Hem | Politik | Enkät med frågor till de grupper som ställer upp i kyrkovalet i Håbo

Enkät med frågor till de grupper som ställer upp i kyrkovalet i Håbo

image

Inför valet till Kyrkofullmäktige i Håbo samhällighet söndagen den 15 september har Håbo Naturskyddsförening ställt några frågor med natur- och miljöanknytning till de nomineringsgrupper som ställer upp i valet. Dessa är Centerpartiet, Socialdemokratiska Arbetarpartiet och Aktiv Kyrka P.O.S.K.

I syfte att göra miljöfrågorna synliga inför 2013 års val till Kyrkofullmäktige i Håbo samfällighet har Håbo Naturskyddsföreningen ställt några frågor med natur- och miljöanknytning till de nomineringsgrupper som kandiderar till Kyrkofullmäktige.

1. Gör naturreservat av fastigheten Skokloster 7:1                                                                                        
Svenska Kyrkan är ägare till skogs- och jordbruksfastigheten Skokloster 7:1 i nordvästra delen av Skohalvön. Se karta nedan med fastighetsgränser markerade. Fastigheten innehåller flera områden med höga naturvärden med förekomst av de rödlistade örterna toppjungfrulin och backsippa samt flera bestånd med grova flerhundraåriga lövträd. Stora delar av fastigheten kalavverkades under vintern 2012 men avverkningarna omfattade inte de mest värdefulla delarna.
I syfte att öka den biologiska mångfalden och höja områdets (redan höga) naturvärden så föreslår vi att fastigheten Skokloster 7:1 görs till naturreservat med en skötselplan som medger fortsatt jordbruksverksamhet i hittillsvarande omfattning men med ett naturvårdsinriktat skogsbruk som inte tillåter kalhyggen (trakthyggesbruk) och med ökat inslag av lövträd på bekostnad av barrträdsinslaget.
                                                
Är ert parti/grupp berett att verka för att fastigheten Skokloster 7:1 görs till naturreservat och med en skötselplan som utarbetas i enlighet med vårt förslag?

Aktiv Kyrka P.O.S.K.
Ja  X□    Nej  □   
Kommentar: Fastigheten förvaltas av Stiftfullmäktige och Stiftstyrelsen som verkställande organ. ”Alla kyrkans egendomar förvaltas av Stiften ”. Aktiv Kyrka/POSK ställer upp på att påverka och därmed
hjälpa till att förslaget blir verklighet.

Socialdemokratiska Arbetarpartiet
Ja  X□    Nej  □   
Kommentar: Kyrkans fastighet Skokloster 7:1 ryms inom Skokloster naturreservat för vilket det finns en skötselplan. Se skötselplan för Skoklosters naturreservat 2007-12-17.

Centerpartiet
Ja  □    Nej  X□   
Kommentar: Vi i Centerpartiet anser inte att det är motiverat att göra naturreservat av Bagarbo. Stiftets skogsinnehav är i dag certifierad av FSC vilket innebär att stora miljöhänsyn måste tas i samband med avverkningar. Som framgår av svaret till mig från Stefan Granath (se nedan) var de avverkningar Du refererade till motiverade av skogsvårdsskäl. En skötselplan utarbetades 2005 i samarbete med Länsstyrelsen. Hade det funnits delar av extra högt naturvärde hade länsstyrelsen kunnat fastställa Natura 2000 områden men det gjorde man inte. Skogen har stor betydelse för kyrkans, liksom Sveriges ekonomi, varför den måste få nyttjas och brukas. De resurser länsstyrelserna har bör utnyttjas till objekt där de gör störst nytta och för oss förefaller inte Bagarbo vara ett sådant.

----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Svenska kyrkans i Håbos klimatarbete FN:s klimatpanel IPCC väntas i slutet av 2013 släppa en ny rapport om tillståndet på vår jord. Den globala medeltemperaturen beräknas år 2100 ha stigit med 1,3 – 5,8°C jämfört med 1900-talets början. Temperaturen har redan stigit 0,8°C. Den slutliga temperaturökningen beror på hur mycket växthusgaser människan kommer att släppa ut och hur känsligt klimatsystemet är. För de flesta av IPCC:s scenarier blir temperaturökningen mer än de 2°C som brukar anges som gränsen till verkligt allvarliga klimatförändringar. De närmsta 20 åren, mellan 2016-2035, beräknas den globala medeltemperaturen stiga med 0,4 – 1°C. Det är ungefär lika mycket som den globala uppvärmningen de senaste hundra åren. Om alla (stora såväl som små aktörer) drar sitt strå till stacken så borde 2°C-målet kunna klaras, vilket är en förutsättning för att framtida generationer skall kunna leva ett drägligt liv här på jorden.

