Hem | Politik | Pengarna behövs till annat - nej till oppositionsråd i Håbo

Pengarna behövs till annat - nej till oppositionsråd i Håbo

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare) Svar på inlägg som berör (S)torebror bestämmer, av Georg Olsson(M). (Enköpings-Posten, 17/12 2014)

Agneta Hägglund (S) oppositionsråd | Foto: Tore Dahlström (arkiv) Agneta Hägglund (S) oppositionsråd | Foto: Tore Dahlström (arkiv)


Vi har en liknande situation i Håbo Kommun som Georg Olsson (M) där Agneta Hägglund (S) nu blir det nyinstiftade oppositionsrådet efter att ha kommit överens med Håboalliansen som är den i minoritet styrande samlingen.
 
Hägglund har deklarerat att hon skall representera oppositionen i Håbo. Vi i Sverigedemokraterna undrar hur hon skall bära sig åt, då hennes uttalanden i olika tidningar och sammanhang ger klara signaler på att någon politisk dialog med Sverigedemokraterna inte kommer på frågan.
 
Sverigedemokraterna tillhör oppositionen tillsammans med Bålstapartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna motsatte sig ett ytterligare kommunalråd (opposition) med kostnaden av 655 700 kr/ år, + tillkommande sociala avgifter. Dessa pengar hade vi behöva haft till så mycket annat.
 
Som vi ser det så kliar man varan på ryggen och det är tydligen att storebror (M)+(S) alltid skall bestämma. Vi tror inte att våra medborgare är ett dugg intresserade av ett oppositionsråd.
 
I detta fall där Hägglund går in i denna roll är det beklämmande att höra förklaringen med att oppositionen skall ha mer insyn. Hägglund sitter i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, och i styrelsen för Håbo Marknads AB, samt en hel rad nämnder och utskott. I dessa får hon tillräcklig insyn i det politiska arbetet. Dessutom har Hägglund en massa politiska kamrater i styrelser och nämnder som kan förmedla mycket information till henne.
 
Vi anser att detta är slöseri med skattebetalarnas pengar. De politiker som är egna företagare skall i princip lämna en persondeklaration med intyg för att få ut förlorad arbetsförtjänst vid möten. De egna företagarna är inte betrodda utan man antas mygla. Dessutom skall många jobba gratis när det skall vara en konferens, företagsbesök m.m. För detta utgår ingen ersättning över huvud taget. Det är inte så konstigt att det är svårt att få våra kommuninvånare att jobba politiskt när bara vissa gynnas och andra får dålig ersättning. Det är bara se på det övriga föreningslivet och organisationer för att se hur svårt det är att få personer att ställa upp gratis.
 
Bengt Björkman, Håbo (SD)Prenumerera på kommentarer Kommentarer (52 Skickat)

avatar
Jan-Eric Hernkrantz 20 Jan 2015
Läser idag med tillfredsställelse Bengt Björkmans, SD, insändare. Äntligen en politiker som agerar som förtroendevald i motsats till de ”ryggkliare” och nickedockor som agerar mer i egen sak än för kommunens bästa här i Håbo. Tillsättandet av ett oppositionsråd är ett typiskt fall. Det finns inga lagkrav att tillsätta ett oppositionsråd. Dock råder en praxis i de kommuner som har ett majoritetsparti, eller som i kommunalvalet fått ett majoritetsblock i fullmäktige att minoriteten kan begära att få inrätta ett oppositionsråd. I Håbo styr enligt senaste valet, en minoritet. Oppositionen, som består av S, V, BåP och SD utgör med andra ord majoriteten. Ändock beslutar KF att inrätta ett oppositionsråd. Syfte? Givetvis att ”klia” en motpart på ryggen för att förhoppningsvis få samma behandling tillbaka i annat sammanhang. Här finns inga ekonomiska hinder – det är bara kommunernas verksamhetsområden som skall dra åt svångremmen, kommunen har inte råd som många säkert känner till. Men för våra politiker finns inga ekonomiska gränser. De tillhör den elit som sätter sina egna arvoden, utökar sin personella representation i de politiska grupperna samt inför ”fallskärmar” för sin grupp. Jag finner bara ett ord för detta agerande, SMAKLÖST. Jag har tidigare uttalat ett ifrågasättande och en total omorganisation av kommunhusets tjänstemän, samt en anpassning av den politiska organisationen. Detta skulle säkert ge, med överskott, de pengar som saknas i den kommunala verksamheten.
Jan-Eric Hernkrantz
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 20 Jan 2015
Håller helt med Bengt Björkman. Håbo kommun har inget behov av ett Oppositionsråd, det drenerar bara kommunens ekonomi och ger inget mervärde när samtliga partier fått sina arvoderade gruppledare. Eftersom jag har ett relativt stort nätverk här i kommunen så har ingen person gett uttryck om att vi behöver ett oppositionsråd för att bevaka minoritetens politik. Faktum är att majoriteten ligger hos S,V,Båp och SD, men eftersom S inte kan samarbeta med SD får de finna sig i att vara i opposition.

