Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Rädda Upplandsstiftelsen

Rädda Upplandsstiftelsen

image

Tack vare en av våra framsynta landstingspolitiker, AKA Karlsson, så finns det sedan 1972 en ideell stiftelse i vårt län, Upplandsstiftelsen, som driver projekt för att främja den lokala naturvården och friluftslivet. Upplandsstiftelsen äger och/eller förvaltar drygt 30 naturområden med syfte att öka den biologiska mångfalden samt skapa attraktiva strövområden och utflyktsmål såsom Granåsen och Kalmarnäset.

Stiftelsen sköter även vår gemensamma vandringsled, Upplandsleden, tre kanotleder samt driver 10 st. naturskolor, exempelvis Vattunödens naturskola. Upplandsstiftelsens verksamhet finansieras huvudsakligen genom bidrag (medlemsavgifter) från Landstinget och länets kommuner.

Under de två senaste åren har emellertid bidraget till Upplandsstiftelsen legat fryst på samma nivå som 2011. Detta innebär i praktiken att Upplandsstiftelsens verksamhet tillförts mindre pengar eftersom löne- och materialkostnader tagit en större del av budgetutrymmet. Vill vi ha kvar Upplandsstiftelsen och att den inte skall tyna bort p.g.a. att budgetresurserna i Landstinget och kommunerna ges till annat så måste alla naturintresserade säga ifrån. 2014 års val till Landstingsfullmäktige och Kommunfullmäktige ger oss en chans att göra något åt saken.

Ta vara på möjligheten och påverka din lokala politiker att verka för att bidragen till Upplandsstiftelsen räknas upp årligen för att kompensera beräknade kostnadsökningar för verksamheten. Unika projekt såsom exempelvis EU-projektet ”Inre Mälarens skärgård” med syfte att restaurera värdefulla naturområden med ädellövbestånd får inte spolieras p.g.a. nedprioritering från våra beslutsfattare.

Håkan Nihlman
Ordförande Håbo Naturskyddsförening