Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Årsredovisning för Håbo 2014

Årsredovisning för Håbo 2014

image

Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Svaren på dessa frågor och fler hittar du i årsredovisningen för 2014. Den finns även i år sammanfattad i en kortare version.

Varje år görs ett bokslut för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det gångna årets ekonomiska utfall samt en uppföljning av de mål som beslutats i budgeten. 

I kommunens årsredovisning finns en sammanställning över de kommunala bolagens resultat samt en koncernredovisning där bolagens och kommunens redovisning redovisas gemensamt. Bokslutet behandlas i kommunfullmäktige under april månad.

Hur gick ekonomin?
Kommunen redovisade för år 2014 ett positivt resultat på 16,9 miljoner kronor (43,4 miljoner kronor år 2013), vilket var 2,2 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Nämnderna redovisade däremot ett underskott om 1,6 miljoner kronor tillsammans. Det är bättre jämfört med förra året då underskottet var 8,1 mkr. De största underskotten hade socialnämnden (4,7 miljoner kronor), skolnämnden (3,0 miljoner kronor) och överförmyndarnämnden (0,2 miljoner kronor). Överskott redovisades av kommunstyrelsen (2,0 miljoner kronor), bildningsnämnden (3,2 miljoner kronor), tillståndsnämnden (0,7 miljoner kronor) och miljö- och tekniknämnden (0,4 miljoner kronor). 

Uppfyllde vi målen?
Nämnderna uppfyllde tillsammans 19 av 25 mål, vilket motsvarar en måluppfyllelse på 68 procent. Årets måluppfyllnad är lägre än tidigare och lägst måluppfyllnad redovisas kopplat till målet ”Förtroendet för Håbo kommun ska öka”. Håbo kommun har inte lyckats fortsätta de senaste årens markant positiva utveckling inom området utan ligger fortfarande på riksnivå eller bättre.

Källa: Håbo kommun

Relaterade sidor & dokument

Beställ tryckt version av årsredovisningen

Årsredovisning 2014 (pdf, 3 Mb, öppnas i nytt fönster)

Årsedovisning 2014 - i korthet (pdf, 0,5 Mb, öppnas i nytt fönster)