Kan inte kännas bra att det politiskt valda oppositionsrådet sitter på ett mandat som inte supportas av medborgarna, utan är bara en kostnad för kommunen. I valrörelsen förordade jag att kommunen skulle tillsätta en stark majoritet bestående av S+M och att tillsätta ett finanskommunalråd och ett kommunalråd på vardera 75%. Förslaget röstades ned av S i avsikt att själva få kommunalrådsposten och att M skulle bli ett lydparti till S. Det finns ett ordspråk som säger att "den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket" och det är vad som har hänt här i Håbo kommun. Det kommer inte att bli lätt att styra i minoritet, men jag hoppas att det håller eftersom ekonomin är i focus för de styrande allianspartierna.

Jag ser fram emot att läsa den arbetsbeskrivning som f.n. håller på att tas fram, där det ska framgå vad ett oppositionsråds uppgifter är och hur målen definieras. Som det ser ut idag så är det bara en reträtt position som bara kostar pengar och har inget mervärde för medborgarna.
avatar
Krister Karlsson 21 Jan 2015
Nej, något dyrt oppositionsråd behövs inte. Någon opposition har i varje fall inte jag sett röken av. Det räcker med klantigheterna ang. Bålsta-Taxi. Jag trodde i min enfald att vi var lika inför lagen. Men det var fel.
avatar
Göran Carlsson 22 Jan 2015
http://youtu.be/wOjafBQfU_A

Håbo kommun får kritik av JO efter mina klagomål på handläggningstid. Jag hade önskat lite skarpare kritik och även för delen 2013/2014. Men jag är nöjd ändå eftersom JO ger Håbo kritik för 2014/2015 som jag även polisanmält men fått nedlagt av Uppsala åklagarkammare Lena Jansson, som efter telefonsamtal där jag ifrågasatte hennes beslut uppmanade mig att begära överprövning. Detta beslut från JO kan öka mina chanser rejält att få till en överprövning och förhoppningsvis få dom dömda för maktmissbruk. Jag vill dela med mig av JO beslutet för att hjälpa andra att inte ge upp. PMar man mig så delar jag gärna mina erfarenheter och den kunskap jag fått efter 3 års kamp Kritik mot barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun för långsam handläggning av en ansökan om skolskjuts

Anmälan
I en anmälan och kompletterande skrivelser till JO framförde Göran C. klagomål mot barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun bl.a. gällande handläggningen av hans ansökningar om skolskjuts för sitt barn för läsåret 2013/14 och 2014/15.
Utredning
Föredraganden hos JO hämtade in upplysningar per telefon från Björn Tideman, handläggare vid barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun, om handläggningen av Göran C:s två ansökningar om skolskjuts.
Beträffande ansökan för läsåret 2014/15 uppgav Björn Tideman bl.a. följande. För att en ansökan skulle hinna handläggas innan läsåret startade, den 1 8 augusti 2014, skulle den komma in senast den 30 april 2014. Göran C:s ansökan kom in den 29 april. Ett förslag till beslut skickades till Göran C. den 9 juli med en angiven tidsfrist till och med den 21 juli för Göran C. att yttra sig. Den 1 7 juli kom Göran C. in med ett svar. Med anledning av Göran C:s svar ringde
Björn Tideman honom den 21 augusti och den 8 oktober för att bl.a. fråga om Göran C. avsåg att tillföra något nytt i ärendet. Därefter fattade kommunen ett avslagsbeslut den I O oktober 2014 vilket samma dag skickades till Göran C, Kommunens ambition var att alla som hade ansökt innan den 30 april 2014 skulle få ett beslut innan skolstarten. Inför det aktuella läsåret kom det in ett ökat antal ansökningar i jämförelse med tidigare. Det blev svårt att behandla alla ansökningar i tid på grund av arbetsbelastningen och de befintliga personalresurserna. När det gäller Göran C:s ansökan blev handläggningstiden för lång Vilket förvaltningen beklagar. Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att handläggningstiderna ska kunna förkortas inför nästa läsår. Kommunen har upphandlat ett datasystem avseende skolskjuts vilket kommer att underlätta handläggmngen. Kommunen har även gjort en omorganisation som innebär att fler anställda kommer att handlägga skolskjutsärenden. Dessutom kommer

Riksdagens ombudsmän
Box 16327
103 26 Stockholm
Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 E-post: justitieombudsmannen@jo.se
Telefon: 08-786 40 oo Texttelefon: 08-786 61 15
Fax: 08-21 65 58 Www.jo.se

