Hem | Politik | Informationsblad i Håbo

Informationsblad i Håbo

image

(Insändare) Jan-Eric Hernkrantz och Håkan Sundström har i ett inlämnat medborgarförslag till kommunfullmäktige den 23 september 2013 föreslagit att kommunen skall ge ut ett eget informationsblad med samma utgåva som BUB-bladet, dvs. en gång per vecka. Anledningen är att de insändare som tidigare togs in av BUB-bladet, från dessa personer, numera är refuserade.

Orsaken är den överenskommelse mellan kommunledning och ledningen för BUB-bladet att kritiska insändare beträffande förd politik inte skall komma läsarna tillgodo. Jag anser att detta är ett brott mot yttrandefriheten och även ett angrepp mot demokratin.

I den infekterade händelseutvecklingen där kommunledning, både politiker och kommundirektör, förnekat uppgörelsen har man tagit till direkta skamgrepp mot oss kritiker för att rättfärdiga sin uppfattning. Vi har också från informationsansvarig på Håbo kommun fått den uppgiften att, citat ”de flesta vill ha informationen i BUB-bladet” slut citat. Vad som åberopades var den SCB-enkät som Håbo kommun köper årligen. Det ska här poängteras att enkäten är en jämförelse mellan de kommuner som deltar, och bör inte användas som ett statistiskt underlag i kommunens egna jämförelser.

Alltnog, i Håbo kommun avgränsade man en population på ca. 14.300 personer inför enkätundersökningen 2013. Man tillfrågade ca. 1.000 personer om deltagande, 478 personer accepterade. Av dessa 478 personer ansåg 16%  att de helst läste kommuninformationen i BUB-bladet. 19% av dessa 478 personer ansåg att de inte fick någon information alls. Omvandlar man de 16% till populationen utgör dessa personer 3,34% av de 14.300. Hur informationsansvarig kan hävda att de flesta vill läsa kommuninformationen i BUB-bladet måste ha en annan orsak. Mer sannolikt är att de flesta får ingen information alls.

Vi vill därför ha ett informationsblad, som förutom de verksamheter som löpande presenteras, även ha ett utrymme där enskilda kommunmedborgare kan få komma till tals, oavsett om deras inlägg kritiserar den politik och beslut som tas. Vi anser att det löpande måste finnas en dialog mellan kommunledning och medborgarna i vardagen för att på så vis skapa en gemenskap och samförstånd för det åtagande vi har inom alla samhällsfunktioner. De kontaktgrupper som idag finns mellan kommunen och, exempelvis pensionärsgrupperna, är inte tillräckliga. Deras agendor utgör oftast övergripande frågeställningar i den redan planerade verksamhetsinriktningen inför framtiden och berör mycket lite den omedelbara verksamheten.

En annan orsak är också att vi bedömer att många kommunmedborgare inte kan ta in information från kommunens datoriserade hemsida. De behärskar inte den datakunskap som krävs, eller saknar dator för att kunna inhämta information därifrån.

Jag anser att ovanstående inte är ett egenintresse utan en rättighet för oss alla som bor i Håbo kommun.

Jan-Eric Hernkrantz