Hem | Politik | Liberalerna L | Kör kommunen över redan boende?

Kör kommunen över redan boende?

image

Det är märkligt att Håbo kommun planerar för byggnation enligt förslag från enskilda personer, och som man upplever det, kör över människor som redan bor.

Redan 2010 fattade kommunen beslut om en Fördjupad ÖversiktsPlan (FÖP). I denna plan finns det reserverad mark för att lägga ytterligare spår för järnvägen. Ett behov som har påtalats av bl.a. Trafikverket. Den mark som har reserverats ligger på samma sida om järnvägen som Stockholmsvägen, d.v.s. sydväst om järnvägen.

På nordvästra sidan av järnvägen bor det ett antal människor. När en av de familjer som bor där skulle köpa huset för något år sedan ringde de kommunen med förfrågan om det var någon fara vid köp. Till svar fick man att det inte fanns någon risk.....!

Sedan en tid har några initiativtagare lämnat in önskemål om att få bebygga marken mellan OK-macken och söderut till Håtunavägen. Deras förslag innebär att utbyggnaden av järnvägen placeras på den andra sidan. Dvs den nordvästra – där det redan bor människor. Detta förslag har sedan kommunens tjänstemän accepterat, planerat för, lagt en detaljplan för och vänt sig till Trafikverket och Länsstyrelsen med förfrågningar och begäran om OK. Samtidigt innebär förslaget att de som redan bor på nordvästra sidan av järnvägen kommer att få de nya spåren mycket närmare sina hus, deras husvärden kommer att minska, vissa tvingas flytta och kommunen blir eventuellt tvungen att lösa in fastigheter.

Hänsynen till den enskilda personens väl och ve, till de redan boendes situation och framtid får ett mindre värde till förmån för de som vill sälja mark, bygga nytt och få eventuell vinning av detta.

Från Folkpartiets sida vänder vi oss emot detta förfaringssätt. Vi ifrågasätter dels hanteringen av ärendet och avvikelsen mot redan lagd översiktsplan. Men framförallt ställer vi oss undrande över hur man kan blunda för redan boende människors uttryckliga krav, önskemål och inte minst löfte. Det kan ju inte vara så att den enskilda människan ska komma i andra hand efter byggherrarnas intressen? De människor som berörs upplever detta så - mycket starkt!

Håkan Welin
Folkpartiet