Hem | Politik | M:s öppna brev till EnaHåbo-tidningen och Agneta Hägglund

M:s öppna brev till EnaHåbo-tidningen och Agneta Hägglund

I anslutning till årets valrörelse och än mer efter valet har Ena-Håbo Tidningen ägnat glädjande stort intresse åt valutgångens följder för politiken i Håbo. Jag tycker att tidningens bevakning i huvudsak varit av samma höga kvalitet och präglats av den journalistiska ärlighet som jag upplever som ett adelsmärke för Ena-Håbo Tidningen. Inte minst har jag kommit att uppskatta redaktionschefen Robert Österlinds krönikor. Att de ibland mer har karaktären av ledare i ett aktuellt ämne än av krönika gör inte saken sämre.

Även om merparten av de inslag i tidningen som behandlat Håbo-politiken har varit korrekta och på alla sätt balanserade så har dock jag, och många med mig, reagerat med viss förundran på en del skriverier under de senaste veckorna. Jag vill särskilt lyfta fram nedanstående:

• I nr 40 av tidningen har krönikan rubriken ”Kan de verkligen samregera?”. Krönikan innehåller mycken klokskap och jag instämmer helt i de insiktsfulla invändningar krönikören framför mot en koalition mellan S och M. Bland annat konstateras att sådan samverkan inte bör ske eftersom partierna vilar på alltför skilda ideologiska grunder, att väljare inte röstat för sådan samverkan, att sådan samverkan är en enkel men dålig lösning för att stänga missnöjespartier (läs SD) ute, samt att M och S säkert kan samarbeta i vissa konkreta frågor, men att skillnaderna dem emellan gör att de inte skall samregera.

• I nr 42 tycks krönikören Robert Österlind ha svängt 180 grader och helt övergivit alla de klokheter han framförde två veckor tidigare. Bland annat kan följande svidande kritik och föga uppskattande omdömen läsas i krönikan:

o Politikerna i Håbo krälar omkring i sandlådan och river varandras sandslott. Man blir skakadöver att moderatledaren Carina Lund, en vuxen människa, beter sig som hon gör. För Carina Lund är makt viktigare än ansvarstagande.

o Carina Lund har genom framgångsrika förhandlingar invaggat kommunalrådet Agneta Hägglund (s) i tron att det skulle vara klart att M skulle gå samman med S för att gemensamt styra kommunen.

o Carina Lund har fört hemliga parallella förhandlingar bakom ryggen på Hägglund, med målet att bilda ett minoritetsstyre tillsammans med andra partier.

o För Carina Lund är kommunalrådsposten uppenbarligen viktigare än att få ett fungerande styre.

• I nr 44 har Agneta Hägglund en insändare där hon bland annat vill påskina att M och övriga partier i Håboalliansen ”gjort upp med Bålstapartiet och Sverigedemokraterna om hur kommunen ska styras.”

• I nr 45 återfinns en helsidesintervju med Agneta Hägglund. Journalisten inleder med frågan ”Hur kändes det när du nåddes av nyheten att Moderaterna hade kört dubbelspel?” Agnetas svar avslöjar dels hur genomuselt hon anser att M agerat, att de för henne så viktiga egenskaperna ärlighet och förtroende har åsidosatts och hur illa det gjort henne. Agneta säger även att hon och hennes parti inte visat förakt för SD, men att S till skillnad mot M inte haft några ideologiska diskussioner (sic) med SD.

I stort kan inslagen i Ena-Håbo tidningen sammanfattas i följande tre punkter:
1. M och Carina Lund har skändligen lurat S och Agneta Hägglund genom ett dubbelspel med parallella förhandlingar med S och ett antal övriga partier.

o Sanningen är att S efter valet vände sig till C med förslag om stöd för S. C svarade med att erbjuda S att ingå i en majoritet med allianspartierna, vilket S avvisade. I stället vände sig S till M med en förfrågan om samgående. Frågan togs upp vid
medlemsmöte inom M och mötet biträdde med stor tvekan att en förhandlingsgrupp utsågs och att diskussioner skulle inledas. Så skedde, men diskussionerna hade, trots att flera veckor gick, av någon anledning svårt att ta riktig fart och komma fram till handgripliga resultat. Båda parter hade säkerligen lika skuld till detta.

o Den 7/10 fick M inbjudan från C till möte för att diskutera möjligheterna till samverkan. Vid medlemsmöte den 8/10 utsågs en arbetsgrupp som gavs mandat att tacka ja till C:s inbjudan om så befanns lämpligt.

o Samma kväll, den 8/10 efter medlemsmötet informerades S förhandlingsgrupp avM om C:s mötesinbjudan och att man hade för avsikt att tacka ja till mötet.

o Mötet C inbjudit till genomfördes lördagen den 11/10 och söndagen den 12/10. På kvällen den 11/10 informerades S förhandlingsgrupp av M om att mötet skulle fortsätta dagen därpå.
Under de två mötesdagarna uppnåddes konkreta resultat i en omfattning som vida överskred det som under flera veckor uppnåtts vid diskussionerna med S. Mötet resulterade i den samverkan mellan M, C, Fp, Mp och Kd som kommit att benämnas Håboalliansen.

