Hem | Övriga Nyheter | Kommunalrådets krönika | Kommunalrådet har ordet

Kommunalrådet har ordet

image

Kommunstyrelsen har nu klubbat Majoritetens förslag till mål och budget 2012. Nu återstår fullmäktige den 13 juni.

För första gången i historien har samtliga partiers företrädare varit inbjudna att delta i att ta fram övergripande mål för Håbo kommun. Detta för att det ska ses långsiktigt och det ska gälla över flera år för att skapa stabilitet.

Kommunens övergripande mål är:
- Barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande.
- Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
- Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun

Meningen är att sedan ska varje nämnd utarbeta egna mål för sin verksamhet och bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål.

I fördelningen av de ekonomiska ramarna för år 2012 har samtliga nämnder får kompensationför beräknade lönekostnadsökningar och internhyreshöjningar.

Vi i Majoriteten har bestämt oss för följande tillskott till nämndernas ekonomiska ramar 2012.

Socialnämnden: +16,1 mkr
I det ingår driften av vårt nya äldreboende med start aug 2012, utökning av nattpersonal på Pomona, satsningar på dagverksamheten, hemtjänsten, LSS och satsningen på palliativa enheten.

Skolnämnden: + 10,0 mkr
Volymkompensation ingår och satsningarna som påbörjades år 2011 inom bl.a förskola, grundskola, fritidshem och för barn med särskilt stöd fortsätter även år 2012. De medlen reserveras under kommunstyrelsen. Satsningen inom förskolan och fritis är att minska barngruppernas storlek.

Bildningsnämnden: + 5,9 mkr
Fortsatt satsning för datorer till gymnasieelever, medel för omställningskostnader för anpassningar av minskande elevunderlag till vårt eget gymnasium, ökad satsning på vuxenskolan och kultur och fritids verksamhet.

Miljö och teknik nämnden: + 2,3 mkr
Ökad satsning på personal till miljö och plan. Nämnden har också fått kompensation för ökande kostnader för internhyran från övriga nämnder.
Satsningen som gjordes på miljö- och tekniknämnden år 2011 fortsätter även 2012, och det innebär att budget för underhåll lämnas oförändrad med 3,5 mkr och öronmärks för underhåll av kommunens gator och fastigheter utöver budgeterat anslag om 5,5 mkr för fastighetsunderhåll och 2,6 mkr för gatuunderhåll

Totalt har verksamheterna fått tillskott år 2012 med 35,7 mkr i jämförelsen med budget 2011 inkl ca 1,4 mkr till kommunstyrelsens förvaltning och räddningstjänsten.

Detta innebär att majoritetens satsning är 6,0 mkr mer till verksamheterna än det förslag som Moderaterna redovisade i kommunstyrelsen. Resultatet för 2012 hamnar på 13,5 mkr viket är 1,54 % av skattenettot.

Vi kommer också att se över budgeten för år 2012 i samband med fullmäktige under hösten, då regeringen presenterar budgetproposition för år 2012.

Agneta Hägglund (S)
Kommunalråd
KS ordförande