Hem | Politik | Liberalerna L | Har inkomstklyftorna ökat och har det blivit fler fattiga under Alliansregeringen?

Har inkomstklyftorna ökat och har det blivit fler fattiga under Alliansregeringen?

Sedan 2006 har inkomstspridningen ökat endast marginellt, samtidigt som hushållens reala disponibla inkomster har ökat kraftigt (med 19 procent enligt SCB). Alliansen har alltså klarat av att under en finanskris öka hushållens välstånd kraftigt, samtidigt som inkomstspridningen inte stuckit iväg.

Den här bilden bekräftas av Finanspolitiska rådet, vars uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik, och de har i sin rapport förra året konstaterade att ”inkomstskillnaderna i Sverige har varit närmast oförändrade mellan 2006 och 2011, trots den ekonomiska krisen”.

Finanspolitiska rådets Anders Björklund konstaterade också vid en riksdagshearing att ”politiken och utvecklingen under Alliansregeringen har haft anmärkningsvärt gynnsamma fördelningseffekter".

Dessutom mäter Eurostat, som är EU:s statistikmyndighet och som redovisar statistik för medlemsstaterna, hur många i varje EU-land som lever med låg materiell standard. Och de konstaterar att Alliansregeringen, trots finanskrisen, har klarat av att minska den materiella fattigdomen i Sverige betydligt. Andelen människor som lever i Sverige med låg materiell standard har minskat med en tredjedel, från 2,2 procent 2007 till 1,3 procent av befolkningen 2012. Andelen i Sverige som lever med låg materiell standard är den lägsta i Norden och i hela EU. Andelen barn som lever med låg materiell standard har mer än halverats sedan 2007.

Håkan Welin
Folkpartiet