Dnr 5059-2014 Sid 2 (2)
kommunens kontaktcenter att utgöra ett stöd i handläggningen av denna ärendetyp.
Bedömning
Det som har kommit fram om handläggningen av Göran C:s ansökan om skolskjuts för läsåret 2013/14 leder inte till något uttalande från min sida.
Göran C:s ansökan om skolskjuts för läsåret 2014/15 tog nästan fem och en halv månad att handlägga. Ansökan kom in inom den tid som kommunen hade ställt upp som krav för att en ansökan skulle hinna handläggas innan höstterminen började. Trots detta fattade kommunen beslut i ärendet först cirka två månader efter höstterminens start. Detta är självfallet inte acceptabelt. Av utredningen framgår att dröjsmålet berodde på hög arbetsbelastning. Kommunen har vidtagit Olika åtgärder för att förbättra handläggningen av skolskjutsärenden. Mot den bakgnlllden anser jag att jag kan lämna saken med de uttalanden som jag har gjort.
Vad Göran C. har anfört i övrigt leder inte till någon åtgärd eller något uttalande från min sida.
Ärendet avslutas med den kritik som ligger i det sagda.

Sändlista
Göran C. (tjänsteanteckning, handling nr 23, bifogas)
Barn- och utbildningsförvaltningen (Björn Tideman)
RIKSDAGENS
OMBUDSMÄN
Datum Dnr Sid
2014-12-17 5059_2014
Tjänsteanteckning
Telefonsamtal med Björn Tideman, handläggare. barn- och utbildningsförvaltningen (tidigare skolförvaltningen), Håbo kommun, som uppger följande angående Göran Carlssons ansökningar om skolskiuts för sitt barn gorda gällande läsåret 2013/14 och läsåret 2014/15.
Ansökan gällande läsåret 2013/14
Riksdagens ombudsmän E-post: justitieombudsmannen@jo.se
BOX 16327 Telefon: 08-786 40 OO
103 26 Stockholm Texttelefon: 08-786 61 15
Besök: Västra Trädgardsgatan 4 Fax: 08-21 65 58 www.jo.se
Enligt kommunens bestämmelser gällde följande för ansökningar om skolskjuts. En ny ansökan skulle ske för varje läsår senast den 30 april. En för sen ansökan kunde innebära att beviljad skolskjuts inte kunde anordnas från första skoldagen på läsåret.
Ansökan gjordes den 30 april 2013. Kommunen skickade ett förslag på beslut till Göran Carlsson den 7 augusti 2013 och samtidigt meddelades att han fick till och med den 19 augusti på sig att yttra sig över förslaget. Den 13 augusti 2013 kom Göran Carlsson in med svar till kommunen i vilket han motsatte sig förslaget samt begärde att kommunen skulle komma med ett " fullständigt svar" senast den 16 augusti 2013. Kommunen uppfättade Göran Carlssons skrivelse som om han önskade att beslut skulle fattas snarast. Den 14 augusti 2013 fattades beslut, vilket innebar att Göran Carlssons ansökan avslogs. Beslutet överklagades inte.
Ärendet är enligt kommunen handlagt på ett k01Tekt sätt.
Ansökan gällande läsåret 2014/15
Enligt kommunens bestämmelser gäller följande för ansökningar om skolskjuts. Inför ett nytt läsår ska ansökan lämnas in senast den 30 april. Inkommer en ansökan efter detta datum kan kommunen komma att besluta i ärendet efter första skoldagen på det nya läsåret.
Göran Carlssons ansökan kom in till kommunen den 29 april 2014. Ett förslag till beslut skickades till Göran Carlsson den 9 juli 2014 med en angiven tidsfrist till och med den 21 juli 2014 för Göran Carlsson att yttra sig. Den 17 juli 2014 kom Göran Carlsson in med ett svar i vilket han bl.a. begärde att det skulle hållas en muntlig förhandling i ärendet. Den 21 augusti 2014 ringde Bjöm Tideman Göran Carlsson för att efterfråga skälen till att han önskade en muntlig förhandling och om det var något nytt han ville tillföra i ärendet. Göran Carlsson ville dock inte prata vid detta tillfälle och avslutade samtalet. Den 8 oktober samtalade Björn Tideman med Göran Carlsson. Göran Carlsson ombeds då beskriva om det är något nytt han vill tillföra i ärendet. Inga nya omständigheter framkommer under samtalet. Kommunen gör bedömningen att det inte finns något behov av förhandling. Den IO oktober 2014 fattas ett beslut om avslag. Beslutet skickades samma dag till Göran Carlsson. Göran Carlsson har överklagat beslutet som nu är föremål för prövning hos förvaltningsrätten. Skolstaflen för läsåret var den 18 augusti 2014. Det finns inget antecknat om att det förekom några försök att nå Göran Carlsson under tiden mellan den 21 augusti 2014 och den 8 oktober 2014.
Kommunens ambition var att alla som hade ansökt innan den 30 april 2014 skulle ha fått beslut innan skolstaHen. Inför det aktuella läsåret kom det in ett ökat antal ansökningar i jämförelse med tidigare. Det var en mycket intensiv period. Personalresurserna hade inte "hängt med". Det blev svårt att behandla alla ansökningar i tid på grund av arbetsbelastningen vilket är beklagligt. När det gäller Göran Carlssons ansökan blev handläggningstiden för lång vilket kommunen beklagar. I övrigt handlades ärendet på ett korrekt sätt.
Övrigt
Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att handläggningstiderna ska kunna hållas inför nästa läsår. Kommunen har upphandlat ett datasystem avseende skolskjuts vilket kommer att underlätta handläggningen. Tidigare gjordes uträkningar avseende skolskjuts manuellt. Kommunen har även gjort en omorganisation vilken innebär att fler anställda kommer att handlägga skolskjutsärenden. Dessutom kommer kommunens kontaktcenter utgöra ett stöd i handläggningen.
Björn Tideman underrättas om att hans muntliga upplysningar kan komma att ligga till grund för ett beslut från JO innehållande kritik.
Anteckningen har upprättats av föredraganden Malin Hjalmarson.

