Hem | Politik | Regeringens krisplan bakom läckta mejl

Regeringens krisplan bakom läckta mejl

image

I två läckta mejl som skickats från finansdepartementet till statssekreterare och budgetansvariga på alla departement uppmanas samtliga nu att komma in med konkreta förslag på utgiftsminskningar, skrev flera svenska tidningar.

Läckan från Regeringskansliet skickade sina mail till Tino Sanandaji´s blog (http://www.tino.us/2015/10/winter-is-coming/) och Karl-Olov Arnstbergs blog, vilka publicerade desssa mej tidigare.

Anledningen till mejutskicket är den ändrade prognosen för Budgetpropositionen 2016 pga "mycket höga kostnader för migration och integration". Som åtgärd vill regeringen införa regeländringar, avveckling av insatser/bidrag/ utbetalningar/satsningar m.m., flytt av utgifter mellan åren, limitera utbetalningar, senarelägga satsningar (det kan även gälla förslag i BP16), indragning av anslagssparande mm.

Uppgiftslämnaren skriver: ”Jag råkar jobba på Regeringskansliet och där är det full panik kan jag meddela. Du har stor spridning via dina medier, så här är ett mail som kom ut förra veckan och som spreds till i princip alla som jobbar inom RK. Märkligt att inte det kommit ut via annan media redan. SS står för statssekreterare och Max är statssekreterare på Fi-dep.

Det är ytterst ovanligt att det går ut en beställning från SS på Fi-dep till SAMTLIGA övriga SS på alla övriga s.k. fackdepartement. Så nu ska det sparas högt som lågt. BUCH står för budgetcheferna på varje fackdepartement. Tack för att du använder din kunskap och kompetens för att göra det som media och politiker inte gör. Dessvärre vet du ju hur läget är att om jag skulle gå ut offentligt skulle jag bli av med jobb och bli paria.”

-------------------------------------------------------------------------------

Från: Anna Blomquist För Max Elger
Skickat: den 20 oktober 2015 16:19
Till: DL RK STATSSEKRETERARNA
Kopia: DL FI BUCH; DL FI BA STAB
Ämne: Åtgärder för att klara utgiftstaken

På allmän beredning torsdag den 15 oktober berördes budgetläget. Det högre antalet asylsökande jämfört med prognos i BP16 väntas innebära mycket höga kostnader för migration och integration under innevarande och kommande år.

Ekonomiska konsekvenser för 2015 bedöms vara hanterliga. För 2016 krävs dock stora utgiftsminskningar, dels för att inte riskera att bryta igenom utgiftstaket, dels för att möjliggöra reformer inför BP17. Dessa ska vara finansierade.
För att säkerställa att vi klarar utgiftstaken 2016 och 2017 måste åtgärder vidtas. Därför gäller följande:

  • Fackdepartementen ska inkomma med konkreta förslag till minskade anslag med prognoseffekt samt utgiftsminskande åtgärder som regeringen själv kan besluta om. Förslagen bör leda till lägre utgifter 2016 och/eller 2017, men även förslag som leder till permanent lägre utgifter efterfrågas.
  • BUCH mailar förslag till åtgärder för respektive departement till Fi/BA (mailadress: DL FI BA STAB) senast måndag den 9 november kl. 10.00. En mall för detta bifogas.
  • Fi/BA bedömer förslagen och återkopplar i relevant ordning.

I synnerhet brådskar det för sådant som kräver regeringsbeslut före årsskiftet eller ändringsbudget under nästa år. Slutgiltiga analyser och beräkningar kring de offentliga finanserna är inte färdigställda. Jag utesluter därför inte att ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga.
Den fortsatta hanteringen av dessa åtgärder kommer att ske genom att Finansdepartementet bereder på sedvanligt sätt.

Med vänlig hälsning
Max Elger

-------------------------------------------------------------------------------

Hej Buch,

Som komplement till den kopia på SS brevet och mallen som ni redan fått skickas här även de punkter med exempel som visades inför arbetet.
Lägg in besparingen med negativt tecken och för varje år; ange positivt belopp vid ev. återläggning redan 2017.

Exempel på besparingar kan vara:

  • Regeländringar
  • Avveckling av insatser/bidrag/ utbetalningar/satsningar m.m.
  • Flytt av utgifter mellan åren
  • Limiter på utbetalningar
  • Senareläggning av satsningar (det kan även gälla förslag i BP16)
  • Anslagssparande som kan dras in
  • Alla andra bra och kreativa förslag som kan ge besparingar!

Det är av yttersta vikt att besparingarna har utgiftspåverkan, dvs. att utgifterna minskar i förhållande till den prognos som nu gäller.

Fi/Ba-staben

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HåboPortalen kan konstatera att det är inte längra "ordning och reda i statsfinanserna", samt att finansieringen av varje reform sker ”krona för krona” då nästa år väntas kostnaderna för asylmottagandet öka med 29 miljarder som finansministern vill få fram genom att spara in kraftigt på bistånd, genom olika besparingar samt öka statsskulden (http://www.svd.se/ki-ingen-fara-att-lana-till-flyktingkostnader/om/flyktingkrisen-i-europa). I dagsläget uppgår Sveriges statsskuld till ca 1400 miljarder kronor.

Attila Gal
HåboPortalen

 

Källor:
http://www.tino.us/2015/10/winter-is-coming/
http://www.tino.us/2015/10/fler-mail-fran-regeringskansliet/
https://morklaggning.wordpress.com/2015/10/22/viktigt-meddelande-till-svenska-folket/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6287914

BUCH = budgetcheferna på varje fackdepartement