Hem | Övriga Nyheter | Bålsta - Industrihamn eller bostadsort med bad och natur?

Bålsta - Industrihamn eller bostadsort med bad och natur?

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare - Protest) NCC och Cementa ansöker om tillstånd att göra Kalmarviken till en stor industrihamn. Totalt rör det sig om ofattbara 1500 fartyg per år med 3 miljoner ton sten de första åren som ska krossas och 400 000 ton cementprodukter, sten, grus och giftig flygaska. Detta ska jämföras med de 20 fartyg till Gyproc som anlöper idag.

Illustration | Rotterdams industrihamn sett från stranden Illustration | Rotterdams industrihamn sett från stranden


NCC har ansökt om tillstånd att anlägga en ny hamn för mottagning, krossning och utlastning av sten i Kalmarviken. Hamnen ska ligga nära Bålsta, Kalmarsandsbadet. Närliggande bostadsområden är Fånäs, Kalmarsand, Aronsborg och Toresta. NCC:s vill ta emot upp till 1200 större lastfartyg per år med främst sprängsten från Förbifart Stockholm. Totalt rör det sig om 4 miljoner ton sten under en tioårsperiod, varav gigantiska 3 miljoner ton sten under de första åren. Fartygen ska lossas dygnet runt med dumpers, grävskopor och transportband. Krossning av sten kommer enligt NCC ”huvudsakligen” ske vardagar kl 06.00-18.00. I praktiken innebär ”huvudsakligen” att krossning även kan äga rum på andra tider, t ex på helger. Bullret från krossningen kommer sprida sig över ett stort område. Det kommer att köra uppemot 50 lastbilar i timmen (dvs 100 fordonsrörelser), kl 07.00-22.00 från NCC:s depå i Toresta. Trafiken kommer gå både via Bro och genom Bålsta mot E18.

Cementa vill utöka sin verksamhet i Kalmarviken och ta emot 250 större lastfartyg per år med gigantiska 400 000 ton cementprodukter, sten, grus och giftig flygaska. Detta ska jämföras med dagens tillstånds på nivå 2 – 5 000 ton cementprodukter och max 15 båtar per år.

Idag trafikeras Kalmarviken av ca 20 fartyg per år till Gyproc (tillstånd finns för 30-45 fartyg per år). Gyproc lossar gips från båt, vilket är en förhållandevis ”tyst” produkt att lossa, ändå störs närboende av gipsdamm och buller från slag i fartygsplåt och lastningsluckor samt av lågfrekvent buller från fartygsmotorerna. Redan idag orsakar den tunga trafiken på Kalmarsandsleden och Stockholmsvägen vibrationer i mark som skadar husen utmed vägen.

Kalmarviken är planerad för nya bostäder. Kommunen vill bygga 260 nya lägenheter i Kalmarsand (där Lantmännens gamla silo står). I Frösundavik ska 130 villor byggas.

Kommunen vill även bebygga stranden efter Kalmarsandsbadet på Torestasidan. Bostäder planeras också bredvid Cementas anläggning.

Så blir det om industrihamnen byggs
Bålsta riskerar att tappa nya attraktiva och viktiga bostäder..

Uppemot 1500 stora lastfartyg per år, det vill säga 4-5 fartyg per dygn med bullrande lossning dygnet runt! Fartyg avger dessutom lågfrekvent buller som tränger in i hus. Även boende längs med farleden, t ex Notholmen, Getberget, Hagviken, Frösundavik, störs av buller från fartygen vid in- och utsegling.

Uppemot 900 lastbilar som hämtar produkter på anläggningarna kl 0500-2200 dvs uppemot 1800 lastbilsrörelser per dag. Andra tunga transporter är inte medräknade.

Krossning av sten kommer att pågå ”huvudsakligen” vardagar kl 06.00-18.00. Vi kommer att vara utsatta för en konstant bullermatta.

Det kommer att köra tusentals tunga fordon genom våra bostadsområden Kalmarsand, Fånäs, Aronsborg, Mansängen och Dyarne vid Kalmarleden. Som transporterar upp till 60 ton med sten, grus och cementprodukter per fordon.

Fler än 1500 boende runt Kalmarviken kommer att störas dygnet runt av buller och damm och andra olägenheter.