Start - JO

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

jo.se
avatar
Krister Karlsson 24 Jan 2015
Håbo kommun behöver inte ens ett kommunalråd. Har de någonsin gjort något för denna kommun? Utom kostat en massa skattepengar.
avatar
Krister Karlsson 24 Jan 2015
Min katt är mer socialdemokrat än Agneta Hägglund. Jag kände en gång kulturminister Bengt Göransson. Han var socialdemokrat på riktigt. Nej, Agneta Hägglund nu har vi stötta dig ekonomiskt tillräckligt.
avatar
Alex 26 Jan 2015
Herr Björkman borde förklara i lite mer detalj vad han menar med sitt uttalande om att Agneta fått posten som oppositionsråd genom en överenskommelse med alliansen?

Alliansen lade ned sina röster och Agneta vann efter den demokratiska röstning som gjordes. Hon vann eftersom fler kommuninvånare stödjer S än SD, inga konstigheter med det.

SD ställde även upp med en egen kandidat till posten som oppositionsråd. Om SD får den posten under nästa mandat period kommer dom då avstå från det arvode som erbjuds för att visa att pengarna kan användas bättre på annat ställe, eller är det bara tomma ord?
Det är lätt att avstå pengar, ända tills man blir erbjuden dom själv.

Vidare skriver Björkman att det är svårt att få ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst som egenföretagare. Regelsystemet finns till för att förhindra felaktiga utbetalningar och Björkman som påstår sig vara beskyddare av skattemedel bör välkomna det istället för att försöka förkasta det.
Björkman är idag förutom politiskt aktiv även aktiv i sju olika företag. Gissningsvis spelar det ingen roll vilken timme på dygnet han ägnar åt politiken, något av de sju bolagen kommer säkerligen bli lidande men det kanske man helt enkelt får ta då.

Det man kan fråga sig är om det inte är svårt att hinna med en seriös politik samtidigt som man är aktiv i så många bolag?

När det kommer till ryggkliandet – Herr Björkman har stora ekonomiska intressen i det detaljplanarbete han bedriver privat med några markägare och kommunen. Vem det är som blir ryggkliad av vem framöver för att gynna den situationen återstår att se....
Reply Tummen up Tummen ner
17
Rapportera som olämpligt
avatar
Bengt Björkman 29 Jan 2015
Alex, bra om du satte ut hela namnet, men det är vanligt att man klagar men vill vara anonym,svagt.
Du har fel på alla punkter i ditt inlägg.Den demokratiska röstningen i KF bestod av socialdemokrater & vänster tycker du det räcker, SD lade förslag för att visa att det finns fler oppositions partier i vår kommun.Om inlägget för bolag vi har i familjen ,drivs dessa i princip dygnet runt och det är väl tur att några intresserar sig för politiken och jag tror nog att du har mer tid än mig, så dessa kommentarer kan du bespara oss.
Det här med seriös politiker vet du inget häller om för att jag är företagare, struntprat.
När det kommer till detaljplan så är svaret definitivt ett intresse för mig då jag äger fastighet i det område som VI driver detaljplaneringen privat regi,detta med privata medel ,så det är inte med skattemedel.Hade inte VI gjort detta hade det inte hänt något snabbt för att lösa Håbo Kommuns svåra bostadsbrist, här kommer c:a 350 lägenheter , obs! i privat regi.Detta har inget med att klia varan på ryggen.
Reply Tummen up Tummen ner
-15
Rapportera som olämpligt
avatar
Alex 01 Feb 2015
Som sagt, alliansen lade ned sina röster och i den omröstning som sedan gjordes vann Agneta, då hon har längre erfarenhet och är onekligen mer populär än SDs kandidat. Att man lägger ned sina röster i en del frågor är inget konstigt och så gör även SD då och då.

Jag tror mer på att det är så att SD blir lite kinkiga när dom inte kan utnyttja sin bekvämlighetspolitik (vissa kallar det vågmästarroll) som dom tänkt sig, än att det skulle vara någon hemlig överenskommelse bakom det hela.

Problematiken runt att vara politiskt aktiv och därmed representera medborgare, samtidigt som man driver egna ekonomiska intressen är att man som medborgare inte kan lita full ut på besluten. Frågeställningen blir lätt: Röstar SD fram förslag för kommuninvånarnas bästa eller för sina egna parti medlemmars plånbok?

