Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Praktisk naturvård vid Dragets industriområde

Praktisk naturvård vid Dragets industriområde

image

Sedan halvannat år tillbaka arbetar Håbo Naturskyddsförening praktiskt med att försöka återskapa öppna vattenspeglar i kanten av en kraftigt igenväxt våtmark mellan den stora grusgropen (invid Bålstaåsen) och E18 i norra delen av Dragets industriområde, Bålsta i syfte att gynna den större vattensalamandern och dess bytesdjur (ryggradslösa djur) under reproduktionsperioden (april – september).

En skötselplan finns framtagen och som är godkänd av markägarna. Tanken är att under några somrar (detta är andra sommaren vi utövar vasslåtter) ta bort oönskad vegetation såsom vass och kaveldun så att fler öppna vattenspeglar i kanten av våtmarken skapas där det finns vatten året runt.

Med hjälp av vasskrattor och annan lämplig utrustning avlägsnas den oönskade växtligheten från våtmarken och läggs ovanpå en gipsbank som ligger i sumpskogen söder om själva våtmarken. Gipsbanken utgörs av gamla tippmassor från gipsfabriken (Gyproc) och tillkom under 1960-talet. Sumpskogen nyttjas av de vuxna individerna av större vattensalamander för övervintring och under sommaren-hösten när de avslutat sin parningslek i vattensamlingarna.

Vi har valt att utföra vasslåttern under augusti månad eftersom vi då med säkerhet vet att de vuxna individerna har lämnat vattensamlingarna och dessutom befinner sig då ännu vass och kaveldun i en tillväxtfas. Vasslåtter när vegetationen är död (t.ex. på senhösten och vintern) har visat sig verkningslös.

Årets vasslåtter går av stapeln söndagen den 7 augusti. Samling kl. 13:00 vid våtmarken. Skyltning till samlingsplatsen finns vid Dragetrondellen.

Ta gärna med kratta, lie eller andra (för ändamålet) lämpliga verktyg, arbetshandskar, oömma kläder och fika. Vi beräknar att hålla på med vasslåttern i ett par-tre timmar.

Alla intresserade är välkomna att delta!

Håkan Nihlman
Ordförande Håbo Naturskyddsförening

 

Bifogad fil:
FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN (INKLUSIVE BESKRIVNING AV BAKGRUND) – SALAMANDERDAMMARNA VID DRAGETS INDUSTRIOMRÅDE, BÅLSTA 2011 – 2020