Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Vem ska nyttja det tomma A-huset i Bålsta?

Vem ska nyttja det tomma A-huset i Bålsta?

SPF Håbo ställde då följande fråga:
Hur stöttas de anhöriga med avlastning/avlösning och korttidsboende för den sjuke? 
 
Centerpartiet: Vi har under senare tid fått höra skräckexempel hur illa korttidsvården fungerar. Vi anser att det är mycket viktigt att anhöriga får hjälp med avlastning/avlösning. Fungerar inte detta är risken stor att kommunen får ta hand om två sjuka i stället för en. Fler platser för korttidsboende behövs omgående. Vi anser det rimligt att viss ekonomisk ersättning kan utgå till anhörigvårdare. Frågan bör utredas vidare.

Bålstapartiet: Bålstapartiet förutsätter att det ges den stöttning som erfordras. Om det missats i något enskilt fall kontakta socialtjänsten igen för omprövning, de skall följa gällande lagar.

Folkpartiet: Inför utökad rätt till stöd för alla anhöriga som vårdar sina nära. Erbjud närståendepenning upp till 120 dagar och med mjukare regler. Erbjud också möjlighet till anhöriganställning.

Kristdemokraterna: Antalet platser på korttidsboendet borde utökas så att man kan hantera t ex tidiga hemskickningar från sjukhuset tills han eller hon kan bo hemma igen. Avlastning och avlösning för anhörigvårdare borde vara en självklar rättighet vid flera tillfällen per år om behov finns.

Moderaterna: Avlastning/avlösning är viktig för att anhöriga skall orka och korttidsboende måste givetvis byggas ut allteftersom behovet ökar.

Socialdemokraterna: Vi planerar och bygger ut hemtjänst, hemsjukvård och särskilda boenden utifrån de behov som finns och utifrån den befolkningsprognos som finns. Vi ger också i budget medel för detta för 2015 ca 10,5 miljoner kronor i det beslut som togs i fullmäktige i juni

Sverigedemokraterna: Idag har man som anhörigvårdare rätt till 10 timmars avlösning per månad. Vi anser att antalet fria timmar behöver höjas. Korttidsboende finns mot en dygnsavgift och det är vår mening att avgiften alltid skall hållas så låg som det är möjligt.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet anser att det är behoven som skall styra och inte kostnaderna. Räcker inte pengarna till för detta anser vi det nödvändigt att höja skatten för att tillgodo se behoven.

Miljöpartiet: Svarade inte.

Med vänlig hälsning
Peje Josefsson (en bland många pensionärer)