Dessutom är det inte riktigt sant att det inte är skattemedel inblandade, kommunen äger ~30% i detaljplanen ni arbetar fram och står för den andelen ekonomiskt, och det gör man förstås med skattepengar
.
Jag förstår att ni får driva företagen dygnet runt för att hinna med. Därför är frågan högst relevant enligt min mening. Kan man verkligen driva en seriös politik vilket väljarna förväntar sig samtidigt som man driver så många företag. Det är något som tiden får utvisa helt enkelt.

Jag väljer att inte lägga ut hela mitt namn eftersom jag tror att SS för register över folk som kritiserar deras partimedlemmar eller deras politik offentligt.
avatar
Håkan Sundström 01 Feb 2015
Alex
Du har en mycket dålig förklaring att inte skriva ut hela namnet, det är fegt och oansvarigt men vår grundlag tillåter detta. Jag har kritiserat alla partier när jag så finner detta befogad. Det finns ingen SS i Håbo som registrerar oliktänkande, det är bara S som samarbetar med pressen och stoppar kritiska insändare. Det är en skam att hela alliansen i Håbo (18) röstade blankt vid tillsättande av ett oppositionsråd. Det visar att våra folkvalda som idag styr Håbo kommun inte har någon åsikt i en så viktig fråga.
Reply Tummen up Tummen ner
-8
Rapportera som olämpligt
avatar
Alex 02 Feb 2015
Alliansen var för ett oppositionsråd så visst tog dom ställning i frågan. Jag förstod det som att dom inte ville vara med att bestämma vem det skulle vara, utan att det skulle göras upp inom oppositionen, vilket man kan tycka är rimligt. Hade dom röstat fram någon är jag säker på att dom skulle få svidande kritik för det istället.
avatar
Håkan Sundström 02 Feb 2015
Alex
Du säger att alliansen var för ett oppositionsråd. Var finns det protokollfört? Enligt tidigare majoritet skulle en grupp politiker från alla partier ta fram nya regler och politiska arvoden innan valet. De satt nästan ett helt år med denna uppgift utan att bli klar innan valet. Nu förstår vi varför, de frågor som var kontroversiella och där svaren var klara kunde inte redovisas innan valet för då hade det kunnat ha en inverkan på valresultatet och därför offentliggjordes inte överenskommelsen från denna arbetsgrupp. Nu efter valet har det offentliggjorts och överraskat väljarna vilken dyrbar överenskommelse som arbetats fram av politikerna.

De politiska kostnaderna ökade med 1,5 Mkr samtidigt som skolan och socialen går med stora underskott som är ett resultat av en dålig politisk styrning som drabbar skattebetalarna.

Ditt namn "Alex" är en synonym på en person som tillhör den politiska svärden i Håbo som inte vill stå med sitt namn. Samma kvalité har den socialdemokrat som lyckades stoppa kritiska insändare i lokalpressen.
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson 03 Feb 2015
Har du rätt här?
Vi vet att Båp+Sd var emot ett oppositionsråd men om även hela alliansen var emot borde detta kunnat stoppats.
Det skulle ju innebära att bara S och V var för (16 mandat).
avatar
Alex 03 Feb 2015
Har dålig koll på protokoll och sånt men det du söker kanske finns i sammanträdesprotokollet från KF20141215 §76.

Det var mer en känsla jag fick från mötet än något dokumenterat fakta. Jag kan förstås ha uppfattat det fel...
avatar
Håkan Sundström 03 Feb 2015
Du anonyme Alex
Jag finner inget beslut i KFprotokollet 20141215, där tillsattes oppositionsrådet med rösterna 16 för Agneta H, 6 röster för Michael R och 16 blanka röster som kom från hela alliansen. Röstar man blankt i en sådan viktig fråga ska man inte ha med politik att göra. allt tyder på att det var 4 stycken partipiskor som beordrades i röstningen om oppositionsrådsposten. Det fanns ingen som helst ekonomisk tänkande i detta förfarande.

Att gissa som du gör sänker din trovärdighet och därför tror jag att du tillhör den politiska sfären här i Håbo.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 03 Feb 2015
Alex
Jag har igen läst protokollet från 141215 och kan konstatera att du har alldeles rätt. I &76 kan man läsa att KF beslutat om tillsättande av ett oppositionsråd. Jag stödde mig på &105 där röstningen om vem som skulle ta den platsenoch där alliansen lade ner sina röster.
avatar
Alex 03 Feb 2015
Min poäng var att alliansen var för att Håbo skulle ha ett oppositionsråd. Men dom ville inte lägga sig i vem som skulle sitta på den posten.

Det var så jag tolkade det när jag var på mötet och är även så jag tolkar protokollet. Du verkar vara av annan åsikt och det får väl stå för dig då.
avatar
Owe Fröjd 03 Feb 2015
Alex har fullständigt rätt, både (S) och (M) var med i den beredningsgrupp som Håkan nämner och fullständigt överens om att tillsätta ett oppositionsråd, tillsammans med några andra partier, dock inte (SD) eller Bålstapartiet.

