Hem | Övriga Nyheter | Hälsa | SPF Håbo hade informationsmöte om cancer

SPF Håbo hade informationsmöte om cancer

image

Ordet cancer (kräfta) är ett laddat begrepp, och alla har vi väl någon släkting, vän eller bekant som drabbats och kanske avlidit alltför tidigt i sjukdomen. Ju längre man lever är risken för att drabbas större, ty statistiken visar att 65 % som får en cancerdiagnos är 65 år eller äldre.

SPF Håbo kan ju inte göra något åt sjukdomen, men föreningen anser att det är viktigt att förmedla kunskap i ämnet. Därför arrangerade man ett offentligt informationsmöte om bröst- och prostatacancer i BCJF aula i Bålsta den 10 februari.

Både ordförande och vice ordförande var förhindrade att närvara och Bengt Jansson var inkallad som representant för föreningen. Som gästtalare deltog Lena Vidh från Bröstcancerföreningen Kungsängsliljan i Uppsala och Stig Lindahl från Prostatacancerföreningen i Uppsala län. Utmärkt moderator var Arne Lindqvist från SPF Håbo, och drygt 55 personer deltog i sammankomsten.

Cancer är ett samlingsnamn för ca 200 olika sjukdomar som har det gemensamt att celler på någon plats i kroppen har börjat dela sig okontrollerat, och intensiv forskning pågår för att upptäcka, behandla och lindra effekterna av sjukdomen. Under 2011 ställdes nästan 58 000 cancerdiagnoser i Sverige. De vanligaste var prostatacancer (9 663 fall) och bröstcancer (8 427 fall) och båda sjukdomarna tenderar att öka i antal. Det positiva i sammanhanget är att överlevnaden i cancer ökar. Stig berättade om Regionalt Cancercentrum Uppsala/Örebro (RCC) som, bland annat, skall vara ett samarbete för att utveckla cancervården. Hemsidan är lättillgänglig med massor av uppgifter om vårdprocesser, statistik, forskning etc.

Lena berättade om sin bröstcancerdiagnos och behandlingen som innefattade cellgifter, strålning och slutligen hormonell terapi under fem år. Behandlingen fungerade men hon saknade en skriftlig behandlingsplan, kontaktsköterska och irriteras av att möta många olika läkare under behandlingsperioden, och att dessa ibland visar måttligt intresse. Den senare problematiken kan, för övrigt, flera cancerpatienter vidimera. För Lena har det varit viktigt att ansluta sig till patientföreningen. Här får man stöd och information som är betydelsefull.

Stig talade om att leva med prostatacan-cer. Den viktigaste markören för prosta-tacancer är PSA, ett enzym som tas fram genom ett vanligt blodprov. Det finns även andra metoder som kan bekräfta diagnosen, t.ex. genom att läkare känner på prostatan och fastställer Gleasonvärdet genom att ta ut stansprover ur körteln. Behandling av prostatacancer fungerar oftast, under förutsättning att sjukdomen inte spridit sig för långt. Tyvärr är vården splittrad vid många olika kliniker. Frågan om screening (sållning), d.v.s. att alla män skall genomgå PSA-test, är svår. PSA-värdet är ett osäkert mått, och går man bara efter detta så kan det betyda stora kostnader för samhället.

Efter en frågestund där flera åhörare redogjorde för egna erfarenheter, var det slutligen tid för Bengt Jansson att tacka panelen med blommor, och publiken kunde gå hem med ny kunskap i ett allvarligt ämne.

Sverker Jonasson
SPF Håbo