Boende längs med farleden, t ex Notholmen, Getberget, Hagviken, Frösundavik, kommer att störas kraftigt av buller från fartygen vid in- och utsegling. Obs att det inte går att kräva bullerbegränsning på fartyg som går i farled. Fartygen kan alltså bullra obegränsat!

Om NCC och Cementa får tillstånd kommer Bålsta att förvandlas från en idag idyllisk bostadsort, med fina bad och vacker natur, till en industrihamn liknande Rotterdam. Vi protesterar mot detta.

Protest:

Vi vill inte att två nya industrihamnar anläggs i Kalmarviken. Det finns lämpligare lokaliseringar som inte har lika ingripande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet.

Det är oacceptabelt att utsättas för buller dygnet runt från lossning, lastning och fartygsmotorer samt krossning av sten.

Vi kräver att våra barn ska vara trygga och säkra. Bromssträckan på torr och isfri vägbana för en lastbil på 40 ton är cirka 60 meter vid en hastighet på 40 km/h. Vi som bor i Bålsta vet att lastbilarna ofta överskrider hastighetsbegränsningarna. Hur ska en lastbil hinna få stopp på sitt ekipage när ditt barn passerar över en ishal väg en mörk decembermorgon?

Vi vill inte att våra hus ska spricka av sättningar i mark som följer av den tunga trafiken. Vem betalar dessa skador? Detta är ett problem som adresserats till kommunen och andra myndigheter under lång tid, bl a vid Gyprocs tillstånd.

Vi protesterar mot att våra fastigheter och lägenheter ska minska i värde på grund av att stora koncerner ska göra vinster på vår bekostnad. Det är inte rimligt att privatpersoner får kännas vid stora ekonomiska förluster i form av värdeminskning på hus och lägenheter. Det är oacceptabelt att vattenkvaliteten, bad- och fiskevatten förstörs. NCC och Cementas verksamheter kommer att hota utrotningshotade arter som den rödlistade målarmusslan, vilken nyligen har hittats utanför Frösundavik. Även beståndet av havsörn i Kalmarviken och den rödlistade fågeln gröngölingen som finns vid Toresta hotas. Kalmarviken är dessutom uttagspunkt för dricksvatten till Håbo.

Vi vill inte att det populära Kalmarsandsbadet förstörs.

Vi vill ha kvar våra fina stränder och natur i Bålsta.

Vi vill inte ha ytterligare stoftnedfall. Luftföroreningar ökar dramatiskt med miljöfarliga ämnen.

Det är oacceptabelt att utsläpp från fartygen ökar som påverkar vatten och natur, som utsläpp av olja och diesel, avloppsvatten och giftiga bottenfärger. Fartygen orsakar också svall som eroderar stränder och skadar bryggor och orsakar rörelser på sjöbotten som drar upp dy och gamla föroreningar som ligger i bottenslammet. Det kommer t ex påverka vårt dricksvatten, djur- och växtlivet samt stränderna.

Som vi ser det finns det inga fördelar, varken ekonomiska eller andra, för Håbo kommun. Tvärtom kommer kommunen få svårt att attrahera inflyttning från ett allt mer växande ”Storstockholm” som söker sig ut från stan. En av Bålstas stora tillgångar är ju närheten till vatten, bad och natur vilken nu förstörs. Likaså hotas kommunen av utflyttning av skattebetalare som väljer att lämna kommunen, med minskade skatteintäkter som följd.

NCC och Cementas planer berör alla i Bålsta, i högsta grad boende i Fånas, Kalmarsand, Notholmen, Dyarne, Aronsborg, Mansängen, Hagviken, Getberget och Frösundavik samt även boende vid Toresta i Upplands Bro kommun.

Om NCC och Cementa får tillstånd kommer Bålsta att förvandlas från en idag idyllisk bostadsort, med fina bad och vacker natur, till en industrihamn liknande Rotterdam. Vi protesterar mot detta.

Mer information finns i länkarna nedan:
(klicka på länkar för att läsa/ladda ner dokumentet)

Bakgrundsmaterial

Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort (Håbo kommun)

NCC Roads AB:s samråd för anläggande av hamn vid Toresta, Upplands Bro kommun och Håbo kommun

Cementas ansökan för utbyggnad av Kalmarviken (samrådsunderlag)

Skrivna protester
Exempel på protester som har skickats in till Håbo kommunstyrelse, berörda myndigheter och företag. Kopiera gärna och skicka in till Håbo kommunstyrelse. Ju fler som skickar in, desto större chans att man lyssnar!