o På kvällen den 12/10 informerade M vid ett medlemsmöte om de samtal som förts med C och övriga partier i den tilltänkta alliansen. Medlemsmötet ansåg enhälligt att samtalen med S skulle avbrytas och att samarbete med nya alliansen skulle inledas.
Efter medlemsmötet ringde Carina Lund till S talesperson Pyry Niemi och meddelade att man avbröt samtalen med S.

o Som framgår ovan är påståendet att M kört dubbelspel och fört parallella förhandlingar bakom ryggen på S inte sant. Om Agneta Hägglund inte har hållits informerad av sin förhandlingsgrupp så är det en intern fråga för S som jag inte avser att recensera, men jag tycker att påståendena om dubbelspel rimmar illa med den vikt Agneta säger sig lägga vid ärlighet.
Jag avstår från att spekulera i varifrån Robert Österlind och hans journalist Fredrik Gustafsson hämtat de osanna uppgifterna om dubbelspel.

2. Carina Lund är en sandlådekrälande makthungrig politiker för vilken kommunalrådsposten och makten är viktigare än ansvarsfullt agerande och kommunens väl.

o Eftersom jag under hela skeendet har varit noga med att informera partiets medlemmar samt efterfrågat och följt deras ställningstaganden får man väl anta att även partimedlemmarna är en samling sällsynt gemena sandlådkrälare.
De flesta inom partiet var redan från början mycket skeptiska till närmandena från S, men vid medlemsmöte beslöts ändå att inleda diskussioner för att se om det gick att finna goda samverkansformer. Då diskussionerna med S inte gav påtagliga resultat, i kombination med att den nya regeringens inriktningar började klarna allt mer, så tog de resonemang som Robert Österlind så träffande för i nr 40 under rubriken ”Kan de verkligen samregera” alltmer överhanden hos deltagarna i medlemsmötena.
Det är de demokratiska grunderna, de ideologiska skillnaderna mellan partierna, de egna medlemmarnas uttryckliga vilja och respekten för väljarna som styrt mitt agerande. Vulgärangrepp med påståenden om sandlådor och makthunger är sådant som man som politiker inte är helt obekant med, även om det den här gången förvånar lite extra eftersom de framförs på ”ledarsidan” i en tidning vars tyngre inslag brukar präglas av seriositet och hög klass på journalistiken.

3. Oblygt påstås att M har gjort upp med SD och BÅP. Citat från Agneta Hägglunds insändare i Ena-Håbo Tidningen nr 44: ”I stället vet vi nu att M, FP, C, Kd och MP har gjort upp med SD och BÅP om hur kommunen ska styras och vilken politisk inriktning Håbo kommun skall ha.”

o Antydningar om samarbete mellan M och SD saknas förvisso inte, men citatet ovan är den klarast utsagda lögnen om uppgörelser mellan M och SD. För säkerhets skull så nöjer sig inte Agneta med att enbart skuldbelägga M, utan av bara farten så åker
även ett antal partier i övrigt med.
Jag betvivlar inte att Agneta, med hänsyftning till M:s påstådda dubbelspel, menar allvar då hon säger att ärlighet är väldigt viktigt för henne.
Ärlighet är viktigt även för mig. Därför skulle jag uppskatta att Agneta klargör vad det är för uppgörelse med SD som hon avser, mig veterligt har varken M eller något av de övriga partierna som Agneta skuldbelägger gjort några uppgörelser med SD
avseende kommunens styrning, politikens inriktning eller något annat över huvud taget.

o Att Michael Rubbestad (sd) till Ena-Håbo Tidningen har sagt ”Med M har vi haft en politisk dialog präglad av ömsesidig respekt” står jag gärna upp för. Hade uttalandet i stället varit att det i den politiska dialogen med M hade saknats respekt eller till och
med visats ringaktning så hade jag haft anledning att fundera över hur vi behandlar demokratiskt valda representanter för ett antal medborgare.
Att respektera valda representanter, även om man i den politiska dialogen står för två helt skilda uppfattningar, är i min värld uttryck för att man inte befinner sig på den sandlådenivå jag beskylls för.

o Det är med viss förnöjelse jag tar del av Agnetas uttalande om SD i helsidesintervjun med henne i nr 45 av Ena-Håbo Tidningen. Nu företräder tydligen Agneta samma uppfattning som M redan tidigare har avseende SD lokalt, varför Rubbestad troligen
kan se fram emot att föra en ömsesidigt respektfull politisk dialog inte bara med M utan även med S framöver.

o Vid valberedningens sammanträde under KF-mötet den 27/10 framkom att S var beredda att kandidera till kommunalrådsposten i händelse av att SD skulle stödja S kandidat. På vad sätt detta skulle vara mer moraliskt högstående än det som nu blev
utgången har jag svårt att inse. Avslutningsvis vill jag säga att det som varit, och fortfarande är, vägledande för mig är att de medborgare som lagt sina röster på M, C, FP, MP och KD har rätt att förvänta sig att bli företrädda av politiker som verkar för den politik som man anser vara rätt, även om detta är betydligt mer krävande och mödosamt än att gå samman i en tvåpartikoalition där den ideologiska grundsynen skiljer alltför mycket mellan parterna.

Carina Lund
Gruppledare Moderaterna i Håbo

Läs insändaren här

Källa: Håbomoderaterna