Hem | Politik | Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 22 september kl 19.00

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 22 september kl 19.00

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

    Berett medborgarförslag angående placering av uppsamling av miljöskadliga ämnen i dagvatten
    Förslag till förbundsordning och myndighetstaxa för Räddningstjänsten Enköping-Håbo
    Förslag till ägardirektiv för Räddningstjänsten Enköping-Håbo
    Förslag till reglemente för förbundsdirektionen för Enköping-Håbo
    Förslag till reglemente för revisioner i Räddningstjänsten Enköping-Håbo
    Investeringsmedel för utrustning till Landstingshuset
    Investeringsmedel till VA-avdelningen för exploatering tätort
    VA-verksamhetsområde för fastigheter på Katrinedalsvägen
    Förslag till integrations- och flyktingpolitiskt program
    Förslag om inrättande av näringslivsråd i Håbo kommun
    Årsredovisning 2013 - för Samordningsförbundet i Uppsala län
    Beredd motion om att "Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar", Lisbeth Bolin (C), Ralph Abrahamsson (M)
    Beredd motion om ett finskspråkigt äldreboende, Fred Rydberg (KD)
    Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag
    Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL, 2014

Samtliga kommunfullmäktigesammanträden kan ses via webben

Kommunfullmäktigesammanträdena sänds direkt via kommunens Bambuserkanal (http://bambuser.com/channel/H%C3%A5bo+kommun).

Eftersändning är möjlig dels i sin helhet via Bambuserkanalen ovan men även uppdelat per ärende här på kommunens webbplats