2015-06-17

2015-06-18

2015-06-18

2015-06-22

2015-06-24 

 

Läs mer

Källa: Protester Fakta.pdf 

Facebookgrup: Stoppa industrihamnen i Bålsta 

Protestlista mot att att göra Båsta till industrihamnPrenumerera på kommentarer Kommentarer (3 Skickat)

avatar
Owe Fröjd 02 Jul 2015
Lite bakgrund till hur dagsläget är:

Ett samråd med berörda myndigheter har hållits den 18 maj 2015 då
representanter för Håbo kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län deltog.

Noteringar från samrådsmötet finns på Cementas webb. www.cementa.se
Cementa har också kungjort i tidningar om samrådsförfarandet, genomfört
ett utskick till närmast berörda (inom 1 km från anläggningen) och bjudit in
till öppet samrådsmöte. Många har varit delaktiga och skickat in synpunkter
till Cementa, ofta med kopia för kännedom till Håbo kommun.

Efter detta tidiga samråd sammanställer nu Cementa en komplett ansökan
med samtliga handlingar. Det ska till exempel tas fram bullerutredning och
miljökonsekvensbeskrivning. En rad andra aspekter ska också belysas
närmare. Alla de synpunkter som inkommit under vårens/försommarens
tidiga samråd ger också underlag för vad som ytterligare behöver belysas.

Cementa uppger att de planerar att ha en komplett ansökan färdig till hösten
2015, och lämnar då den till Länsstyrelsen i Uppsala län, som har att fatta
beslut i ärendet. Det första länsstyrelsen gör i sin handläggning är att skicka
ansökan på formell remiss till myndigheter och andra berörda.
Håbo kommun avser att yttra sig i ärendet när den formella remissen
kommer med samtliga handlingar.

Det är först då kommunen kan göra en bedömning i sakfrågan då erforderliga handlingar/utredningar finns framtagna. Kommunens förvaltningar har då att bedöma underlaget och avväga gentemot de allmänna intressen som en kommun har att bevaka.

Det är kommunstyrelsen som kommer att avge det formella yttrandet.
avatar
Owe Fröjd 03 Jul 2015
Mer information från Kommunen::

Ansökan om utökad hamnverksamhet i Kalmarviken

Håbo kommun har två pågående ansökningar om utökad hamnverksamhet i Kalmarviken. NCC roads AB har ansökt om utökad hamnverksamhet och täktverksamhet till mark- och miljödomstolen. Cementa AB planerar att ansöka om utökad verksamhet för sin hamn till Länsstyrelsen i Uppsala län.

NCC Roads AB har ett tillstånd för grus- och bergtäkt vid Toresta som löper ut i juni 2015. NCC planerar att anlägga en tillfällig mottagningshamn vid befintlig verksamhet för att kunna ta emot och bearbeta bergmaterial främst från projekt Förbifart Stockholm.
Förutom anläggande och drift av hamnverksamheten omfattar NCC:s ansökan även anläggande av transportband från kajen till ett arbetsområde samt hantering av materialet i form av transporter, sortering och krossning. NCC ansöker om att få ta emot max 4miljoner ton material, varav Förbifart Stockholm förväntas omfatta cirka 3 miljoner ton. NCC uppger att högst 2-3 fartyg per dygn kommer att trafikera hamnen. Omkring 100 lastbilstransporter per dygn beräknas för att transportera materialet vidare, jämfört med daglägets cirka tjugotal transporter. Ansökan gäller en tioårsperiod.

NCC roads AB lämnade i slutet av 2014 in en ansökan till mark- och miljödomstolen angående tillstånd till anläggande av hamn i Toresta. Under våren tydliggjordes förutsättningarna för verksamheten. NCC återkallade då sin ansökan för att därefter påbörja en ny process utifrån gällande förutsättningar. NCC ansökte om nytt tillstånd till mark- och miljödomstolen i början av juni 2015 och domstolen kommer troligen att fatta beslut under senare delen av 2015.
Håbo kommun kommer att vara remissinstans och yttra sig kring ansökan. Kommunen kommer att få tillgång till ansökan, inklusive en mer ingående beskrivning, påverkan samt miljökonsekvensbeskrivning av verksamheten, under början av juli. Ärendet kommer troligen att behandlas av kommunstyrelsen den 26 oktober 2015.

