Hem | Politik | Ökade arvoden, oppositionsrådpost mm väntar efter kommunstyrelsens beslut

Ökade arvoden, oppositionsrådpost mm väntar efter kommunstyrelsens beslut

image

Ett införande av oppositionsråd för 522 750kr per år, gruppledararvoden, pensionsavsättningar för alla ledamöter, omorganinsation av nämnder etc medför en ökad kostnad på ca 1,5 miljoner kronor per år, rapporterarde EnköpingsPosten tidigare.

Allt om detta och mycket mer kan man läsa i det senaste protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde 24 november 2014.

Kommunstyrelsens förslag till kommande kommunfullmäktige Måndag 15 december, klockan 19.00

1. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande till 1200% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB for 2015 = 58 100 kr) att gälla från och med 2015-01-01.
2. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för kommunfullmäktiges ordförande till 5 % av årsarvodet för kormmmstyrelsens ordförande att gälla från och med 2015-01-01.
3. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för kommunfullmäktiges 1:e vice samt 2:e vice ordförande till 2,5 % av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande att gälla från och med 2015-01-01.
4. Fullmäktige beslutar att inrätta ett oppositionsråd i Håbo kommun att gälla från och med 2015-01-01.
5. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet får oppositionsrådet till 75% av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande att gälla från och med 2015-01-01.
6. Fullmäktige beslutar att inrätta uppdraget som gruppledare i kommunfullmäktige från och med 2015-01-01.
7. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för gruppledare i kommunfullmäktige till 8% av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande att gälla från och med 2015-01-01.
8. Fullmäktige beslutar i övrigt att anta arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018 att gälla från och med 2015-01-01 .
9. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera arvodesreglerna och återrapportera resultatet av utvärderingen till kommunfullmäktige senast 2016-06-31.
10. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa förslag till arbetsbeskrivningar för kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd, oppositionsråd samt gruppledare i kommunfullmäktige.

Arvoden per år
Kommunalråd:                  697 000 kr
Opositionsråd:                   522 750 kr
Politiska gruppledare i KF:  55 760 kr
Orfdörande KF:                  34 850 kr
1: v Ordförande KF:            17 425 kr
2:a vice Ordförande KF:      17 425kr

En annan ändring som beslutades är att förlorad arbetsinkomst ersätts med styrkt faktisk forlust istället för med ett schablonbelopp.

Sammanträdesarvode som alla som deltar erhåller kommer att ligga på 872 kronor och det får kvitteras ut max 2 sammansträdesersättning per dag.

Medel om 1,5 mkr kommer att bli avsatta under kommunstyrelsens forfogande för den nya politiska organisationen, med ändringarna ovan, och som träder i kraft 1 januari 2015.


Läs Sammanträdesprotokollet från Kommunstyrelsens sammanträde 24/11 2014 (.pdf)

Attila Gal
HåboPortalen