Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Håbo kommun överklagar inte dom

Håbo kommun överklagar inte dom

Håbo kommun beslutade den 5 juli 2011 om en anmärkning mot Vikingens förskolas joursystem. Kommunen ansåg att joursystemet med föräldrar bröt mot skollagen och Håbo kommuns reglemente på ett antal punkter och att joursystemet skulle avskaffas.

Förvaltningsrätten upphäver i sin dom den 25 juni 2012 kommunens beslut.
- Först och främst måste jag säga att det är bra att förvaltningsrätten prövat frågan om föräldrarjoursystem. Vi har analyserat domen och beslutat oss för att inte överklaga. Domen ger Vikingens förskola rätt att fortsätta med sin föräldrarjour. Det finns inte några speciella regler för föräldrakooperativ i lagstiftningen vilket enligt likabehandlingsprincipen innebär att alla förskolor har denna möjlighet. Domen lämnar tyvärr ett antal frågor obesvarade. Vi måste nu analysera konsekvenserna och se över hur dessa ska hanteras, säger Pyry Niemi (s), Skolnämndens ordförande.

Frågeställningar som Håbo kommun fortfarande inte fått besvarade är exempelvis hur mycket föräldrarna kan göra i en verksamhet som normalt ska skötas av utbildad personal. Domen pekar på att föräldrarnas faktiska jourtid i Vikingens verksamhet i snitt har varit 1,5 dag  per år och att det bedöms vara ”i begränsad omfattning”. Äppelbo förskola i Håbo kommun som också har föräldrarjour har andra jourtider. Var gränsen går för begränsad omfattning är fortfarande oklar. Frågan om hur mycket det fria valet får begränsas för föräldrar som inte kan ta ledigt från arbetet för jourdagar och som inte har anhöriga som kan ställa upp är inte heller belyst. Tidigare praxis har utgått från att förskola ska erbjudas enligt föräldrarnas behov. I domen anges en annan uppfattning. Det är inte tydligt hur detta kan komma att påverka exempelvis stängning av verksamheten för planeringsdagar.

Vår slutsats av konsekvenserna av domen är att det fria valet kan begränsas och förskolornas kvalitet kan bli ojämlik. Dessutom kan föräldrarnas möjligheter att få sina behov tillgodosedda begränsas. I bifogat dokument visar vi kopplingen mellan lagkrav, tidigare praxis, förvaltningsrättens tolkning och dom samt våra obesvarade frågor.

Källa: Håbo kommun