Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Vem ska nyttja det tomma A-huset i Bålsta?

Vem ska nyttja det tomma A-huset i Bålsta?

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare) A-huset är den enplansbyggnad som ligger mellan Pomona och Stockholmsvägen. Det kan vara på sin plats, inför beslut om A-husets användning, att påminna om partiernas svar inför valet.SPF Håbo ställde då följande fråga:
Hur stöttas de anhöriga med avlastning/avlösning och korttidsboende för den sjuke? 
 
Centerpartiet: Vi har under senare tid fått höra skräckexempel hur illa korttidsvården fungerar. Vi anser att det är mycket viktigt att anhöriga får hjälp med avlastning/avlösning. Fungerar inte detta är risken stor att kommunen får ta hand om två sjuka i stället för en. Fler platser för korttidsboende behövs omgående. Vi anser det rimligt att viss ekonomisk ersättning kan utgå till anhörigvårdare. Frågan bör utredas vidare.

Bålstapartiet: Bålstapartiet förutsätter att det ges den stöttning som erfordras. Om det missats i något enskilt fall kontakta socialtjänsten igen för omprövning, de skall följa gällande lagar.

Folkpartiet: Inför utökad rätt till stöd för alla anhöriga som vårdar sina nära. Erbjud närståendepenning upp till 120 dagar och med mjukare regler. Erbjud också möjlighet till anhöriganställning.

Kristdemokraterna: Antalet platser på korttidsboendet borde utökas så att man kan hantera t ex tidiga hemskickningar från sjukhuset tills han eller hon kan bo hemma igen. Avlastning och avlösning för anhörigvårdare borde vara en självklar rättighet vid flera tillfällen per år om behov finns.

Moderaterna: Avlastning/avlösning är viktig för att anhöriga skall orka och korttidsboende måste givetvis byggas ut allteftersom behovet ökar.

Socialdemokraterna: Vi planerar och bygger ut hemtjänst, hemsjukvård och särskilda boenden utifrån de behov som finns och utifrån den befolkningsprognos som finns. Vi ger också i budget medel för detta för 2015 ca 10,5 miljoner kronor i det beslut som togs i fullmäktige i juni

Sverigedemokraterna: Idag har man som anhörigvårdare rätt till 10 timmars avlösning per månad. Vi anser att antalet fria timmar behöver höjas. Korttidsboende finns mot en dygnsavgift och det är vår mening att avgiften alltid skall hållas så låg som det är möjligt.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet anser att det är behoven som skall styra och inte kostnaderna. Räcker inte pengarna till för detta anser vi det nödvändigt att höja skatten för att tillgodo se behoven.

Miljöpartiet: Svarade inte.

Med vänlig hälsning
Peje Josefsson (en bland många pensionärer)Prenumerera på kommentarer Kommentarer (15 Skickat)

avatar
Owe Fröjd 12 Feb 2015
Under förra mandatperioden var alla partier överens om att använda A-hustets lediga utrymme till föreningar, blande annat pensionärsföreningar med flera.

Därefter har det nu diskuterats att i stället använda det som korttidsboende, och om ryktet nu talat sanning, nu i dagarna till någon form av asylboende?

Bålstapartiet har ännu inte fått någon information, och inga beslut är vad vi förstår tagna om hur det slutligen skall användas, utan förutsätter att gamla överenskommelser gäller tills nya är fattade
avatar
Håkan Sundström 13 Feb 2015
Peje
Det politikerna sa i valrörelsen gäller inte längre, inga partier håller sina löften och några 10,5 Mkr som socialdemokraterna lova att avsätta i budgeten för 2015 finns inte avsatt i budgeten. Det FP lovad stod säkert i stjärnorna. Det bästa löftet gav MP som inte svarade alls. Vad jag har lärt mig av våra politiker är att inte tro på deras vallöften och rösta blankt då visar man sitt missnöje med deras arbete.
Nu kommer säkert Agneta Hägglund att meddela att det är alliansbudgeten som gäller i Håbo, men hon sitter som oppositionsråd och ska se till oppositionens förslag ger avtryck i budgeten. Ingen reservation från S har gjorts.
avatar
13 Feb 2015
Socialnämndens budget 2014 var 239 027 miljoner kronor.

