Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Detaljplan för Glastomten

Detaljplan för Glastomten

image

Planområdet ligger i centrala Bålsta, längs med Stockholmsvägen och omfattar fastigheterna Bålsta 1:16 och 1:162 samt del av fastigheterna Bålsta 1:614, 1:159 och del av S:7. Planområdets areal är ca 0,7 ha.

Detaljplanens syfte är att förtäta planområdet genom att göra det möjligt att bebygga med flerbostadshus samt att i delar av kvarteret ge möjlighet till verksamheter i bebyggelsens bottenvåning. Den nya bebyggelsen avses rymma ca 100 lägenheter. Föreslagen utformning av kvarteret, med bebyggelse längs Stockholmsvägen och ett torg i korsningen med Päronvägen, syftar till att antyda närheten till Bålsta nya centrum och därmed fungera som en entré till den mest centrala delen av tätorten. Se illustrationsritningen nedan (ej skalenlig).

Utformningen av detaljplanen stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010.

Inga upphävande av strandskyddet behövs för den nya bebyggelsen.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2011 att genomförande av aktuell detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §.

Planutställning


Detaljplanen är utställd mellan den 25 september 2013 och 23 oktober 2013.

Planförslaget går att läsa i sin helhet i kommunhusets entré samt på Håbo bibliotek.

    Kommunhuset, entréplan, Centrumleden 1, Bålsta. Öppet: måndag-torsdag kl.08.00-16.45 och fredagar kl.08.00-15.00
    Håbo bibliotek, Bildningscentrum Jan Fridegård, Centrumleden 5, Bålsta. Öppet: måndag kl.10.00-19.00, tisdag kl.10.00-15.00, onsdag-torsdag kl.10.00-19.00 och fredag-lördag kl.10.00-15.00.

Synpunkter på förslaget ska lämnas till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA, senast den 23 oktober 2013. Yttrandet ska vara skriftligt och undertecknat, vänligen skriv under med namnförtydligande och adress. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under utställningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Upplysningar lämnas av Plan- och utvecklingsavdelningen.

Plansamråd

Samrådet för detaljplanen pågick mellan den 12 december 2012 och 23 januari 2013. Ett samrådsmöte ägde rum den 16 januari i kommunhuset. De synpunkter som inkom under samrådstiden har besvarats i en samrådsredogörelse, för att ta del av denna vänligen kontakta Plan- och utvecklingsavdelningen.

Källa: Håbo kommun