Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Håbo kommuns äldreomsorg är bäst i länet

Håbo kommuns äldreomsorg är bäst i länet

I oktober släppte Socialstyrelsen sin stora undersökning vad äldre tycker om äldreomsorgen. För andra året i rad har Socialstyrelsen frågat alla äldre som har hemtjänst eller bor på ordinärt boende vad de tycker om sin vård och omsorg. Totalt har strax över 130 000 personer svarat på årets enkät. Enligt undersökningen har det skett en nationell ökning där äldre tycker att personalen utför sitt jobb mycket bra istället för ganska bra. Samma resultat finns även i Håbo kommun.

- Vi tar hänsyn till äldres önskemål på individnivå och det är också något som visas i Socialstyrelsens undersökning. Vi har fått väldigt bra resultat där vi också har förbättrat oss i mycket. Vi har få rapporter där äldre är missnöjda. Vi håller en hög lägsta nivå vilket är väldigt glädjande, säger Raija Honkanen, avdelningschef för Stöd till äldre.

Bättre resultat än rikssnittet
Enligt undersökningen har äldres förtroende sjunkit något nationellt, även om förtroendet fortfarande är högt. Håbo kommun ligger högre än det nationella snittet där äldre i kommunen har ett högre förtroende för personalen, både inom hemtjänst och på ordinärt boende. Överlag har Håbo kommun fått ett mycket bra resultat i undersökningen och ligger högre än rikssnittet inom flera områden. Det är något som är mycket positivt enligt Thomas Brandell och Raija Honkanen.

- Det som präglar äldreomsorgen i Håbo kommun är att vi har små enheter, vi har mycket engagerade och duktiga medarbetare som har en hög utbildningsnivå, exempelvis 80 procent av vår hemtjänstpersonal är utbildade. Vi har bra chefer, bra ledning och i och med att vi är en ganska liten kommun har vi också ett nära samarbete med biståndsenheten, rehab och andra enheter, säger Raija Honkanen.

Det positiva resultatet visar på en stark helhet där Håbo kommun tillsammans med privata utförare gör ett bra jobb.

- Vi har fått ett bra resultat och i det resultatet har också äldre som har äldreomsorg inom Attendo svarat på enkäten. Där är resultatet också väldigt bra, vilket är viktigt att lyfta, säger Thomas Brandell.

Äldre behov ska lyftas i ett nytt projekt
I resultatet lyfter också Socialstyrelsen att ensamheten har en stor påverkan på äldres mående. Det är något som Håbo kommun arbetar aktivt med för att äldre ska känna sig mindre ensamma.

- I kommunen finns det flera olika aktiviteter som dagverksamhet för äldre på Dalängen och Pomona. Vi har social samvaro, vi erbjuder också ledsagning och avlösning i hemmet med mera, berättar Raija Honkanen.

För att utveckla arbetet genom att arbeta mer individanpassat kommer Håbo kommun att starta upp ett nytt projekt vid årsslutet. Projektet heter Äldres behov i centrum (ÄBIC) och syftar till att utveckla och arbeta ännu mer efter äldres individuella behov.

- Vi ska bli ännu bättre på att arbeta med att se individen och sätta dennes behov i centrum. Projektet ÄBIC kommer att vara ett arbetssätt vi kommer att arbeta efter, säger Thomas Brandell.

Källa: Håbo kommun