Hem | Politik | Sverigedemokraterna SD | Sverigedemokraterna Håbo bifaller budgetförslag från S

Sverigedemokraterna Håbo bifaller budgetförslag från S

image

Sverigedemokraterna i Håbo har valt att inte lägga en egen komplett budget av den enkla anledningen att vi vet att en sådan inte kommer att röstas igenom i fullmäktige.

Istället har vi valt att lyfta fram våra egna satsningar och besparingar som tilläggsyrkanden till Håboalliansens budgetförslag, samma underlag som för hela oppositionen, tillsammans med en längre visionstext om hur vi vill att Håbo kommun skall prioritera, spara och satsa.

Kontentan blir således att vi yrkar bifall till den budget som ligger närmast i linje med vår egen politik och sedan föreslår några förändringar, tillägg, till denna budget för fullmäktige att ta ställning till.

Sverigedemokraterna i Håbos tilläggsyrkanden
1. Att fullmäktige beslutar öka anslagen till barn och utbildningsnämnden med 5 300 tkr för att öka minimibemanningen i kommunala förskolor från 2,75 till 3 barnskötare.
2. Att fullmäktige beslutar öka anslagen till barn och utbildningsnämnden med 100 tkr för att kommunens förskolor skall kunna genomföra studiebesök och utflykter.
3. Att fullmäktige beslutar avveckla den politiska funktionen ”Oppositionsråd” och gör en besparing om 708 tkr.
4. Att fullmäktige beslutar minska anslaget till modersmålsverksamheten med 1 350 tkr.

Sverigedemokraterna i Håbo vill satsa och öronmärka 5,3 miljoner för att öka minimibemanningen i Håbos förskolor till 3 heltider från nuvarande 2,75. Detta innebär att antalet barn per vuxen minskar och ligger mer i linje med riksgenomsnittet där Håbo nu ligger över. Det innebär även att personal har möjlighet att finnas på plats vid såväl ”lämning” som ”hämtning” istället för att välja, vilket möjliggör en lugnare miljö för de barn som har svårt att separera sig från sina föräldrar samt för de vuxna som vill ta en kort dialog med personalen om hur dagen varit eller ställa frågor. Idag är miljön stressig och uppriven och så fort ett barn är i behov av enskild uppmärksamhet vilket de självklart skall ha möjlighet till står en barnskötare eller pedagog ensam kvar med resten av barnaskaran på upp till 13 barn. Sverigedemokraterna ser detta som en ytterst viktig prioritering för en barnomsorg i den nivå som våra små förtjänar.

Vidare har lagen förändrats på så vis att en förskola inte kan be föräldrar skicka med exempelvis en ”tia” för att förskolan skall kunna genomföra en utflykt och inhandla kanske en bulle eller en glass i samband med denna. Detta för att familjer med sämre ekonomi inte skall känna ett tvång som inte har möjlighet att skicka med den efterfrågade ”tian”. Av samma anledning kan man på förskolans dag inte längre be föräldrar att baka eller skänka föremål att sälja på en loppmarknad för att få in fikapengar till förskolan.

Sverigedemokraterna förstår och står i grunden bakom denna lag men samtidigt så drabbar det våra små som inte får möjlighet att genomföra sina utflykter och besök. Vi har därför ett tilläggsyrkande
om att 100 tusen kronor tilldelas barn och utbildningsnämnden med en öronmärkning att de skall användas för att finansiera denna typ av utflykter. Beräkningen är baserad på 40:- per barn och
kalenderår och att dessa medel skall tilldelas respektive förskola i kontanta medel för att själva kunna
planera och genomföra dessa utflykter.

För att finansiera dessa satsningar använder vi oss dels av den kommunala bufferten men har även två tilläggsyrkanden gällande besparingar. Vi vill avskaffa oppositionsrådet vilket ger en ökning om
708 tusen kronor till kommunstyrelsens verksamhet samt minska anslagen till modersmålsverksamheten med 1.35 miljoner kronor vilket istället tilldelas den kommunala
”bufferten”.
Vi har presenterat dessa fyra yrkanden för såväl minoritetsmajoriteten som övriga oppositionen och haft en god dialog med båda parter men det har funnits en tydligare vilja att förhandla hos
Socialdemokraternas Agneta Hägglund, Bålstapartiets Owe Fröjd och Vänsterpartiets Leif Lindkvist.
Efter samtal med dessa tre gruppledare hemma i köket hos Sverigedemokraternas gruppledare Michael Rubbestad har dessa tre partier reviderat sina förslag och ”bakat” in vår satsning på ökad
bemanning i förskolan fördelat på en ”tvåstegsraket”. Man har även meddelat att man avser stödja vårt yrkande om 100 tusen kronor för ”utflykter”.

Gällande Håboalliansen har dialog förts med kommunalrådet Carina Lund som meddelar att man avser stödja vår satsning om 5,3 miljoner till förskolan under förutsättning att Håbo kommun får den
förväntade utbetalningen från staten om ca 9 miljoner kronor. Till skillnad från S, V och BåP finns här ingen garanti gällande ökade anslag till förskolan. Vidare meddelar man att man avser avslå
satsningen om 100 tusen kronor till utflykter.

Vidare innehåller S, V och BåPs respektive budgetförslag satsningar på äldreomsorgen.
Sverigedemokraterna är kända för inom vilka områden vi önskar spara pengar men är ännu inte lika kända för vilka områden vi på kommunal nivå önskar satsa medel. Med tiden hoppas vi det skall bli
lika känt att de områden vi prioriterar är just skola, vård och omsorg och av denna anledning anser vi oppositionens satsningar på äldreomsorgen vara rätt väg att gå för Håbo kommun.

Vi välkomnar det faktum att isen mellan oss och de övriga partierna börjat smälta och att man nu för en dialog och förhandlar med oss för kommunens bästa. Som tidigare meddelat är vi beredda att
föra samtal med alla partier och även samarbeta med de partier som lyssnar in våra politiska ställningstaganden.

Vi upplever att S, V och BåP har gjort just detta i och med deras reviderade förslag samt viljan att föra dialog vilket resulterar i att deras förslag därmed ligger närmare oss än Håboalliansens. Av
denna anledning väljer Sverigedemokraterna i Håbo att stödja deras förslag för driftsbudget för2016.

Michael Rubbestad
Ordförande och gruppledare Sverigedemokraterna Håbo