Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Detaljplaneprogram för Bålsta centrum

Detaljplaneprogram för Bålsta centrum

image

Samråd för planprogrammet "Bålsta Centrum från tätort till stad"

Ett stort antal nya bostäder föreslås tillkomma direkt vid järnvägstationen, runt centrumbyggnaden och längs Stockholmsvägen. Centrumområdet blir en tydlig stadskärna med gator, torg och parker som omges av stadsbebyggelse. Förutom nya bostäder skapas även plats för en rad nya verksamheter. I det nya centrumet finns stadens blandning av bostäder och butiker, kontor, restauranger och caféer, bio, sportaktiviteter och kulturliv.

Stationsområdet utvecklas med ett nytt resecentrum och bättre tillgänglighet för såväl gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik. Med en ny och ytsparande lösning för busstrafiken skapas plats för en välkomnande entré samt nya och bättre cykelparkeringar under tak. Dessutom tillkommer ett stort antal nya pendlarparkeringar.

Planprogram för Bålsta Centrum (4,5 Mb) 

Sammanfattning
Sammanfattning på finska

Synpunkter skickas till plan@habo.se

 

Upplysningar lämnas av Plan- och utvecklingsavdelningen.

Programmet har tagits fram av Plan- och utvecklingsavdelningen på uppdrag av Kommunstyrelsen. Arbetet inleddes med en medborgardialog som pågick under vintern 2010/2011 och har skett i samarbete med andra berörda förvaltningar inom kommunen samt en politisk styrgrupp som har följt arbetet.

Samrådsmöten och öppet hus

Samrådet pågår från den 14 maj till den 31 augusti 2012. Programförslaget finns uppsatta i kommunhusets foajé samt i biblioteket (från 18 juni pga ombyggnad). Öppet hus och samrådsmöten då planavdelningen finns tillgänglig för att besvara frågor och synpunkter på förslaget kommer att hållas vid följande tillfällen:

  • 30 maj i Kommunhuset kl 18 – 20, förhandsvisning.
  • 15 augusti i Centrumbyggnaden utanför Ica, kl 11 – 14, 15 – 17, Plan- och utvecklingsavdelningen svarar på frågor och tar emot synpunkter.
  • 18 augusti, Håbo festdag, Plan- och utvecklingsavdelningen svarar på frågor och tar emot synpunkter.

Tyngdpunkten av samrådet kommer att ske i augusti men redan nu finns programhandlingarna tillgängliga och ett första samrådsmöte kommer att hållas den 30 maj.

Vad är ett detaljplaneprogram?

Ett detaljplaneprogram visar i stora drag vad man ska bygga var. Ett detaljplaneprogram beskriver mål och visioner för områdets framtida utveckling. Delområden redovisas för olika ändamål till exempel bostäder, handel, vägar, parker, torg eller annat. Målen och visionerna i programmet ligger sedan som grund när olika detaljplaner tas fram.

Programmet bryts sedan ned i en eller flera detaljplaner. En detaljplan är juridiskt bindande. För att få bygglov måste det som senare byggs stämma överrens med detaljplanen. En detaljplan kan bestämma var man ska bygga kontor eller var handel ska finnas. Detaljplanen kan däremot inte bestämma vilka butiker som ska finnas i handelsområdet. En detaljplan kan bestämma hur högt man får bygga och var man får bygga, men inte hur husen ska se ut i detalj.

Mer om planprocessen 
Mer om vad en detaljplan är

Källa; Håbo kommun