Hem | Politik | Summering av fyra års styre av Håbo alliansen (M, BåP, Kd, FP)

Summering av fyra års styre av Håbo alliansen (M, BåP, Kd, FP)

EKONOMISK SLÖSERI

•    230 000 kr av skattepengar har spenderats på en tf. kommundirektör helt i onödan.
•    378 000 kr av skattepengar har spenderats på en utredning av LSS barnen utan att ta hänsyn till utredningens resultat.
•    110 000 kr av skattepengar har spenderats på Staffan Doppings konsultuppdrag till ingen nytta.
•    I bokslutet för 2009 visade samtliga nämnder ett underskott på ca 13Mkr
•    IT chef sparkades och löstes ut med dyra skattepengar (208 000 kr).
•    Spenderat över 200 000 kr på en Brysselresa för 18 personer utan värde.
•    Kommunalrådet tecknar ensamt ett fallskärmsavtal med VD till en kostnad av 3 Mkr.
•    Fallskärmsavtalet tecknades, enligt uppgifter jag fått, för att garantera att kommundirektören skulle bli kvar även om den borgerliga sidan skulle förlora valet 2010.
•    Majoriteten sparkade en tjänsteman som varit anställd i 30 år till en kostnad av 1,5 Mkr.
•    Kommundirektören med ledningsgrupp åker till Skåne och besöker 3 andra kommuner till en kostnad av ca 150 000 Skr, men tar ingen lärdom av besöken.
•    Betalt skadestånd till facket på 100 000 för brott mot MBL lagen som rörde flytten av elever från Grönadalen skolan.
•    Sänkt elevpengen med 700 Skr per barn och år till en följd av färre resurser till eleverna.
•    Ca 45 tjänstemän har slutat i kommunen av varierande orsak, otrivsel har nämnts, vilket innebär höga rekryteringskostnader och stort kompetensbortfall för kommunen
•    Informationsansvarig sparkades med arbetsbrist som orsak.
•    Ca 1,5 Mkr i nyrekryteringskostnader av personal under valperioden.
•    Delningen av nämnder och bildandet av en bildnings- och kulturnämnd gjordes, (enligt uppgifter jag fått), för att politiker med arvoderade uppdrag skulle kunna behålla sina arvoden.


FÖRSÄMRING AV VÅRD OCH OMSORG:

•    Sålt ut vårdplatser till annan kommun trots att vi själva behövde platserna.
•    Förhalat byggande av ett nytt äldrecenter med 1,5 år.
•    Dragit ner personal på Pomona med 4 årsarbetare.
•    Höjt taxan för fotvården som de gamla så väl behöver.
•    Stängt ungdomsgården ”Hörnan”.
•    Utarmat våra skolbibliotek och vårt bibliotek.
•    Stoppat alla investeringar för parker och lekparker.
•    Dragit in stödet till Lions luciafirande, som roat de gamla i många år
•    Visat inget intresse för att få en fungerande vårdcentral
•    Visat inget intresse av att behålla nattakuten på Enköpings lasarett


FÖRSÄMRING AV SKOLAN:

•    Samverkansavtalet avsikt och anda följs inte av skol- och bildningsförvaltningarna med dålig stämning på skolorna som följd (Förklaring till de dåliga resultaten?)
•    Moderaterna lovade i valrörelsen 2006 att Håboskolan skulle bli bland de 10 bästa i landet, resultatet har tyvärr blivit tvärtom, Håboskolan är fortfarande bland de sämsta i landet.
•    Inga handlingsplaner har presenterats för de icke certifierade och underkända skolorna
•    Uppmanat företaget ”Vittra” att starta en friskola i Västerängsskolan, utan att informera oppositionen.
•    Avvecklat högstadiet på Grönadalen skolan till förmån för Läraskolan.
•    Ingen förskola har byggts under valperioden, vilket innebär att barntätheten på våra förskolor höjts.
•    Antalet barn på våra fritidshem har drastiskt ökat de senaste åren, vilket innebär en barntäthet på ca 27 barn per vuxen, där Håbo placeras bland de högsta i Sverige.
•    Grönadalen skolans högstadium lades ner och mer än 100 elever flyttades till Futurum och övriga skolor, med en kostnad av 6,5 Mkr för en ombyggnad av Futurum skolan.
•    Kört över rektor och aspbergerbarnen på Gransäterskolan till förmån för en friskola.
•    Minskat personaltätheten på förskolorna från 5,0 till 5,6 barn per pedagog
•    Beslutet att ge alla elever på Fridegårdsgymnasiet egna datorer kommer att medföra uppsägning av lärare.


