Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Naturebase - rovfågelsrehabilitering under 26 år

Naturebase - rovfågelsrehabilitering under 26 år

image

Verksamheten började i blygsam skala i Ekologisk verkstad i Broskolan (Bro) höstterminen 1983 där en del av undervisningen gick ut på att skolans elever deltog aktivt med utfordring och skötsel av djur i syfte att praktiskt lära sig mer om en del av verkligheten utanför skolan.

Initiativet togs av ornitologen och läraren (vid Broskolan) Ulrich Jessen. 1987 utökades verksamheten med rovfågelrehabilitering och voljärer anskaffades, d.v.s. stora burar som sträcker sig från golv till tak, vilka tillåter fågeln flyga fritt och liknar då en naturlig miljö. Rovfågelrehabiliteringen Naturebase, var därmed formaliserad. Ett långvarigt samarbete etablerades också med 1:e statsveterinär Torsten Mörner, djursjukhuset på Veterinärhögskolan i Uppsala, SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) samt polisdistrikten i Stockholms och Uppsala län. När allmänheten kontaktar polisen vid fynd av skadade fåglar så kontaktar polisen i sin tur Naturebase och ombesörjer sedan transporten av fågeln till rehabiliteringsanläggningen. Verksamheten är formellt godkänd av Naturvårdsverket och Jordbruksverket samt genomgår regelbundna inspektioner av länsveterinären och viltenheten vid SVA. Sedan Ulrich Jessen 2006 fick en ny tjänst som lärare vid Fridegårdsgymnasiet i Bålsta så bedrivs verksamheten från Bålsta.

Hittills har mer än 300 st. rovfåglar och ugglor passerat genom rovfågelsrehabiliteringen och sedan släppts tillbaka ut i friheten. I 2 fall av 3 med lyckat resultat. I många fall sköter naturen själv läkningen och då handlar rehabiliteringen i huvudsak om tillgång till mat och husrum.

Den 14/8 2007 inkom en ung stjärtlös tornfalk, kallad Tore stjärtlös, till rehabiliteringen. Denne hade blivit offer för en ung tax´ jaktinstinkt i Kräggatrakten. Hunden hade bitit falken i stjärten med följd att stjärten slitits loss från den övriga kroppen, varvid fågel blivit berövad sin flygförmåga. Efter att ha tillbringat vintern på rehab hade stjärten växt ut igen och i april 2008 kunde falken lämna anläggningen fullt flygfärdig. De sista veckorna hade Tore stjärtlös haft sällskap av Hasse havsörn, en kille som det inte gick lika bra för. Hasse havsörn hade blivit påkörd av ett tåg i Uppsalatrakten med följd att han erhållit ett 10 cm långt öppet sår framför höger vinge. Denne matglade herre kunde sätta i sig 25 nyfödda råttungar per dag på rehab. Tyvärr avled Hasse havsörn efter endast några veckors vistelse på anläggningen. Efterföljande obduktion på SVA visade att sårytan mellan hals och vinge öppnats och bildat en i det närmaste fri passage för infektioner via bakterier.

Rovfågelsrehabiliteringen Naturebase drivs helt ideellt av Ulrich Jessen och medför att mycket tid och pengar behöver läggas ned på verksamheten. De rovfåglar som vårdas äter nämligen stora mängder mat, vilket innebär att kött, fisk och andra matvaror regelbundet behöver anskaffas. Kostnaden för inköp av nya voljärer är än större. Därför är sponsring av verksamheten nödvändig för att den skall gå runt.

Ulrich Jessen kommer tisdagen den 12 mars klockan 19 till Lars Hård-salen (invid Håbo bibliotek) i Bålsta centrum och berättar om Rovfågelsrehabiliteringen Naturebase.

Håkan Nihlman, Ordförande
Håbo Naturskyddsförening    
Tel. (dagtid) 08-566 43572