Hem | Politik | Medborgarmöte1 i kommunhuset

Medborgarmöte1 i kommunhuset

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Håboalliansens medborgarmöte nr1 ägde rum söndagen den 23 november 2014

Foto: Nils-Åke Mårheden Foto: Nils-Åke Mårheden


Kommunalrådet Carina Lund (M) inledde med att välkomna alla som kommit (cirka 40 personer) och presenterade Håboalliansens strävan under den kommande mandatperioden. Vidare angavs avsikten med mötet som syftade till att de ledande politikerna i Håboalliansen ville höra vilka frågor som var aktuella för medborgarna just nu. Carina poängterade att detta möte var Håboalliansens politiska möte och inget som Håbo kommun anordnar. Mötet är en del i alliansens strävan mot ökad kommunikation och medborgarinflytande.

Därefter presenterade Håboalliansens gruppledare sig:
Carina Lund (M)
Göran Eriksson (C)
Håkan Welin (FP)
Christian Nordberg (MP)
Fred Rydberg (KD)

Därefter vidtog frågestunden för de besökande:
1) Barnomsorgen: kommer den nya förskolan i Mansängen att byggas?
Ja, den ligger redan i planeringen och kommer att byggas.

2) Hur stora gruppstorlekar anser Håboalliansen är bra?
Håboalliansen kunde inte svara fullt ut på denna fråga men angav att det måste vara färre antal barn i de lägre åldrarna. Ett riktmärke kan vara 14-15 st bland de små barnen och mellan 19-20 st bland de som är i åldrarna 3 – 5 år.

3) Seniorboende i framtiden:
Det är idag för dyrt att flytta från villan till lägenhet för äldre. Dessutom finns det för få bostäder.
Har Håboalliansen några planer?
Frågeställaren angav också exempel från Västerås, Enköping och Järfälla där företag som Bovieran byggt till låga kostnader som resulterat i relativt låga hyror.
Initiativ till en arbets- eller beredningsgrupp väcktes och Håboalliansen återkommer om detta.
Vi vill få in fler intressenter i byggandet av bostäder i Håbo och som bygger både hyres- och bostadsrätter eftersom behoven ser sådana ut.
Det kommer även att komma ett bostadsförsörjningsprogram som ska fastställas av Kommunfullmäktige.
Från Håboalliansens sida vill man även starta arbets- eller beredningsgrupper under Kommunfullmäktige som tar tag i aktuella frågor som dyker upp.

Bostadsfrågan för äldre är en sådan fråga. En sådan grupp skulle kunna bestå av både politiker, sakkunniga och intresserade medborgare.
Håboalliansen fick också uppmaningen att följa Översiktsplanen som antogs 2006 respektive 2010 (Fördjupad Översiktsplan), vilket man bekräftade.
I det sammanhanget väcktes även frågan om fler spår för järnvägen och Håboalliansen kommer aktivt att följa den frågan.
Slutligen informerades om att EU f.n. arbetar med nytt direktiv angående överklagandemöjligheterna. Detta kommer förhoppningsvis att leda till kortare tider från beslut till byggande för invånarna.

4) Skokloster
Hur kommer Håboalliansen att satsa i Skokloster?
Gång- och cykelväg ska byggas, beslut om detta är fattat. Äldreboende är en tänkbar utveckling även ute i Skokloster och Håboalliansen avser även att öka servicen där. Ytterligare alternativ är att öppna ett Medborgarkontor i
Skokloster bemannat åtminstone någon/några dagar per vecka. Vidare har man diskussioner kring aktiviteter för ungdomarna. Dessutom diskuteras att lägga medborgarmöten i samma anda som dagens möte även ute i Skokloster
för att fånga upp aktuella frågor. Landstinget har i sin kulturplan aktualiserat Skokloster på kulturområdet, och företagarna måste ges ökat stöd och aktivare kontakter.
Initiativ till en arbets- eller beredningsgrupp väcktes och Håboalliansen återkommer om detta.

5) Planer på att stödja föreningslivet
Fråga ställdes om planer på att bidra till att utveckla idrottsverksamheten, skapa reseanledningar (t.ex. cuper, akademi, läger m.m.) Håboalliansen är beredda att stötta föreningslivet på olika sätt och vill gärna tillsätta en arbets-/beredningsgrupp kring detta. Finansieringsfrågan finns också med i detta sammanhang inte minst när det gäller fasta anläggningar som hallar och för spontanidrott. Hela bredden av föreningslivet kommer att på nytt inbjudas till möte.

