Hem | Politik | Kommunens yttrande över kompletteringsremiss för utökad Cementa-verksamhet

Kommunens yttrande över kompletteringsremiss för utökad Cementa-verksamhet

Cementa har i dagsläget ett tillstånd som avser 15 fartygsanlöp per år vid sin hamn- och depåverksamhet inom fastigheten Bista 4:28 i Bålsta, Håbo kommun. De ser nu ett behov av att utöka volymerna och har därför att ansökt om ett tillstånd för max 40 fartygsanlöp per år med en hantering av ca 100 000 ton cementprodukter per år. Ansökan har lämnats till Länsstyrelsen i Uppsala län den 17 juni 2016 som framöver fattar beslut i frågan.

Under samrådsprocessen inkluderades även en inhyrd del avseende sten- och grusprodukter genom systerbolaget Sten & Grus AB Jehander. Cementa har efter tiden för samrådet nu exkluderat delen som avsåg Jehanders verksamhet från den slutliga ansökan.

Länsstyrelsen i Uppsala län skickade ansökan med dess bilagor på en kompletteringsremiss till bygg- och miljönämnden i Håbo kommun.

Vad händer sen?
Länsstyrelsen i Uppsala län kommer besluta om ansökan och dess bilagor behöver kompletteras eller inte. När ansökan anses vara komplett kommer Länsstyrelsen i Uppsala län skicka samtliga handlingar på remiss till myndigheter och andra berörda. Bygg- och miljönämnden kommer då att yttra sig över hela ansökan och hur nämnden ser på lämpligheten av Cementas planerade utökade verksamhet.

Miljöavdelningen har den 19 augusti på delegation av bygg- och miljönämnden lämnat ett yttrande över vad nämnden anser att ansökan och dess bilagor behöver kompletteras med.

Vill du lämna synpunkter när ansökan har beslutats att vara komplett

1.Länsstyrelsen kungör ansökan i ortspressen samt på sin webbplats (se nedan) efter att den anses vara komplett. Du har då möjlighet att begära ut den från Länsstyrelsen.
2.Alla har rätt att yttra sig över ansökan. Vill du yttra dig ska du skicka ditt yttrande till Länsstyrelsen.
3.När beslutet har fattats kommer detta att kungöras på samma sätt som ansökan.
4.Du som är sakägare har då möjlighet att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen.

Mer information

  • Länsstyrelsens webbsida för pågående miljöprövningsärendenlänk till annan webbplats
  • Yttrande från Håbo kommuns miljöavdelningPDF
  • Remiss samt ansökan(PDF-fil)PDF
  • Teknisk beskrivning(PDF-fil)PDF
  • Miljökonsekvensbeskrivning(PDF-fil)PDF
  • Bullerutredning(PDF-fil)PDF
  • Biologiska undersökningar(PDF-fil)PDF
  • Källa: Håbo kommun