Hem | Politik | Kommunen måste ta ansvar för ett livskraftigt företagsklimat!

Kommunen måste ta ansvar för ett livskraftigt företagsklimat!

Svenskt näringsliv använder en bra definition på företagsklimat: ”Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö”. Det är en definition som i stort avgränsar begreppet till det som vår kommun själv har rådighet över. För att förbättra företagsklimatet enligt denna definition måste Håbo kommun ha hög tillgänglighet, god service, ett gott samspel såväl med företagen som internt mellan olika förvaltningar samt skapa en positiv bild av entreprenörskap och sprida den till både medborgarna och andra aktörer lokalt och regionalt. Hit hör även sådana faktorer som attityder, aktiva dialoger och bra samarbete.

Ett livskraftigt företagsklimat kommer inte av sig själv. Det gäller att kommunen är synlig, tillgänglig och jobbar utifrån målet att ständigt förbättras med ett strategiskt perspektiv i grunden.

Arbetet med att utveckla ett gott företagsklimat berör på olika sätt både anställda och politiker i kommunen. Låt mig ge några exempel:
- Attitydarbetet handlar exempelvis om själva bemötandet av företagare bland annat.
- Handläggningstiderna handlar exempelvis om att effektivisera ärendehanteringen.
- Företagsbesöken utvecklar bland annat en större förståelse för varandras arbete.

Undersökningar har visat att en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla ett gott företagsklimat är att både politiker och tjänstemän är engagerade i företagsfrågor, utan engagemanget kan inte företagsklimatet bli bra.

Håbo kommuns ledande politiker och tjänstemän måste också ändra inriktning i det ekonomiska tänkandet. Man måste överge huvudspåret om att man fördelar kostnader i budgeten och istället vara inriktad på att skapa intäkter.

En annan avgörande faktor är att vi som politiker håller sams och drar åt samma håll, att det alltså råder borgfred runt företagsklimatet. Ett politiskt samförstånd kring företagsfrågorna ökar utvecklingspotentialen kraftigt. Pålitligheten, attityderna och det långsiktiga arbetet styrs av detta och ger starkt förtroende som resultat från företagarna i bygden. Detta i sin tur skapar förutsättningar för tillväxt och ökad attraktionskraft.

Samverkan
med andra kommuner i närheten är också att rekommendera. En effektiv kommunikationsstrategi med näringslivet behövs, liksom en mängd mötesplatser och nätverk.

Flera undersökningar visar vidare att ju bättre förutsättningar det finns för det lokala näringslivet desto mer välmående blir kommunen. Och den attraktionskraft som detta mynnar ut i lockar unga till kommunen. Avgörande för dagens kommunpolitiker är därför att satsningar på kultur, fritid, natur, skola och barnomsorg är bra, men dessa har mindre effekt på var yngre bosätter sig. Däremot är ett livskraftigt företagsklimat betydligt starkare för att behålla och attrahera unga yrkesverksamma.

Läs hela artikeln på min blogg: www.hakanwelin.wordpress.com

Håkan Welin
Folkpartiet