6) Skolan
Kommer man att återuppväcka projektet ”Håbo – en framgångsrik skolkommun”.
Håboalliansen kommer att ta tag i hela skolan, både genom den omorganisation som är beslutad men även genom aktiva kontakter med professionen som kan skolan bäst. Projektet ska självfallet slutföras och
Håboalliansens mål är givet att samtliga elever som går ut grundskolan ska ha godkända betyg. Håboalliansen vill även öppna för möjligheterna att inför intraprenad eller andra lösningar.

7) Asylmottagningen
Hur kommer Håboalliansen att möta flyktingmottagandet?
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2014 antogs ett flykting- och integrationspolitiskt program framtaget av samtliga politiska partier i kommunen, vilket just nu omsätts i kommunens organisation. Vidare kommer inom en snar framtid ett projekt  2013/14 cirka 2.600 nya svenskar i kommunen, så vi har inte särskild stor invandring hit. Det är också detta som är bakgrunden till att vi redan i detta skede har utvecklat en aktiv interkulturell grund att stå på inför framtiden.

8) SL-kort för eleverna
Hur ska Håboalliansen lösa problemet med studerandekort för elever som åker till Stockholm eller andra skolor i Stockholms län?
Håboalliansen arbetar med denna fråga. Den kompliceras av att UL:s och SL:s system inte kan kommunicera med varandra. Vidare är kostnaden för att kommunen skulle betala mellanskillnaden för Bålstatillägget för stor.
Håboalliansen kommer dock att fortsätta arbeta för att denna fråga löses inte minst för elevernas skull.

9) Tung trafik förbi skolor
Det är mycken tung trafik förbi våra skolor. Detta gäller inte minst transporterna till Centrum, vilka tar vägen över Gröna Dalen skolan.
Håboalliansen ser en omlastningscentral vid Logistik Bålsta eller Draget som en mycket bra lösning på detta problem. Detta gäller även problemen med den tunga trafik som finns längs Kraftleden. Håboalliansen konstaterar att kommunen via ändringar i GIS-systemet kommer att leda till att GPS kommer att ändras så att denna trafik leds ut den kortaste vägen.
Håboalliansen kommer även se till att det sätts upp skyltar och fortsätta med färdigställandet av rondellen vid infarten till Räddningstjänsten för att styra den tunga trafiken.

10) Energi
Vore det inte lämpligt ur energisynpunkt att montera solpaneler på t.ex. Gröna Dalen skolans tak?
Håboalliansen tycker att det är ett tänkvärt förslag. Målet att vara en fossilfri kommun 2050 ligger fast, och idéer som bidrar till att skapa en så energisnål och miljövänlig miljö som möjligt är att beakta.

11) Centerns motion om att sära på avloppen
Av vilken anledning gick inte Centerns motion om att sära på avloppen igenom?
Håboalliansen anger att intentionerna kvarstår men att motionen inte stämde med förfaringssättet som sådana frågor ska hanteras efter. Sannolikt kommer en beredningsgrupp att tillsättas kring denna fråga i början av nästa år för att ta fram en konkret miljöplan inklusive en handlingsplan.

12) Är det möjligt att inrätta ett 4:e spår för att få till kvartstrafik in till Stockholm?
I dag finns inte tillräckligt personreseunderlag för att genomföra detta enligt SL. Det kan eventuellt komma att bli aktuellt i framtiden.

13) Kommer man att behålla balansen mellan villor och lägenhetsbebyggelse i kommunen?
Håboalliansen är positiv till den utbyggnad som enligt plan kommer att ske i kommunen framöver. Denna plan strävar mot att göra centrala Bålsta mer stadslik, men utvecklingen kommer ändå att på det hela taget bibehålla den karaktär som finns idag.

14) Hur är det med möjligheterna att mäta radon?
Under denna tid på året (oktober – april) är den lämpligaste tiden att mäta radon. Men kommunen har inte gjort någon upphandling varför det inte går att
hämta några sådana mätare. Håboalliansen tar denna fråga med sig. Det är av hälsoskäl och av andra skäl viktigt att upphandlingen sker i takt med behovet, så att förutsättningarna för denna möjlighet skapas.