Är ett parti/grupp beredda att verka för att Svenska Kyrkan i Håbo bedriver ett aktivt klimatarbete under kommande mandatperiod?
Aktiv Kyrka P.O.S.K.                                                                                                                                              
Ja  X□    Nej  □   
Kommentar: Allt arbete inom kyrkan ska präglas av att vårda och vara rädda om vår gemensamma natur.
Om ja. Hur kommer detta arbete att bedrivas? Vi kommer att arbeta för att alla kyrkans fastigheter i pastoratet tar fram energi smarta lösningar i samtliga fastigheter..

Socialdemokratiska Arbetarpartiet
Ja  X□    Nej  □   
Kommentar: S-gruppen kommer givetvis att arbeta för klimatsmarta lösningar till exempel på fordonssidan, styrsystem för värmeanläggningar och elsystem.

Centerpartiet
Ja  X□    Nej  □   
Kommentar: Klimatfrågan är en hjärtefråga för oss i Centern och självklart skall Svenska kyrkan vara pådrivande och ledande i det arbetet. I vårt riksprogram anges att Svenska kyrkan skall - ”lokalerna skall ställas om till miljöanpassade och energieffektiva energisystem” samt – ”skall satsa på förnyelsebara energikällor som vindkraft och solenergi. Detta kan t ex genom solpaneler på kyrktaken som oftast har långsida mot söder”.

----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Ett energismartare kyrkcentrum
I Kyrkcentrum finns idag en oljebrännare/oljepanna som går på när det är kallt och förbrukar 5 á 6 m3 olja/år. Vi föreslår att denna avvecklas under kommande mandatperiod och ersätts av en energismartare förnyelsebar lösning.

Är ert parti/grupp beredda för att verka att för att oljebrännare/oljepannan byts ut mot energismartare lösning under kommande mandatperiod?

Aktiv Kyrka P.O.S.K.                                                                                                                                              
Ja  X□    Nej  □ 
Kommentar: Aktiv Kyrka/ POSK lämnade in en motion  13 juni 2013 till kyrkofullmäktige att ersätta oljan med t.ex. solenergi.

Socialdemokratiska Arbetarpartiet
Ja  X□    Nej  □   
Kommentar: Kyrkcentrum verkar under krissituationer som ett centrum dit människor kan söka sig där för måste ett oberoende reservsystem finnas . Det ligger redan ett uppdrag ute för att se över energiförsörjningen i Kyrkcentrum. Socialdemokraterna stöder givetvis det uppdraget.

Centerpartiet
Ja  X□    Nej  □   
Kommentar: Vi trodde att byggnaden var inkopplad på fjärrvärmenätet. Inom gruppen har vi missat att diskutera detta. Självklart måste oljepannan bort och ersättas av antingen fjärrvärme, fliseldning eller bergvärme och då helst kompletterad med solvärmepaneler. Denna fråga måste ges högsta prioritet, utredas och genomföras snarast.

----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Vilken miljöfråga (som ni har möjlighet att påverka) bedömer ert parti/grupp vara viktigast att driva under den kommande mandatperioden och hur kommer ni att driva denna fråga om ni får majoritet i Kyrkofullmäktige?

Aktiv Kyrka P.O.S.K.                                                                                                                                           
Den absolut viktigaste uppgiften blir att se till att vi får ett energismart uppvärmningssystem i alla kyrkans fastigheter i pastoratet. Att påverka alla förtroende valda att ta ett ansvar i denna fråga. Vi vill även verka för flera och bättre säkrare cykelvägar till Övergran, Skokloster och till Bro samt inom tätorten. Även att säkerställa säkra gångvägar. En plan för parkanläggningar inom kommunen behöver tas fram. Utbilda personalen i att arbeta för ett energi säkert samhälle inom sina verksamhetsområden.

Socialdemokratiska Arbetarpartiet
Vi tycker fråga 4 sammanfaller med ovanstående frågor . Vår avsikt är att arbeta för en hållbar miljöpolitik.

Centerpartiet
Se svar på ovanstående frågor.

Håkan Nihlman
Ordförande Håbo Naturskyddsförening