Hem | Politik | Ekonomisk hushållning är ett okänt begrepp i Håbopolitiken

Ekonomisk hushållning är ett okänt begrepp i Håbopolitiken

image

(Insändare) Varför är det så svårt att hantera medborgarnas pengar? Politikerna idag slår ifrån sig alla förslag till ekonomisk hushållning från medborgarna.

I kommunfullmäktigemötet den 25 mars lämnade jag in en medborgarmotion med förslaget att slå ihop bildningsnämnden och skolnämnden med motiveringen att de båda förvaltningarna som nämnderna tidigare styrt har sedan en tid slagits samman och har nu endast en förvaltningschef. Det skulle ge en besparing på minst 150000 Skr. Håbos politiker visade ej något intresse av denna besparing, trots att skolnämnden hade ett underskott på hela 9 Mkr. Motiveringen var (enligt L-G Bromander) att det strider mot kommunallagen som inte tillåter att lägga ner nämnder under mandatperioden. Gick det bra att etablera två nämnder i den förra majoriteten så borde den nuvarande majoriteten kunna slå ihop densamma, som ger en besparing på minst 150000 kr fram till valet 2014. Alternativet är att 12 arvoderade politiker och ett antal tjänstemän kommer att sitta utan arbetsuppgifter fram till valet 2014.

Det finns ingen anledning att arvodera 12 ledamöter och ersättare utan arbetsuppgifter fram till valet 2014, utan använd de mest kompetenta från de båda nämnderna och bilda en (1) nämnd att styra Håbo skolan.

Håkan Sundström