15) Öppna nämndsmöten
Kommer det att bli öppna nämndsmöten i kommunen?
Håboalliansen har inte diskuterat denna fråga. Som situationen ser ut just idag är det svårt med tanke på de utrymmen som finns i lokalerna för sammanträdena. Dessutom är vissa av sammanträdena, som t.ex. myndighetsutövning enligt lag inte möjliga att som icke ledamot delta i. Håboalliansen tar med sig frågan.

Därefter tackade kommunalrådet Carina Lund för visat intresse och bra dialog.
Carina Lund föreslog även denna typ av dialogmöten kunde hållas framöver ungefär en gång i kvartalet och att man förslagsvis skulle ta ett tema för varje möte för att effektivt kunna hantera alla frågeställningar. Minnesanteckningarna lovade
Håboalliansen ska publiceras.

Vid anteckningarna


Håkan Welin
FolkpartietPrenumerera på kommentarer Kommentarer (5 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 24 Nov 2014
Deltog i mötet som var mycket bra, som jag hoppas ska ge politikerna medborgarnas synpunkter på en god utveckling av Bålsta som samhälle. Idén att bilda grupper bestående av politiker och medborgare är mycket bra och att dessa möten ska ske en gång per kvartal.
Jag måste säga att detta var det bästa som anordnats av politikerna i Håbo som också visar politikers intresse att höra vad medborgarna tycker och vill göra.
Ett mycket bra initiativ
avatar
Krister Karlsson 24 Nov 2014
"Alliansens möte, inget som kommunen anordnar." Det förstår jag inte riktigt. För övrigt är det kanske inte så stor idé att komma med synpunkter eftersom man inte får en dialog på HP med våra politiker. Det verkar vara: kommer inte berget till Muhammed...
Reply Tummen up Tummen ner
-5
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 25 Nov 2014
Härmed avslutar jag att ställa frågor till politiker via Portalen. Ödslar inte min dyrbara tid på det. Tala om energitjuvar! Någon dialog har aldrig förekommit här utom från Bålstapartiet som mest har tillrättavisat medborgarna.
Reply Tummen up Tummen ner
-7
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson 02 Feb 2015
Jag hade ett par frågor.
Det där med att styret (önskar jag kunde säga majoritet) även vill ha vice-ordförandeposterna i nämnderna.
Varför? Det är väl praxis att oppositionen får vice-posterna?
Nu är det så att oppositionen är 5 mandat större än styret och Ni kommer bli väldigt beroende av dem. Så om Ni kräver även dessa poster är ni inte smidiga på något sätt!

Eller räknar ni med att Sd kommer lägga ner sina röster eller rösta med er i de flesta fall?
Japp tror Ni har underskattad Sd. Får käslan att Sd-Håbo betydligt mer aktiva än Sd generellt i landet är (på kommunnivå).

Sen undrar jag om ventilationen på rungården som tagit bort i driftsbudgeten. Vad är problemet här? Är det en befintlig ventilation som inte fungerar? Om så är fallet låter detta inte alls bra. Detta måste bara fixas annars blir folk sjuka?

Röstade själv borgerligt och håller med om att ekonomin måste det bli ordning på. Men det måste också finnas ett sunt förnuft!
avatar
Owe Fröjd 02 Feb 2015
Hej Christian Johansson

Detta med v.ordf har varierat över tiden. Det rimliga är ju att en vice ordf. skall ersätta den ordinarie vid förfall och eftersom det är ganska jämt mellan blocken i nämnder och styrelser så har ju ordföranden utslagsrösten och då kan ett majoritetsförslag "sänkas" i en nämnd för att sedan vinna i ett Kommunfullmäktige, det blir bara en onödig politisk provokation.

Även om en ordförande är kallad till något samråd utanför kommunen och inte kan så är det rimligt att företrädare för kommunens styrande majoritet kommer, inte någon från minoriteten som driver sina frågor, kanske i strid med majoriteten.

Dock så tycker jag, om det skulle vara ett önskemål, att det kan införas en 2:e vice ordförande utan särskild arvodering, men detta skulle bara vara för "syns skull", bara en titel
totalt: 4 | visar: 1 - 4

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2708