Omröstningen i KF den 15 december, se KF protokoll § 105 när det gällde Agneta var bara om vem som skulle bli oppositionsråd, , då hade redan det beslutats om att det skulle bli ett oppositionsråd (se § 76 i KF protokoll 2014-12-15), i det beslutet resarverade både (SD) och Bålstapartiet sig mot förslaget.

Bålstapartiet hade även ett förslag om endast 50% ersättning OM det infördes, vilket röstads ner.
avatar
Krister Karlsson 02 Feb 2015
Pseudonym menar väl Sundström? Man får väl respektera om man inte vill gå ut med efternamn. Dock, är det så att det finns andra som har samma namn som kanske känner sig utpekade. Kanske bättre med "arg medborgare" eller dylikt. Arga doktorn finns ju redan. Och arga snickaren.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
01 Feb 2015
Nääää.....nu blev det lite tokigt, SD skulle det ju stå, inte SS....
avatar
Christian Johansson 27 Jan 2015
"Om SD får den posten under nästa mandat period kommer dom då avstå från det arvode som erbjuds för att visa att pengarna kan användas bättre på annat ställe, eller är det bara tomma ord?
Det är lätt att avstå pengar, ända tills man blir erbjuden dom själv."

Vi får hoppas att posten inte finns kvar men.....
vi får väl se...

intressant fråga, lika intressant som att Svenska politiker på riksnivå från V och Mp suttit i EU-Parlamentet trots att de velat att Sverige ska lämna EU. Där kan man verkligen säga "Det är lätt att avstå pengar, ända tills man blir erbjuden dom själv"
avatar
Håkan Sundström 26 Jan 2015
Alex
Du har en del poäng i det du skriver, men huvudsyftet med Bengt Björkmans artikel så tycker jag han har alldeles rätt som ifrågasätter om vi ska ha ett oppositionsråd i Håbo. Att tillsätta ett oppositionråd som vägrar att samarbeta med hela oppositionen är helt fel. Jag betraktar posten som ett lyxit sätt att få ersättningsstöd från skattebetalarna utan krav på prestation.

PS: Alex var vänlig och skriv ut hela ditt namn så möter du större respekt i den politiska debatten. DS
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 04 Feb 2015
Det är ett slöseri med skattepengar precis som insändaren hävdar. Sundström och andra (anonyma?) har inblick i "inside information" som vi vanliga medborgare inte har. "Alex" som vill vara anonym tycks ha bra koll på paragrafer och annat och har deltagit i möten hos kommunen. Ändå vill han inte gå ut med sitt namn. Märkligt. Man kan inte vara paranoid nog att skrämmas av listor och andra spöken som jag inte tror existerar. Däremot verkar det tydligt att kommunen vill skrämma medborgarna (som betalar lönerna för de förtroendevalda) med nedsättande uttalanden om rättshaverister och energitjuvar m.m. Hoppas Uppdrag granskning belyser vår kommun. Det är räddande av taxi-bolag som kör med utpressning om att de måste finnas för de gamla och sjuka. Visst är det så. Men gör ett bolag inte rätt för sig inkl. kommunen som måste rättsliga åtgärder vidtagas. Det är för mycket ryggkliande i den här kommunen. Och har alltid varit. Låt oss slippa anonyma inlägg i fortsättningen!
Reply Tummen up Tummen ner
-9
Rapportera som olämpligt
avatar
Alex 04 Feb 2015
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, det är bara att gå dit. Datum och tider finns på kommunens hemsida under "Kommun och Politik". Där finns även protokoll från tidigare möten att ladda hem som PDF, det är bara att läsa innantill.

Jag har varit på några stycken, det är faktiskt ganska intressant.
avatar
Krister Karlsson 05 Feb 2015
Jodå, jag brukar följa kommunfullmäktiges sammanträden på bambuser som finns här på Portalen. Det får räcka för min del. För övrigt ska man ju känna förtroende för våra fritidspolitiker och proffs-dito. Snart har de väl ett nytt uttryck att använda nedlåtande: paragrafryttare.
avatar
Christian Johansson 26 Jan 2015
Jag kan inte låta bli att spekulera i en del saker.

Om Oppositionen plötsligt blir "enig" då kan de ta över makten (23 mandat mot 18).

