Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Ett gemensamt medborgarlöfte för ökad trygghet i Bålsta centrum

Ett gemensamt medborgarlöfte för ökad trygghet i Bålsta centrum

image

Nu finns ett gemensamt medborgarlöfte mellan Håbo kommun och Po-lisen. Genom flera aktiviteter ska polisen och kommunen arbeta aktivt och tillsammans för att öka medborgarnas trygghet i Bålsta centrum. En av aktiviteterna är ökad polisiär närvaro.

I slutet av oktober skrevs ett gemensamt medborgarlöfte mellan kommunen och polisen. I överenskommelsen om samverkan har kommunen och polisen till-sammans bedömt att tryggheten i Bålsta centrum är ett prioriterat område och genom olika aktiviteter ska tryggheten ökas. Några av aktiviteterna är ökad polisiär synlighet av såväl uniformerad och civil polis.

Vidare ska kommunen och polisen tillsammans fortsätta att arbeta mot al-kohol och narkotika i olika samverkansformer. Insatser mot påverkade per-soner är prioriterade och arbetet kommer bland annat att ske genom olika genomförda kontroller och insatser. Att fortsätta att trygga den fysiska närmiljön är också en prioriterad fråga och genom trygghetsvandringar som polisen och kommunen genomför ska det praktiska arbetet fortsätta att ut-vecklas.

- Det känns oerhört angeläget att kommunen och polisen tillsam-mans aktivt arbetar för att öka tryggheten framförallt i Bålsta Cent-rum där våra medborgare uttryckt en upplevd otrygghet. Vårt ge-mensamma löfte uttrycker därför vår vilja att råda bot på detta ge-nom flera gemensamma åtgärder. Bland annat genom ökad polisiär synlighet samt förebyggande åtgärder när det gäller den fysiska mil-jön, säger Carina Lund, kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrund
Under året har det genomförts medborgardialoger, ungdomsdemokratidagar och hearing med kommunpolitiker och polisen. Dessa aktiviteter har stärkt uppfattningen att medborgarna upplever otrygghet när det gäller miljön i Bålsta centrum. Området i Bålsta centrum gäller järnvägsstationen, Badhus-vägen, Centrumleden och Centrumstråket.

Här kan du läsa hela medborgarlöftet mellan Håbo kommun och Polisen »PDF

Länk till Polisens webbplats


Attila Gal
HåboPortalen