Hem | Politik | Samråd för Håbos nya översiktsplan

Samråd för Håbos nya översiktsplan

image

Håbo kommun har tagit fram en ny översiktsplan för hela kommunen. Planen är nu ute på samråd där alla kan lämna synpunkter fram till och med den 28 februari. Översiktsplanen anger hur kommunen vill att utvecklingen i Håbo ska se ut och hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas i framtiden.

Översiktsplanen, och den inriktning för kommunens utveckling som den fastställer, utgör ett värdefullt verktyg för att möta och ta tillvara på den tillväxt som sker i Håbo kommun. Översiktsplanen utgår från kommunens vision Vårt Håbo 2030 och konkretiserar hur utvecklingen bör se ut för att förverkliga den bild av kommunen som visionen anger. Målsättningen är att uppnå en hållbar utveckling av kommunen, utifrån ett socialt, ekonomiskt såväl som ekologiskt perspektiv. 

- För att uppnå visionen och en hållbar utveckling av kommunen föreslår översiktsplanen bland annat att utvecklingen ska fokuseras till områden som redan är ianspråktagna och dit tillgängligheten med gång, cykel och kollektivtrafik är god. Håbo kommun ska också ta tillvara på närheten till Mälaren och tillgängligheten till Mälarnära miljöer ska utvecklas ytterligare, berättar Marie Pettersson, projektledare för översiktsplanen.

Samrådet för den nya översiktsplanen pågår fram till den 28 februari. Under samrådsperioden kommer flera samrådsmöten att genomföras. Mer information om samrådet, och de aktiviteter som planeras under detta, finns på www.håbo.se/nyöversiktsplan. Där finns även samrådsförslaget, inklusive bilagor, att ta del av.

- Under samrådet vill vi få in synpunkter på vad Håboborna tycker om den nya översiktsplanen samt hur de vill att kommunens utveckling ska se ut. Vi hoppas på ett stort deltagande och att så många som möjligt tar chansen och tycka till om kommunens framtid, säger Carina Lund (M), kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun. 

Bakgrund
Håbo kommun har två nuvarande översiktsplaner. En kommunövergripande översiktsplan, som omfattar hela kommunen exklusive Bålsta tätort, från år 2006 samt en fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort från år 2010. Den nya översiktsplanen kommer att omfatta hela kommunen, inklusive Bålsta.