2015 års budget som togs i juni så var Socialnämndens budget 255 078, summa tillskott= 16 051 miljoner ytterligare i ram.
Det är vår (S, Båp, MP, V) driftsbudget som gäller för 2015 men det var ett enigt fullmäktige i juni 2014 som antog driftsbudgeten för 2015.

Vid fullmäktige i dec 2014 så justerades budgeten och då lade vi Socialdemokrater och Vänsterpartiet ett yrkande om att budgeten för vård och omsorg skulle utökas med 3,9 miljoner för att kunna öppna A huset för korttidsverksamhet/avlastning, tyvärr så avslogs vårt yrkande.

Agnta Hägglund
avatar
Krister Karlsson 13 Feb 2015
Medmänsklighet utmärker kyrkan när man handlar till skillnad från kommunen som inte tycks veta vad man vill göra med detta hus. Självklart kan tiggarna inte tvätta kläder i kyrkan. Då har kyrkan hittat en tillsvidare-lösning. På lång sikt kan inte rumänska tiggare stanna och livnära sig på allmosor. Som vanligt har regeringen tillsatt en utredning, dvs förhalning av frågan.
avatar
Christian Johansson 13 Feb 2015
Då ingen reservation gjorts kan (S) inte komma i valrörelsen och säga att vi "ville göra så här istället"....
och jag har tjatat förr men (S) kan med lite ansträngning få igenom egen budget om man behagar prata med andra.
Jag vill ha ett nytt valsystem där personrösterna väger mer, så det ska bli enklare att rösta ut och rösta in någon person.
avatar
Attila Gal 13 Feb 2015
Enköpings-Posten idag (13/2 2015)

Nu får romerna använda A-huset

A-huset, det före detta korttidsboendet för äldre, kommer att tillfälligt upplåtas till de romer som finns i Håbo kommun. De får möjlighet att duscha och tvätta sina kläder där.

