Hem | Politik | Trots intensiv trafik – ingen cykelled

Trots intensiv trafik – ingen cykelled

image

På Slottsskogsleden i Häggeby/Skokloster är det intensiv trafik morgon och kväll men även dagtid är det en mycket trafikerad väg. I de centrala delarna av Slottsskogen, Idealbyn och fram till norra infarten till Söderskogen byggdes en gång- och cykelväg för ett antal år sedan. Sedan dess har området vuxit, fler fordon trafikerar vägen och behovet av gång- och cykelväg fram till Gamla Skoklostervägen i Häggeby har vuxit.

Med anledningen av det lämnade en medborgare in ett medborgarförslag till Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Förslaget var att bygga vidare på den befintliga gång- och cykelvägen fram till Måttan för att där kunna ansluta till befintlig väg och gång- och cykelväg. Från kommunstyrelsens protokoll den 2015-04-13: ”För att kunna genomföra förslaget krävs en utredning om markägarförhållandena och en eventuell markinlösen innan en byggnation kan genomföras. En sådan utredning ligger inte inom gatu- och parkenhetens ansvarsområde men frågan skulle kunna hanteras i samband med revidering av kommunens översiktsplan.” Tekniska utskottets förslag till beslut var att avslå medborgarförslaget vilket också gjordes på Kommunfullmäktiges möte den 2015-05-04.

Ofta som medborgarförslag avslås
Detta visar hur svårt det kan vara för medborgarna i kommunen att påverka. Trots den intensiva trafiken på vägsträckningen som nämnts blir det alltså ingen förlängning av gång- och cykelbanan på den nämnda vägsträckningen. För någon månad sedan grävdes det för kabel vid sidan av vägen just denna vägsträckning. Har man i kommunen varit förutseende hade en gång- och cykelväg kanske ha anlagts i samband med grävningen. Så var dock inte fallet och i fortsättningsvis är det med livet som insats som man ger sig ut på den nämnda vägsträckan om man går eller cyklar.

Tommy Hildorsson