Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Detaljplan för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 m.fl.

Detaljplan för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 m.fl.

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Detaljplanen för Kalmarsand berör markområdet mellan Fånäs och Kalmarsand, vidare längs spåret fram till Kalmarrondellen. Planen berör till största del obebyggd mark, men även silon, Kalmarsandsvillan och soldattorpen.

Detaljplan för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 m.fl. Detaljplan för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 m.fl.


Beslutsdatum för ursprungligt planuppdrag: 2011-04-06. Med ett nytt och uppdaterat uppdrag 2015-11-23.

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som godkändes av kommunfullmäktige under 2010.

Syfte
Planen syftar till att stärka kopplingen mellan centrala Bålsta och Kalmarsand, genom förtätning av området mellan Fånäs och Kalmarsand, och genom att gångvägar anläggs genom naturområdet.

Som villkor för ytterligare exploatering, och i förlängningen ytterligare biltrafik i närområdet, krävs en omläggning av Stockholmsvägen, bort från Fånäs och närmare järnvägen. Omläggningen gör det även möjligt att anlägga ett mindre verksamhetsområde mellan den nya vägen och järnvägen.

Förtätningen sker i form av flerbostadshus, vilka i flera fall föreslås i nära anslutning till villabebyggelsen. En grundförutsättning är därför att ny bebyggelse gradvis stegras i höjd. Utgångspunkten för stegrandet är detsamma för all bebyggelse, med lägsta höjd mot vattnet och/eller villabebyggelsen.

Mest påtaglig blir stegringen ute på udden, där byggnaderna skapar en gemensamt stegrande helhet med både målpunkt och höjdpunkt i ett fortsatt landmärke i silobyggnadens tidigare läge. Som nytt landmärke, synligt vida ifrån, ställs höga krav på gestaltning av de individuella byggnaderna, men även för att byggnaderna ska fungera tillsammans.

Med byggnader i varierande våningstal blir taket på de lägre våningarna synligt och potentiellt även tillgängligt. Hela planområdet kännetecknas av en närhet till grönska och med föreslagna byggnader i parkmiljö. Den gröna kopplingen föreslås därför följa med upp på taken som antingen bekläs med växtlighet eller utformas som terrasser.

Med områdets läge precis i anslutning till Mälaren och skogsområden ska vyer och utblickar tas tillvara. Bostadsbyggnaderna föreslås därför placeras så att tydliga mellanrum bildas. På så sätt blir det även nödvändigt att gå på höjden för att samtidigt bibehålla formspråket med hus i park.

Kortfattat och i stora drag innebär förslaget till ny detaljplan:

  • Stockholmsvägen dras om, från Kalmarrondellen och i en första etapp ner vid början av Kalmarsandsbadet.
  • Silon rivs och ersätts med fem flerbostadshus i varierande höjder (som högst i höjd med silon), strandpromenad, småbåtshamn och potentiellt även en restaurang.
  • I ”grusgropen” möjliggörs för byggnation av fem flerbostadshus, som högst i sex våningar, där en byggnad även får användas som vårdboende. Därutöver finns även plats för en förskola.
  • Mellan den nya vägdragningen och järnvägen möjliggörs för verksamheter, så som mindre verkstad, lager och tillverkning.
  • Söder om den nya vägdragningen möjliggörs byggnation av tre flerbostadshus i två till fyra våningar.
  • Eftersom området inte pekas ut särskilt i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort har detaljplanen föregåtts av ett planprogram.

Nulägesstatus – samråd

Samråd pågår mellan 11 juni och 24 augusti 2018. Under den tiden finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Därefter görs en samrådredogörelse och omarbetning av förslaget innan planen går ut för nästa steg vilket är granskning.

Den 7 och 13 augusti anordnas även öppet hus i kommunhuset. Då presenteras förslaget, och det finns möjlighet att ställa frågor.

Modellen över centrum, som finns att titta på i kommunhusets entré, kommer att bytas ut till en modell över en del av Kalmarsand.

Processen för hur en detaljplan tas fram med plansamråd inringat

För att synpunkterna ska hanteras utifrån den lagstadgade planprocessen ska de vara skriftliga. Synpunkter lämnas därför lämpligast per brev till Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA, eller via e-post till plan@habo.se. Synpunkterna ska lämnas senast den 24 augusti 2018. 

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Den som inte har lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Bakgrund
Den gamla grustäkten har funnits med länge i Håbo kommuns planeringsarbete. Redan i slutet av 80-talet arbetades en detaljplan för bostäder fram. Även om området inte byggts ut, så har kommunen inte ändrat uppfattning om områdets lämplighet för bostadsbebyggelse. Planerna har dock ändrat skepnad, först 2004 genom en mindre planändring och sedan 2010, genom framtagande av ett planprogram för ett större område (samma avgränsning som för denna detaljplan). Lantmännens silo hade nu spelat ut sin roll och det fanns möjlighet att skapa ett bostadsområde i ett större sammanhang, med både grustäkt och silotomt. Samtidigt ställdes krav på en omdaning av Stockholmsvägen. Trafiken genom Fånäs var aldrig tänkt att bli så omfattande och med ytterligare bostäder söder om villaområdet krävdes förändring.

Planprogrammet föreslog därför en ny dragning för Stockholmsvägen, längs med Mälarbanan, ned mot Kalmarsandsbadet. På så sätt skapas förutsättningar för en lugnare kvartersgata genom Fånäs och en större matargata som kan försörja Kalmarsand och klara av genomfartstrafik till och från Upplands-Bro.

I november 2016 beslutade kommunstyrelsen att anvisa markområdet utpekat för bostäder i norra delen av området till HåboHus. Anvisningen ger HåboHus tidsbegränsad ensamrätt till att arbeta med kommunen och vara delaktig i att ta fram förslag på bebyggelse, samt att i förlängningen vara del i områdets utbyggnad.

Sen tidigare är markägarna Fastighet AB Kalmarsand (FABK) och Kalmarsand Projekt AB (KPAB) involverade i den södra delen av planområdet. Förutom kommunen är även Skanska markägare inom planområdet (norra delen).

Upplysningar om planprojektet lämnas av Anton Karlsson på plan- och exploateringssavdelningen.Prenumerera på kommentarer Kommentarer (0 Skickat)

totalt: | visar:

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2586