Hem | Politik | Många stränder men ingen strandpromenad

Många stränder men ingen strandpromenad

image

I Håbo kommun finns det 23 mil stränder men ingen strandpromenad. I ett medborgarförslag till kommunstyrelsen föreslogs därför att Upplandsleden från Måttan i Häggeby till slottet i Skokloster skulle göras till strandpromenad. Tekniska utskottet liksom fullmäktige avslog förslaget.

Anledningen till avslaget hämtat från kommunstyrelsens protokoll den 2015-04-13: ”Upplandsleden förvaltas av Upplandsstiftelsen och det är de som beslutar om vilka åtgärder som skall vidtas på leden. Den sträcka som förslagsställaren vill skall omvandlas till strandpromenad går till största delen över mark som inte ägs av Håbo kommun. Upplandsstiftelsen har avtal med dessa markägare om att få förlägga Upplandsleden som en enkel vandringsled på deras marker. För en omvandling krävs också dessa markägares tillstånd eller en eventuell inlösen av mark. Den 2015-03-24 föreslog Tekniska utskottet att medborgarförslaget avslås.” Förslaget avslogs i Kommunfullmäktige den 2015-05-04.

Bra förslag men utan framgång
Därmed får Håbo kommun fortsättningsvis vara utan strandpromenad trots de 23 mil stränder som kommunen förfogar över. Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag: ”Tänk om sträckningen mellan Måttan i Häggeby och slottet i Skokloster kunde iordningställas så att det går att promenera och cykla där. Att det placeras ut bänkar, papperskorgar, toaletter och ett par bivacker längs stranden.” Ett förslag så gott som något men någon strandpromenad blir det alltså inte. Däremot har man röjt en lång och bred gata i skogen söder om slottet som inkräktar på Upplandsleden. Det har dock inget med någon strandpromenad att göra. Kanske skulle det vara idé för politikerna att göra ett studiebesök i Sigtuna kommun där allt är ordnat väldigt fint.

Tommy Hildorsson