Länkt till artikel

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Håkan Sundström 13 Feb 2015
Jag tycker våra politiker ( allians och opposition ) ska jobba för att Rumänien tar han om sina medborgare. Vi ska inte ta något ansvar att tvätta och rengöra dessa tiggare, ska någon göra det så är det kyrkan och har kyrkan inte de möjligheterna så får de väl installera tvättmöjligheter i Kyrkan. Det är svagt av de styrande politiker att inte säga nej till detta utnyttjande.
avatar
Leif Sjöborg 13 Feb 2015
Håbo kommun har ingen laglig rätt att uppmuntra tiggeri och människohandel genom att upplåta A-huset för Rumänerna! Anhörigsstöd och behoven hos de äldre och funktionshindrade i Håbo ska komma i första hand!!
avatar
Per-Eric Josefsson 14 Feb 2015
Syftet med mitt inlägg är att påminna politikerna om löftet beträffande anhörigas behov av avlastning/avlösning och korttidsboende för den sjuke. A-huset är lämpligt för detta ändamål. Om A-huset kommer att användas till annat ändamål, är det viktigt att behovet av avlastning/avlösning och korttidsboende för sjuka ändå kan tillfredsställas på godtagbart/motsvarande sätt.
/Peje
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 14 Feb 2015
Apropå artikeln i E-P och kommentarer i HåboPortalen angående korttidsboende i Håbo.
Efter att ha tagit del av rubr. material i de båda mediabevakarna kan man konstatera att man missar pudelns kärna även om man snuddar vid den. Inledningsvis bekräftas att lokaler finns för våra behövande genom den rubrik som artikeln i E-P tog upp. Det man övergripande inte tar upp, vare sig i E-P eller på annat håll, är kostnaden för denna verksamhet. Korttidsboendet, en del av socialnämndens budgetansvar, styrs av uppkomna behov, ej av kända förutsättningar och är därmed svår att budgetera/förutse. Att ha en beredskap, både personellt och resursmässigt, förutsätter att kommunen har ekonomi för att klara detta. Det har man inte. Men det talar man inte om. Istället använder man ett argument som är lätt att ändra på, ”det finns inga behov just nu”. Vad säger kommunens pensionärsråd? Vad säger våra pensionärer? Har vi inga äldre eller långtidssjuka som behöver avlastning eller särskilt boende nu eller i en nära framtid? Är det sant? Jag lyssnade på lokalradions nyheter för en tid sedan. Man intervjuade Håkan Jonsson, centerpartist här i Håbo, med anledning av den tänkta användningen av Pomonas s.k. A-hus. När skall vi få en politikerkår som är så rakryggad som han? En förtroendevald person som har tagit sitt uppdrag att företräda medborgarna utan en tanke på egen förtjänst. Istället har vi en politikerkår där ett flertal tar sina uppdrag mer för den ekonomiska ersättningen än för att fullgöra det förtroende som deras väljare gett dem. Detta ryggkliande, vissa politiker emellan, och den elefantsjuka som drabbat kommunhusets organisation är ekonomiskt ödeläggande i den verksamhet som skall vara bestående i kommunen. Den dag förnuftiga och kompetenta personer tar tag i ”villervallan” och styr upp verksamheterna kommer det framöver säkert finnas ekonomiska resurser för allas behov här i Håbo.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Gun-Britt Renefalk 15 Feb 2015
A-huset Korttidsboende
Efter att ha läst både Enköpingsposten och kommentarerna i Håboportalen känner jag att jag måste kommentera omständigheterna kring A-huset. Peje Josefssons redovisning av de svar som avgavs av de politiska partierna i den frågeenkät som SPF genomförde 2014 är vallöften för en synnerligen positiv äldre och anhörigvård i kommunen. Inför valet genomfördes på Skeppet även en politikerdebatt arrangerad av PRO och SPF där samtliga partier deltog. Som moderator för debatten tog jag själv upp frågan on korttidsvård och avlastning för anhöriga. De svar som avgavs i denna fråga var allt igenom positiva. Speciellt utmärkande var uttalandena från Folkpartiet och Centerpartiet som såg det som en självklarhet att kommunen skall erbjuda avlastning genom korttidsplatser samt även ersätta anhörigvårdare ekonomiskt för deras insatser.
Hur blev det efter valet?
Vid fullmäktiges budgetsammanträde avslogs yrkandet om 3,900tkr till driftkostnader för att öppna A-huset.
Hur ser det ut med tillgång på korttidsplatser.
Det man inte berättar är att resterande platser som stått tomma på Solängen sedan det stod klart sommaren 2013 nu har öppnats. Dessa platser är endast för personer med demens diagnos. Anhöriga till demenssjuka kommer sannolikt att kunna beredas möjlighet till mera avlastning där.
