Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | SPF Håbo´s årsmötet 2013

SPF Håbo´s årsmötet 2013

image

Den 28 februari, månadens sista dag, blev även det förra verksamhetsårets sista. SPF Håbos årsmöte hade denna gång förlagts till aulan i Fridegårdsskolan.

Anledningen var att medlemslokalen Skeppet inte får ta emot mer än 150 personer. Då föreningen nu har över 1000 medlemmar vågade inte styrelsen riskera att få avvisa medlemmar från årsmötet. Nackdelen kan vara att det inte går att servera kaffe med bulle vid mötet.

Ordförande Inger Smedberg hälsade knappt 100 medlemmar välkomna, varefter de kunde njuta av en trevlig konsert med föreningens kör, Duromoll, under ledning av Hans Svennberg. Kören bestod för dagen av 15 sångare som ackompanjerades av Hasses gitarr, och Ove Jansson stod för trevligt mellansnack. Det blev flera sånger med potpurri av gamla slagdängor, lite Hasse & Tage, Mikis Theodorakis och flera andra innan kören så småningom avslutade med Bondekantaten av J.S. Bach. Sånggruppen avtackades med applåder och blommor till ledaren.

Därefter kunde årsmötet öppnas med den traditionella parentationen över avlidna kamrater. Sven-Erik Svensson tände ett ljus och läste en vacker dikt.  Därefter sjöng Sofia från musikskolan ”Tears in heaven” (Eric Clapton) till pianospel av Mats Sjöqvist. Efter välförtjänta applåder överlämnade Inger Smedberg ett stipendium till musikskolan i Håbo.

Så kunde förhandlingarna börja. Gun-Britt Renefalk valdes till ordförande vid årsmötet och Birgitta Rosenkranz som sekreterare. Efter föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning, lästes revisorernas berättelse av Lennart Ahlsén, varefter styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet. En viss diskussion uppstod innan verksamhetsplan och budget för 2013 fastställdes. Budgeten för innevarande år omfattar 832 000 kronor.
En motion om att hjärtstartare borde placeras i Skeppet, kunde styrelsen besvara med att sådan redan fanns där och att utbildning i dess handhavande pågick.
Medlemsavgiften för 2014 fastställdes oförändrat till 250 kronor. Den vikarierande kassören, Yvonne Lindström, berättade att 130 kronor av avgiften tillfaller förbundet, 40 kronor går till distriktet och 80 kronor får SPF Håbo behålla.
Efter votering beslutade årsmötet att antalet styrelseledamöter skulle ökas från nio till 11. Ordförande med flera önskade denna förändring medan vissa ledamöter motsatte sig ökningen och ansåg att styrelsearbetet kunde bedrivas effektivare med det tidigare antalet och att flera personer i styrelsen var onödigt.

Den nyvalda styrelsen består av: Ordförande Inger Smedberg samt Yvonne Lindström, Bo Lundgren, Göran Ohlsson, Birgitta Rosenkranz, Laila Carlsson, Marianne Harrisson, Margareta Persson, Lars-Erik Öman, Olof Svedell och Tommy Landegren.
Efter val av revisorer, beslöt mötet att utöka valberedningen till fem personer vilka därefter valdes. Kommitténs arbete är omfattande, och det gäller att, förutom styrelse och revisorer, även finna de ca 150 funktionärer som krävs för att hålla igång föreningen. Bernt Fredriksson valdes som sammankallande.

Förbundets hederstecken i silver för värdefulla insatser inom SPF överlämnades till Ulla Carlsson, Yvonne Lindström och Nils Runberg som verkligen gjort sig förtjänta av utmärkelserna efter flera års intensivt arbete i föreningen. Makarna Berit och Gösta Melin som länge organiserat arbetet i köket vid månadsmöten och liknande avtackades för sina insatser liksom de nu avgående styrelseledamöterna.

Gun-Britt önskade den nyvalda styrelsen lycka till och tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Med detta sagt avslutade hon 2013 års årsmöte, och där börjar ett nytt och intressant verksamhetsår för SPF Håbo.

Sverker Jonasson