Om S+M hade lyckats bilda majoritet, vem hade då blivit oppositionsledare? Det naturliga hade då varit Michael Rubbestad eftersom SD var klart största parti i oppositionen. Eller hade man då inte tillsatt ett oppositionsråd?`

Detta styre som vi har nu M+C+Fp+KD+Mp hade kunnat styre 2010-2014 men då med 21 mandat (=majoritet), det var aldrig tal då om att de skulle styra då? eller?
avatar
Håkan Sundström 26 Jan 2015
Christian
En intressant tanke du har om S+M hade bildat majoritet. Vem hade då blivit oppositionsledare? Det borde då ha varait SD som skulle fått den rollen, men min känsla att detta hade varit omöjligt, eftersom alla i oppositionen hade deklarerat att inte samarbeta med SD. Nu när det blev ett annat styre så var det OK att tillsätta både gruppledare till alla partier och ett onödigt oppositionsråd som kostar 1,5 Mkr per år utan att få ut något mervärde.
avatar
Krister Karlsson 27 Jan 2015
SDs insändare torde väl ses som ett inlägg av djävulens advokat. Ett oppositionsråd måste förtjäna sin helgongloria. Diskussionen här kan ses som en säkerhetsspärr. Pro-et-Contra-diskussion. Har argumenten finslipats tillräckligt innan man utsåg ett oppositionsråd med så hög lön? Det är frågan. Debatten måste således vitaliseras genom djävulens advokat. Vilket görs här. Vilket också görs i många andra frågor här på Portalen. Vilket stör en massa olika människor. Tyvärr.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Leif Sjöborg 30 Jan 2015
ETT GOTT "OPPOSITIONSRÅD" ÄR ATT NU SNABBT AVSKAFFA TIGGERIET I BÅLSTA. TIGGARNA ÄR OFFER FÖR MÄNNISKOHANDEL OCH SLAVERI OCH HÅBOS FEGA POLITIKER VÄGRAR HITTILLS FÖLJA EU-LAGAR!!
avatar
Leif Sjöborg 05 Feb 2015
NEJ NI ALLA OLIKTÄNKANDE!! EN PAMPIG FET POLITIKERLÖN ÄR MYCKET VIKTIGARE ÄN EN FUNGERANDE VÅRD OCH OMSORG!! LÄS OWELLS DJURFARMEN OM PAMPGRISARNA SÅ FÖRSTÅR NI VARFÖR!!
avatar
Leif Sjöborg 05 Feb 2015
STACKARS SOCIALDEMOKRATER(SD)!! INGEN AV ER VÅGAR KRITISERA DEN SVENSKA FELAKTIGA FLYKTINGPOLITIKEN FÖR DÅ TROR NI ATT NI BLIR SVERIGEDEMOKRATER(SD)!!
ALLA FÖRSTÅR ATT SVERIGE ÄR FULLT!!
avatar
Krister Karlsson 06 Feb 2015
Apropå kostnader. Läser om höjdare inom SD som går på krogen med livvakter. Vad kostar inte det skattebetalarna. Kanske kan höjdaren ge livvakterna ledigt och ta med matlåda?
avatar
Leif Sjöborg 05 Feb 2015
OM BÅTEN SVERIGE RYMMER 9.000 LEDIGA LÄGENHETER OCH VÅRA POLITIKER ANSER ATT BÅTEN SKA TA EMOT 100.000 FLYKTINGAR SÅ SJUNKER VÄL BÅTEN??!! DETTA KAN ALLA UTOM VÅRA POLITIKER RÄKNA UT!!.
avatar
Leif Sjöborg 10 Mar 2015
REGERINGEN LÖFVÉN ÄR ETT SUPERFIASKO ENLIGT TIDNINGEN DAGENS INDUSTRI!!
DI OCH STORFÖRETAG ÄR SKONINGSLÖS I SIN KRITIK AV SVERIGES REGERING!!
avatar
Leif Sjöborg 11 Mar 2015
"Varför sälja sjukvård, mobilnät och tunga lastbilar till "världens hårdaste diktatur" som halshugger lika flitigt som IS? Är det dödsstraff eller avrättningsmetoden vi inte tål? Eller diktaturen i sig? På sådana grunder kan man ifrågasätta handel med både Kina och USA, och då är det inte mycket kvar av ett land som gjort sig känd som en orädd exportör och som en pålitlig kugge i det internationella handelssystemet", skriver Nilsson i Dagens Industri. - See more at: http://www.dagensps.se/artiklar/2015/03/10/42896288/index.xml?referred_from=/nyhetsbrev/ps-morgon-kvall/2015/03/10/30539766/index.xml#sthash.Gym6Xc8R.dpuf
avatar
Leif Sjöborg 11 Mar 2015
Tänk att regeringen Löfvén på mindre än 5 månader lyckats bli ovän med både judar, araber och Sveriges Exportindustri!! = Politiskt bottenrekord!!
avatar
13 Mar 2015
Generellt sett så har jag ganska låg hög tröskel mot misstag när en regering är ny. Men vad jag inte tål är när man säger en sak i opposition och gapar högljutt i opposition och sen inte själv gör saker bättre.

Vår skolminister sa att han skulle fixa skolan på 100 dagar. Björklund var kass som inte gjort nått på 2000 dagar.
Skolministern undrade pckså om Reinfeldt ville bli den sista kolbaronen. En kritik mot Vattenfalls kolkraftsägande i Tyskland. Reinfeldt ville sälja av, men det var inte heller bra.
Nu har man startat ett nytt Kolkraftverk... Heja Fridolin.

