Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Referat från ängsslåtter

Referat från ängsslåtter

image

Det klassiska uttrycket ”Äng är åkers moder” säger mycket om den betydelse ängen haft i bondesamhället fram till 1900-talets början, då vallodling och konstgödsel gjorde att ängen ej längre behövdes.

Söndagen den 5/8 arrangerade Håbo Naturskyddsförening och hembygdsföreningen Häggeby Skol- & Bygdemuseum traditionell ängsslåtter med lie, räfsa, grepe och härv som redskap. Platsen som valts, en igenvuxen äng i norra delen av Rölundaåsen, var fram till mitten av 1900-talet betesmark men har sedan denna markanvändning upphört fått växa igen. I ängens sydvästra del finns ett bestånd av den rödlistade Backsippan Pulsatilla vulgaris. Ängen har därför använts som plats för årliga backsippegudstjänster på våren av Svenska Kyrkan, vilka ägde marken fram till för ett par år sedan, då Magnus Nobel (Rölunda gård) köpte den.

Att återskapa en sedan decennier tillbaka igenväxt äng visade sig vara en arbetskrävande uppgift för de sju vuxna och två barn som deltog i evenemanget. Stora bestånd av hallon, slån, sly och rosbuskar krävde nyttjande av sekatörer och andra sidavbitare. I det höga gräset kunde däremot liarna med fördel nyttjas och efter tre timmars arbete (inklusive fikapaus) var 400 kvadratmeter äng slagen. Vår förhoppning är att ängsslåttern skall bli en årligen återkommande tradition och att blomsterprakten blir större än idag. Vid en inventering av ängen den 1/7 2012 hittades 27 arter på hela ängen. En ordinär slåtteräng brukar hysa omkring 40 arter per kvadratmeter. Genom ta bort näringen från marken så kommer småväxta mindre konkurrenskraftiga arter att gynnas. En del av dessa finns kanske redan idag sedan decennier tillbaka som frön i marken emedan andra kan invadera ängen utifrån.

Håkan Nihlman
Håbo Naturskyddsförening

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs även Tommy Hildorssons reportage från dagen