Vill du lämna synpunkter
1. Mark-och miljödomstolen kungör ansökan i ortspressen efter att den har kommit in till dem. Du har då möjlighet att begära ut den nya ansökan från Mark och miljödomstolen.
2. Håbo kommun kommer att få ansökan skickad till sig för yttrande. Du kommer då även att kunna få ansökan skickad till dig från Håbo kommun. Det får du genom att skicka ett mail till kommun@habo.se.
3. När beslutet har fattats kommer även detta att kungöras på samma sätt som ansökan.
4. Du har då möjlighet att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen.
Mer information:
Mark- och miljödomstolens webbplats: http://www.markochmiljooverdomstolen.se/
NCCs webbsida om ansökan i Toresta: http://www.ncc.se/microsites/toresta/

Cementa har i dagsläget ett tillstånd som avser 15 fartygsanlöp per år vid sin hamn- och depåverksamhet inom fastigheten Bista 4:28 i Bålsta, Håbo kommun. De ser nu ett behov av att utöka volymerna och avser därför att ansöka om ett tillstånd för max 40 fartygsanlöp per år med en hantering av ca 100 000 ton cementprodukter per år.

Utöver detta avser Cementa att upplåta delar av sin anläggning för lastning, lossning och lagring av stenkross- och grusprodukter åt annat bolag. Denna verksamhet planeras att uppgå till ca 300 000 ton stenprodukter och medföra maximalt 210 fartygsanlöp per år.

Cementa AB avser att lämna in en ansökan om utökad verksamhet av cementhantering samt pröva förutsättningarna för ny verksamhet gällande lastning, lossning och lagring av stenkross- och grusprodukter. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Uppsala län som fattar beslut i frågan.
Inför framtagande av den formella tillståndsansökan har Cementa bedrivit samråd, där kommunen, myndigheter samt allmänheten har getts tillfälle att lämna synpunkter på ansökan. De närmaste grannfastigheterna har delgetts information via brev och allmänheten har underrättats genom annonsering i dagspress. Cementa genomförde ett samrådsmöte i början av juni där ett femtiotal närboende eller på annat sätt berörda deltog. Samrådet avslutades den 26 juni 2015.

Efter samrådet ska Cementa sammanställa en komplett ansökan där verksamheten och dess påverkan ska beskrivas. Då kommer en miljökonsekvensbeskrivning att tas fram. En miljökonsekvensbeskrivning ska identifiera och beskriva verksamheten s påverkan på människors hälsa och på miljön. Cementa planerar att lämna in den fullständiga ansökan till länsstyrelsen under hösten 2015.

När länsstyrelsen mottar ansökan kommer de skicka ansökan på remiss till myndigheter och andra berörda. Det är vid den formella remissen som kommunen får ta del av samtliga handlingar och utredningar och det är först då som kommunen kan göra en bedömning i sakfrågan. Håbo kommun kommer då att yttra sig på ansökan. Länsstyrelsen har som målsättning att lämna beslut inom 6 månader efter att ansökan inkommit.

Vill du lämna synpunkter
1. Länsstyrelsen kungör ansökan i ortspressen samt på sin webbplats (se nedan) efter att den har kommit in till dem. Du har då möjlighet att begära ut från Länsstyrelsen.
2. Håbo kommun kommer att få ansökan skickad till sig för yttrande. Du kommer då även att kunna få ansökan skickad till dig från Håbo kommun. Det får du genom att skicka ett mail till kommun@habo.se.
3. När beslutet har fattats kommer detta att kungöras på samma sätt som ansökan.
4. Du har då möjlighet att överklaga beslutet till Länsstyrelsen. 

Mer information
Länsstyrelsens webbplats: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/Pages/default.aspx
Länsstyrelsens webbsida för pågående miljöprövningsärenden: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/pagaende-miljoprovningsarenden/Pages/default.aspx
totalt: 3 | visar: 1 - 3

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

5.00

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2713