig över ett stort område. Det kommer att köra uppemot 50 lastbilar i timmen (dvs 100 fordonsrörelser), kl 07.00-22.00 från NCC:s depå i Toresta. Trafiken kommer gå både via Bro och genom Bålsta mot E18.

Cementa vill utöka sin verksamhet i Kalmarviken och ta emot 250 större lastfartyg per år med gigantiska 400 000 ton cementprodukter, sten, grus och giftig flygaska. Detta ska jämföras med dagens tillstånds på nivå 2 – 5 000 ton cementprodukter och max 15 båtar per år.

Idag trafikeras Kalmarviken av ca 20 fartyg per år till Gyproc (tillstånd finns för 30-45 fartyg per år). Gyproc lossar gips från båt, vilket är en förhållandevis ”tyst” produkt att lossa, ändå störs närboende av gipsdamm och buller från slag i fartygsplåt och lastningsluckor samt av lågfrekvent buller från fartygsmotorerna. Redan idag orsakar den tunga trafiken på Kalmarsandsleden och Stockholmsvägen vibrationer i mark som skadar husen utmed vägen.

Kalmarviken är planerad för nya bostäder. Kommunen vill bygga 260 nya lägenheter i Kalmarsand (där Lantmännens gamla silo står). I Frösundavik ska 130 villor byggas.

Kommunen vill även bebygga stranden efter Kalmarsandsbadet på Torestasidan. Bostäder planeras också bredvid Cementas anläggning.

Så blir det om industrihamnen byggs
Bålsta riskerar att tappa nya attraktiva och viktiga bostäder..

Uppemot 1500 stora lastfartyg per år, det vill säga 4-5 fartyg per dygn med bullrande lossning dygnet runt! Fartyg avger dessutom lågfrekvent buller som tränger in i hus. Även boende längs med farleden, t ex Notholmen, Getberget, Hagviken, Frösundavik, störs av buller från fartygen vid in- och utsegling.

Uppemot 900 lastbilar som hämtar produkter på anläggningarna kl 0500-2200 dvs uppemot 1800 lastbilsrörelser per dag. Andra tunga transporter är inte medräknade.

Krossning av sten kommer att pågå ”huvudsakligen” vardagar kl 06.00-18.00. Vi kommer att vara utsatta för en konstant bullermatta.

Det kommer att köra tusentals tunga fordon genom våra bostadsområden Kalmarsand, Fånäs, Aronsborg, Mansängen och Dyarne vid Kalmarleden. Som transporterar upp till 60 ton med sten, grus och cementprodukter per fordon.

Fler än 1500 boende runt Kalmarviken kommer att störas dygnet runt av buller och damm och andra olägenheter.

Boende längs med farleden, t ex Notholmen, Getberget, Hagviken, Frösundavik, kommer att störas kraftigt av buller från fartygen vid in- och utsegling. Obs att det inte går att kräva bullerbegränsning på fartyg som går i farled. Fartygen kan alltså bullra obegränsat!

Om NCC och Cementa får tillstånd kommer Bålsta att förvandlas från en idag idyllisk bostadsort, med fina bad och vacker natur, till en industrihamn liknande Rotterdam. Vi protesterar mot detta.

Protest:

Vi vill inte att två nya industrihamnar anläggs i Kalmarviken. Det finns lämpligare lokaliseringar som inte har lika ingripande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet.

Det är oacceptabelt att utsättas för buller dygnet runt från lossning, lastning och fartygsmotorer samt krossning av sten.

Vi kräver att våra barn ska vara trygga och säkra. Bromssträckan på torr och isfri vägbana för en lastbil på 40 ton är cirka 60 meter vid en hastighet på 40 km/h. Vi som bor i Bålsta vet att lastbilarna ofta överskrider hastighetsbegränsningarna. Hur ska en lastbil hinna få stopp på sitt ekipage när ditt barn passerar över en ishal väg en mörk decembermorgon?

Vi vill inte att våra hus ska spricka av sättningar i mark som följer av den tunga trafiken. Vem betalar dessa skador? Detta är ett problem som adresserats till kommunen och andra myndigheter under lång tid, bl a vid Gyprocs tillstånd.

Vi protesterar mot att våra fastigheter och lägenheter ska minska i värde på grund av att stora koncerner ska göra vinster på vår bekostnad. Det är inte rimligt att privatpersoner får kännas vid stora ekonomiska förluster i form av värdeminskning på hus och lägenheter. Det är oacceptabelt att vattenkvaliteten, bad- och fiskevatten förstörs. NCC och Cementas verksamheter kommer att hota utrotningshotade arter som den rödlistade målarmusslan, vilken nyligen har hittats utanför Frösundavik. Även beståndet av havsörn i Kalmarviken och den rödlistade fågeln gröngölingen som finns vid Toresta hotas. Kalmarviken är dessutom uttagspunkt för dricksvatten till Håbo.

Vi vill inte att det populära Kalmarsandsbadet förstörs.

Vi vill ha kvar våra fina stränder och natur i Bålsta.

Vi vill inte ha ytterligare stoftnedfall. Luftföroreningar ökar dramatiskt med miljöfarliga ämnen.

Det är oacceptabelt att utsläpp från fartygen ökar som påverkar vatten och natur, som utsläpp av olja och diesel, avloppsvatten och giftiga bottenfärger. Fartygen orsakar också svall som eroderar stränder och skadar bryggor och orsakar rörelser på sjöbotten som drar upp dy och gamla föroreningar som ligger i bottenslammet. Det kommer t ex påverka vårt dricksvatten, djur- och växtlivet samt stränderna.

Som vi ser det finns det inga fördelar, varken ekonomiska eller andra, för Håbo kommun. Tvärtom kommer kommunen få svårt att attrahera inflyttning från ett allt mer växande ”Storstockholm” som söker sig ut från stan. En av Bålstas stora tillgångar är ju närheten till vatten, bad och natur vilken nu förstörs. Likaså hotas kommunen av utflyttning av skattebetalare som väljer att lämna kommunen, med minskade skatteintäkter som följd.

NCC och Cementas planer berör alla i Bålsta, i högsta grad boende i Fånas, Kalmarsand, Notholmen, Dyarne, Aronsborg, Mansängen, Hagviken, Getberget och Frösundavik samt även boende vid Toresta i Upplands Bro kommun.

Om NCC och Cementa får tillstånd kommer Bålsta att förvandlas från en idag idyllisk bostadsort, med fina bad och vacker natur, till en industrihamn liknande Rotterdam. Vi protesterar mot detta.

Mer information finns i länkarna nedan:
(klicka på länkar för att läsa/ladda ner dokumentet)

Bakgrundsmaterial

Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort (Håbo kommun)

NCC Roads AB:s samråd för anläggande av hamn vid Toresta, Upplands Bro kommun och Håbo kommun

Cementas ansökan för utbyggnad av Kalmarviken (samrådsunderlag)

Skrivna protester
Exempel på protester som har skickats in till Håbo kommunstyrelse, berörda myndigheter och företag. Kopiera gärna och skicka in till Håbo kommunstyrelse. Ju fler som skickar in, desto större chans att man lyssnar!

2015-06-17

2015-06-18

2015-06-18

2015-06-22

2015-06-24 

 

Läs mer

Källa: Protester Fakta.pdf 

Facebookgrup: Stoppa industrihamnen i Bålsta 

Protestlista mot att att göra Båsta till industrihamn