Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Håbo kommuns lägenheter i Håbohus för bostadssociala ändamål

Håbo kommuns lägenheter i Håbohus för bostadssociala ändamål

image

Håbo kommun har liksom de flesta kommuner skrivningar om att underlätta för ekonomiskt svaga att komma in på bostadsmarknaden. Det kan handla om flyktingar eller människor med ekonomisk eller annan social problematik.

Håbohus är ett kommunägt bolag. Max 5 % av beståndet får användas som bostadssociala kontrakt. Dessa används till de som beviljats bistånd till andrahandskontrakt genom Socialtjänsten, såsom nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd samt människor med ekonomisk eller annan social problematik.

Av 1330 lägenheter i dagsläget (24/11-2015) har Håbo kommun totalt 58 lägenheter för bostadssociala ändamål. Av 146 förmedlingar hittills i år (2015) har kommunen tilldelats 6 stycken lägenheter. 3 andrahandshyresgäster har dessutom fått ta över sina kontrakt.

När det gäller flyktingar har kommunen ett bostadsförsörjningsansvar för de flyktingar som anvisas till kommunen. Skyldigheten anges dels i överenskommelse med länsstyrelsen och dels i lagstiftningen kring mottagande av nyanlända. Håbo kommun ger inte förstahandskontrakt till de nyanlända men däremot ett andrahandskontrakt som får behållas under etableringsperioden om hyror och lägenheten sköts.
För övriga målgrupper finns ingen lagstadgad generell rätt till bostad från socialtjänsten. Enbart för några undantagna grupper såsom äldre och funktionshindrade finns dock bestämmelser i socialtjänstlagen som efter behovsbedömning kan ge dessa en rätt till särskilt anpassad bostad.

För samtliga som erhållit andrahandskontrakt finns krav på aktivt bostadssökande eftersom hjälp enligt socialtjänstlagen enbart ges till den som inte kan lösa sin situation på annat sätt.

Kommunens skyldighet att ge de flyktingar - vuxna och barnfamiljer - som anvisas till Håbo kommun en bostad under sin första period som kommuninvånare kan inte enbart lösas med de lägenheter socialförvaltningen tilldelas av Håbohus. Kommunen förhyr därför även bostäder på den privata bostadsmarknaden.

Källa: Håbo kommun