På Pomona finns 8 platser på korttidsboende för somatiskt sjuka, dessa platser fanns tidigare på A-huset. KPR var emot stängningen eftersom anhörigföreningen vid flera tillfällen påpekat behovet och bristen av avlastning för anhöriga. Man avsåg istället att disponera lokalerna för personal och föreningsliv. Citat från socialchefen" Platserna på Pomona har uteslutande tagits i bruk efter den enskilde brukarens behov och inte som avlastning för anhöriga" slut på citat. Frågan om disponering av A-huset till ensamkommande flyktingbarn togs upp på sammanträde i KPR i december 2014. Samtliga valda pensionärer i rådet avvisade eftertryckligt förslaget och framhöll att det var klart olämpligt att placera flyktingbarn i omedelbar närhet till äldre-och särskilda
boenden.
Hur ser framtiden ut?
Landstinget kommer 1sta april att stänga 13-14 vårdplatser på medicinkliniken lasarettet Enköping som endast kommer att vårda de svårast akuta sjuka. Detta innebär ännu tidigare hemgång och ett större ansvarstagande för kommunens hemsjukvård, och därmed också för anhöriga, varför man kan förväntas en ännu större och intensivare efterfrågan av korttidsplatser. Som ledamot i anhörigföreningen vet jag att många anhöriga och närstående är knutna till vårdade dygnet runt, i många fall under flera år, utan möjlighet till egen tid, ostörd sömn eller rekreation och socialt umgänget.
Vad är kommunens ansvar?
Är det att till varje pris hålla nere kostnaderna för lån och räntor genom minskade personalresurser , reducering av tidschabloner samt höjning av egenavgifter för vård, omsorg och rehabilitering vilket drabbar de mest utsatta grupperna i kommunen, eller är det att prioritera och tillgodose behoven av vård, omsorg och rehabilitering för dessa grupper?
2015 är officiellt proklamerat som anhörigas år!
Gun-Britt Renefalk
Styrelseledamot i anhörigföreningen vice ordförande i KPR
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 15 Feb 2015
Svar på Gun-Britt Renefalks inlägg.
Tack för en initierad redogörelse från dig! Ser man till de framtidsutsikter du beskriver kan man ställa sig frågan hur lång framtid politikerna planerar för. Frågan är om Lisbeth Bolin befinner sig i vår tidsålder med tanke på hennes uttalande i E-P. Du frågade också, vad är då kommunens ansvar? Givetvis inte på det sätt du tycks uppfatta. Läste du min insändare så är mina besparingsåtgärder inte riktade mot det personalbehov som behövs i våra omsorgsverksamheter. Inte heller förordar jag reducering av tidsschabloner, höjningar av egenavgifter för vård, omsorg och rehabilitering. Den elefantsjuka jag påpekade avser personalorganisationens utbredning i kommunhuset. Där kan miljoner sparas och omfördelas till de verksamhetsgrenar som nu tagits upp. Likaså, hade vi politiker som ser till allmännyttan före sina snikna behov kan säkert pengar sparas även där. Det är där som pengar både kan och bör sparas.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Håkan Sundström 16 Feb 2015
Som jag skrev i mitt inlägg så sträcker våra politikers vallöften bara till valdagen, därefter är de inget värda. Jag kan inte förstå hur Folkpartiet och Centerpartiet öppet kan ljuga till våra pensionärsorganisationer om alla de satsningar på åldringsvården de ville göra bl.a. öppnandet av A-huset om de kom till makten.
Nu är både Centerpartiet och Folkpartiet del av makten här i Håbo, men de löften de gav till pensionärerna finns inte längre, t.o.m. de 3,9 Mkr som S + V föreslog till öppnandet av A-huset finns inte längre i budgeten för 2015. Av detta kan man dra slutsatsen att det var endast makten de var ute efter och inget annat.
Även socialdemokraterna borde ha reserverat sig mot beslutet att stryka satsningen på 3,9 Mkr ur budgeten, men det gjorde dom inte och därför är de lika medansvarig till att A-huset inte öppnas för anhörigavlastning. Däremot kan de öka antalet tjänstemän till att nu ha tagit över en hel våning på den gamla vårdcentralen. Vad kostar inte det?
avatar
Leif Sjöborg 19 Feb 2015
När det feta valfläsket styckats och politikerna tagit sina egna arvodes-miljoner av skattebetalarna så räcker inte pengarna till annat än till undanflykter!! 400 lediga skolplatser talar sitt eget felplanerings språk! Och efter valet fick Håboborna ingenting; inte ens A-huset som avlastning!! Läs Owells Djurfarmen om Pampgrisarna!!
avatar
Leif Sjöborg 22 Feb 2015
Håbo kommuns ???-hanterande av A-huset och av anhörigsstöd borde prövas enligt lag; bl.a. diskrimineringslagen!! Sorgligt dåligt att HÅBO-borna diskrimineras!!
totalt: 11 | visar: 1 - 11

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2685