Hem | Politik | Bålstapartiet BÅP | Bålstapartiet vann omröstning om ”mjuka linjen” i kommunstyrelsen

Bålstapartiet vann omröstning om ”mjuka linjen” i kommunstyrelsen

Bålstapartiet har motionerat om att lösa parkeringsfrågan så att den mjuka linjen åter kan trafikera Bålsta Centrum på ett trafiksäkert sätt. På kommunstyrelsens möte den 15 juni fanns ett förslag till motionssvar;

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens tekniska utskott aktualiserade frågan redan samma dag som motionären skickade in motionen.
Utskottet arbetar med att lösa detta problem enligt motionärens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen

Vid den följande omröstningen röstade (S), (V), (SD) och Bålstapartiet för bifall till förslaget, (M), (FP) och (KD) röstade för avslag, (MP) anstod.

Owe Fröjd
Partiledare Bålstapartiet