Hem | Politik | Information om studieresan till Minneapolis, USA

Information om studieresan till Minneapolis, USA

image

Håbo kommun har de senaste 50 åren varit en av Sveriges mest expansiva kommuner. De senaste åren har expansionen stannat av då det inte finns tillräckligt med bostäder eller färdig mark att bygga på i Håbo.

(Läs insändare om resan från 12:e jul 2012)

Att intresset fortfarande är stort att bo i Håbo vet vi, ett tydligt exempel på detta är efterfrågan på Håbohus lägenheter. På knappt 1300 lägenheter så har vi
en bostadskö på drygt 2500 aktivt sökande personer. Vissa områden har ca 10 års kötid och det är inte ovanligt med mer än 200 sökande per lägenhet. För att möta den ökade efterfrågan planerar Håbohus att bygga ca 130 lägenheter de närmaste åren.

Alla människor behöver en bostad, det är en förutsättning för att fungera i vårt samhälle. Att få tag på en bostad är svårt, för socialt utsatta och nyanlända flyktingar är det nästan omöjligt. Utan en bostad är möjligheten för en nyanländ flykting liten att komma in i det svenska samhället. Bostaden är ett viktigt steg i vår branta integrationtrappa, här kan Håbohus göra skillnad. Kommunfullmäktige i Håbo har beslutat att kommunen årligen ska ta emot 25 flyktingar, detta motsvarar hälften av vad länsstyrelsen förväntat sig. Som helägt kommunalt bolag blir Håbohus delaktiga i bostadsförsörjningen för de flyktingar som kommer. Skulle varje nyanländ person ha en lägenhet hos Håbohus blir det efter fem år ca 10 % av vårt bestånd, ett scenario som inte är rimligt. En del av flyktingarna kommer från mycket svåra förhållanden och har ingen erfarenhet alls av hur ett svenskt boende fungerar. Bostadsintegrationen blir en stor prövning, både för den som kommer till Sverige, men också för Håbohus. För att klara bostadsförsörjningen försöker kommunen ta emot hela familjer, på så sätt kan flera personer bo i samma lägenhet. För att de som kommer till Håbo ska lyckas och bli en del av vårt samhälle är det viktigt att de får en bra start när de kommer, då undviker vi stora mänskliga och ekonomiska kostnader. Ju snabbare integrationen kan ske, desto bättre för alla parter. I Sverige tar integrationen i genomsnitt ca 7 år, medan länder som t.ex. Storbritanien och USA lyckas på betydligt kortare tid.

Som ett led i detta kommer tre personer ur Håbohus styrelse och ledning att delta i en studieresa initierad och anordnad av SABO (Sveriges Allmänyttiga bostadsbolag). Studieresan går till Minneapolis i USA, ett område som lyckats bra med att integrera nyanlända flyktingar. Vi kommer att berätta hur vi arbetar, men framförallt vill vi lära oss hur de arbetar. Att se hur andra arbetar där samhället inte ser ut som i Sverige är viktigt. Politiker arbetar med samhällsförändring, att lära av andra är en del i det arbetet. Hela programmet för resan finns på SABO:s hemsida (www.sabo.se) om du vill läsa mer. I Sverige finns också kunskap att hämta från kommuner och bolag som har större erfarenhet, resan till Minneapolis är inte det enda som görs för att samla kunskap.

Eftersom Håbohus är ett kommunägt bolag kan en studieresa utanför Sveriges gränser vara känsligt. Oavsett resans syfte, program, kostnad eller nytta finns alltid risken att någon tror, eller vill tro att detta är en nöjesresa. Resan är ingen hemlighet, ägaren är informerad om beslutet och ärendet finns upptaget som informationspunkt i protokollet från senaste styrelsemötet. Kostnaden för resan är 70 000kr, kan det leda till att en enda person integreras i samhället några månader snabbare är resan betald. Som del av Håbohus totala kostnader är detta en mycket liten del, det motsvarar ungefär vad det kostar att klippa Håbohus gräsmattor två gånger. Håbohus är ett aktiebolag, vi är inte skattefinansierade och våra kostnader betalas inte av skattepengar. Vår förhoppning och tro är att resan ska ge oss kunskaper som skapar nytta för både Håbohus och Håbo kommun, annars skulle den inte genomföras.

Fredrik Anderstedt, Ordförande Håbohus  (S) 

Björn Fredriksson, Vice ordförande Håbohus  (M)

-------------------------------------------------------------------

Program i Minneapolis: http://www.sabo.se/_layouts/LimeWSP/LimeFile.ashx?Documentguid=4E5657CA-E080-45A7-8BFD-EF523B1AF496