DIVERSE SVEK OCH FELBESLUT

•    BåP utlovade felaktigt i valrörelsen SL, att Bålstatillägget skulle tas bort.
•    BåP utlovade felaktigt i valrörelsen en egen närpolis med en polis per 1000 invånare
•    BåP Owe Fröjd utlovade lägre politikerarvoden men höjde sina egna med 100 %
•    Bålstapartiets ordförande och tillika Kommunfullmäktiges ordförande Owe Fröjd uppträder arrogant mot allmänheten i fullmäktige.
•    Miljöalmanackan drogs in som en besparingsåtgärd.
•    Lagt ner Skoklosterspelen och sparkat verksamhetsansvarig.
•    Moderaterna tillsammans med övriga i majoriteten har beslutat att ej kommentera allmänhetens insändare. Tvärtemot vad Staffan Dopping påpekade till dem i projektarbetet våren 2008
•    Varför har det skett stora strömhopp från Håbomoderaterna?
•    Kommunalrådet gör en ”Pudel” genom att under galgen skriva brev till medborgarna om att kommunicera bättre med opposition och medborgare.
•    Kommunalrådet ljuger medvetet när hon svarar på allmänhetens frågor i KF möten.
•    Den politiska majoriteten anställde en kommundirektör mot allas vilja.
•     Den politiska majoriteten anställde en förvaltningschef mot allas vilja
•    KS ordförande/kommunalråd lägger fram nytt ägardirektiv till Håbo hus utan förankring i politiken.
•    Politikerna i majoriteten tillsammans med kommundirektören försökte sparka socialchefen utan giltiga skäl.
•    Nina Lagh tillskansar sig fler fasta arvoden och sitter nu på två stolar.
•    Svensk näringslivsranking beträffande företagsklimatet gick från 21 plats 2006 till plats 68 år 2010.
•    SCB undersökning 2008 visar mycket dåligt förtroende för de ledande politikerna.
•    Hanterat BHC (Bålsta Hockey Klubb) på ett anmärkningsvärt sätt och visar ingen som helst generositet när föreningen hamnat i svårigheter.
•    Drivit ärendet ”sjökrog i Aronsborgsviken” helt felaktigt med avsikten att köra över de närboende.
•    Kommunalrådet anställde en politisk sekreterare utan samråd med oppositionen.
•    Kraftig kritik för Cannes resan av Öhrlings revisionsbyrå. KSO Nina Lagh och marknadsbolagets VD Per Andersson har överskridit sina befogenheter i samband med resan till Cannes.
•    Kommunalrådet har ensamt attesterat sina egna kostnader
•    25% av kommunens fakturor var felaktiga enligt Öhrlings revision  av Håbo kommun.
•    Öhrlings revisionsbyrå rekommenderar att attesträtten flyttas från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktiges ordförande med anledning av det som framkommit i revisionen.
•    Håbomoderaterna underlät att skriva kontrakt för sin politiska sekreterares vistelse i kommunhuset, ett kontrakt signerades i efterhand efter påtryckningar från opposition och allmänhet.
•    Marknadsbolagets VD har ensidigt av ordförande i styrelsen fått ett nytt anställningsavtal utan medgivande av styrelsen eller oppositionen. Marknadsbolaget är ett aktiebolag (AB) och går under aktiebolagslagen.

Det kan lätt konstateras att det saknas mycket kompetens i Håboalliansen och på hög tjänstemannanivå. Ni medborgare måste lägga er röst där den ger en förändring.

Håkan Sundström