Hem | Skokloster | Flerhundraåriga skyddsvärda almar har medvetet sågats ned i Skokloster

Flerhundraåriga skyddsvärda almar har medvetet sågats ned i Skokloster

image

För gemene man är kanske inte döende eller döda träd värdefulla. Det är tvärtom.

Döende/döda träd, speciellt ädellövträd såsom ek och alm samt asp och björk är mycket värdefulla för många sällsynta insekter, svampar och lavar. Speciellt om de är gamla, murkna och mycket grova.

Detta verkar inte Slottsskogens Samfällighetsförenings skogsvårdsgrupp under ledning av Staffan Dackman ha förstått. Med en av Stora Ensos skördare har man före påsk avverkat skog sydost om Slottsskogen.


Förutom gran och björk har två mycket grova almar (av vilka den ena, en död hamlad alm, hade åtminstone 300 årsringar) fällts mellan Österkvarns badplats och reningsverket. Dessa almar hyste flera rödlistade skalbaggar och lavar. I efterhand skyller Dackman på ett missförstånd eftersom skördarens förare inte kunde svenska.

För oss förefaller denna ursäkt vara obegriplig. Var föraren färgblind? Enligt det traktdirektiv som var upprättat mellan Håbo kommun (markägare) och samfälligheten skulle träd som skulle fällas förses med en grön snitsel och de som skulle sparas med en röd. Vi anser att skogsvårds-gruppen inte har kompetens att bedriva skogsbruk och borde entledigas från sin uppgift. Vi kräver också att allt fällt virke skall tillfalla kommunen som kompensation och att samfälligheten på egen bekostnad återplanterar området med ädellövträd.

Ett sådant här misstag får aldrig någonsin ske igen!

Håkan Nihlman
Ordförande
Håbo Naturskyddsförening