Hem | Politik | Liberalerna L | Vår motion om demensteam blev verklighet

Vår motion om demensteam blev verklighet

image

(Insändare) Redan den 15 maj 2012 lämnade vi från Folkpartiet i Håbo kommun in en motion om att skapa ett demensteam i kommunen. Vår motion har nu börjat tillämpas med tillsättning av personal och i mars 2014 ska organisationen fungera med full kraft och med en budget på 1,2 mkr.

Redan den 15 maj 2012 lämnade vi från Folkpartiet i Håbo kommun in en motion om att skapa ett demensteam i kommunen. Vårt motiv för denna motion var att både den drabbade och anhöriga behövde stöd och handledning för att klara av vardagen och ge den drabbade en dräglig tillvaro. Ett sådant stöd har tidigare inte funnits i vår kommun.

Bland de uppgifter som ett sådant team skulle kunna arbeta med är t.ex. att ge stöd och insatser till de demenssjuka och deras anhöriga, utarbeta former för att tidigt upptäcka personer med demenssjukdom samt ta fram rutiner och metoder för att bistå vid utredning av misstänkt demenssjukdom.

Vi menade att målen för att tillsätta ett demensteam i vår kommun är att
- Demensteamet ska vara en resurs och ett kompetenscentrum inom området demens för invånarna i Håbo kommun
- Att upptäcka personer med demens i ett tidigt skede
- Att genom olika stödinsatser ge ökad trygghet till anhöriga
- Att samverka med patientansvarig läkare inom vården i utredningsarbetet vid misstänkt demenssjukdom
- Att öka kunskap och tillgänglighet med kognitiva hjälpmedel

Vid omröstningen i Kommunfullmäktige gavs Socialnämnden i uppdrag att inrätta ett sådant team. Och vid Socialnämndens sammanträde den 26 feb 2013, behandlades vår motion och Folkpartiet fick ett positivt gensvar av förvaltningen och nämnden. Den 8 april 2013 behandlades motionen i Kommunstyrelsen och den 22 april 2013 togs förslaget åter upp i Kommunfullmäktige. Efter debatt blev beslutet att fullmäktige uppdrog till Socialnämnden att i samband med nämndsbudget för år 2014, inrätta ett demensteam inom socialförvaltningen.

Vår motion har nu börjat tillämpas med tillsättning av personal och i mars 2014 ska organisationen fungera med full kraft och med en budget på 1,2 mkr. Detta är vi från Folkpartiet mycket glada för. Samtidigt kan vi konstatera att det tog 1,5 år från det att vår motion inlämnades till att det hela blev verklighet, vilket är en ganska snabb hantering trots allt.


Håkan Welin
Ordförande Folkpartiet Håbo kommun