Löfven sträckte ut armen över blockgränsen i valrörelsen. Blockpolitik var skit sa han , han hade rätt men....
Det första han gör dan efter valet är att säga "jag regerar inte över blockgränsen", sen bildas en regering på 38%...

Alliansen har också gjort misstag , decemberöverenskommelsen är skit... tänk att vi har politiker som är beredda att INTE rösta för sin egen budget. Vad f-n är det för sätt att bedriva politik på.


Nu åter till lokalpolitiken.
avatar
Leif Sjöborg 16 Mar 2015
Tänk att den gamla regimen i Håbo lyckades att skapa 400 lediga skolplatser!! = Ansvarslöst dålig politik!!
avatar
Christian Johansson 17 Mar 2015
Fridolin kör sin grej, problemet är att han var extremt gnällig i opposition. Men det har han ju inte vart ensam om.
Det som är bra att han inte kört Sosse-stilen, dvs "allt var så bra när vi styrde och allt så dåligt när ni styr"

På ett sätt tycker jag synd om honom. Inte hans fel att media haft honom som sitt lilla gullebarn. Han har sluppit all granskning.

När Mona Sahlin var partiledare så höll media fortfarande på att tjata om Toblerone affären trots att det var över 10 år sen.
Anna Kinberg Batra tjatar man fortfarande om lantisuttalande trots att det var 17 år sen.
Annie Lööf har ju vart granskad konstant sen hon tillträdde.

Men Fridolin och övriga miljöpartister slapp all granskning. Ingen tog upp Fridolins uttalande 2001 då han rekommenderade att man skulle planka i tunnelbanan.
avatar
Leif Sjöborg 19 Mar 2015
Regeringen Löfvéns klantande i Arabvärldens Mecca har resulterat i Svenskt politiskt HANDELSFIASKO i 57 Arabländer! Dax att sparka Wallström?!
avatar
Leif Sjöborg 19 Mar 2015
Wallenbergs INVESTOR kräver nu att Sveriges regering återställer Svenskt Näringslivs förtroende i 57 arabländer. In med Carl Bildt och ut med Wallström?!
avatar
Leif Sjöborg 04 Maj 2015
Valets store svikare Stefan Löfvén kallade i sitt 1maj-tal Alliansen för svindlare trots att han själv svindlar skattebetalarna på höga flygplansutgifter!! NYVAL!!
avatar
Leif Sjöborg 04 Maj 2015
Utnämningen av "Oppositionsråd" var en korrupt politisk handling och ännu ett svindleri av skattebetalarnas pengar!!
avatar
Leif Sjöborg 09 Maj 2015
Valets store svikare Stefan Löfvén kallade i sitt 1maj-tal Alliansen för svindlare trots att han själv svindlar skattebetalarna på höga flygplansutgifter!! NYVAL!!

Utnämningen av "Oppositionsråd" var en korrupt politisk handling och ännu ett svindleri av skattebetalarnas pengar!!
avatar
Leif Sjöborg 31 Maj 2015
Tänk att S-Kongressern fortfarande sjunger Internationalen, själ från pensionärerna och tror på tomten!! Men Löfvén¨s gamla väljare tror inte längre på tomten!!
avatar
??????? 03 Jun 2015
Vad har detta inlägg att göra med Håbos oppositionsråd som debatteras i denna tråden??
avatar
Leif Sjöborg 02 Jun 2015
Sepp Blatter avgår från FIFA, Regeringen Löfvén prickas av KU på 10 punkter, men i HÅBO fortsätter det dyra OPPOSITIONSRÅDSFIASKOT som vanligt!! DEMOKRATI!??!!
avatar
Leif Sjöborg 03 Jun 2015
Problemet för regeringen Löfvén med förödelsen är, enl Expressen, att politiken inte stämmer överens med den verkligheten. Så det gäller nu att anpassa verkligheten!!?? Ny Vargjaktsutredning,mm??!!
avatar
Leif Sjöborg 03 Jun 2015
Utnämningen av "Oppositionsråd" var en korrupt politisk handling och ännu ett svindleri av skattebetalarnas pengar!!
avatar
Leif Sjöborg 03 Jun 2015
Jo!; en korrupt odemokratisk omröstning och handling är att bli vald till oppositionsråd på nedlagda röster!! Oerhört fegt och bedrägligt mot skattebetalarna!!
avatar
Leif Sjöborg 03 Jun 2015
MED ETT HALVÅRSLÖN UTAN SPECIFIKA ARBETSUPPGIFTER ÄR OPPOSITIONSRÄDS-BEDRÄGERIET NU UPPE I 350.000KRONOR, ELLER VAD??!!
avatar
Leif Sjöborg 03 Jun 2015
"Lagen om otillbörligt förfogande" är tillämpligt på en Oppositionsrådslön" utan beskrivning av arbetsuppgifter! Så all lön ska återbetalas!!
totalt: 31 | visar: 1 - 31

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2739