Hem | Politik | Moderaterna M | Carina Lund svarar för Håboalliansens räkning på Jan-Erik Hernkrantz insändare om Håbo kommuns förtroendevalda

Carina Lund svarar för Håboalliansens räkning på Jan-Erik Hernkrantz insändare om Håbo kommuns förtroendevalda

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare) Kommunalråd Carina Lund (m) svarar Jan-Erik Hernkrantz efter hans insändare om Håbo kommuns förtroendevalda införd på HåboPortalen 18 mars 2016 och i BålstaBladet (nr12).Hernkrantz insändare kan sammanfattas i att:

1. Håbos förtroendevalda har i drygt 20 år ägnat sig åt ekonomiska vansinnigheter.  Skola 2000, borgensåtagande för Bålsta skidklubb samt köp av fastigheter är exempel på detta.
2. Arbetsformerna präglas av fåtalsvälde och politisk diktatur. Fastighetsköp och hantering av ett medborgarförslag från Hernkrantz som sägs ha beslutats av fem ledamöter i KS nämns som tecken på dessa missförhållanden.
3. Nämnder saknar kompetens för handläggning och framtagning av beslutsunderlag för KF.
4. Förtroendevalda har varit desamma i 20 år vilket medfört att Håbo är en av landets fattigaste kommuner. Politikerna ser till egen försörjning mer än till att företräda väljarna.

Med risk för att jag missuppfattat Hernkrantz i något avseende så beskrivs mer av Nordkorea än av Håbo. Mina kommentarer till insändaren är: 
Det är rätt att Skola 2000 var ett ekonomiskt bakslag, än allvarligare är att det var ett pedagogiskt misslyckande. Vi dras fortfarande med kostnader för att rätta till konsekvenserna av det experimentet.
Att KF beslutade om borgen åt skidklubben för att anlägga konstsnöspåret gläder mig.  Att säsongen blivit en succé i alla avseenden, även ekonomiskt, gör nog att såväl övriga politiker som stora delar av kommunens innevånare delar min glädje.

Det torde inte ha undgått någon att det ställts krav på kommunerna att snabbt anpassa sig till ökat antal flyktingar. För att möta det förutsedda behovet av transitboende tog KS beslutet att köpa två fastigheter i Draget. KS insåg naturligtvis att en annan användning av fastigheterna med tiden skulle bli aktuell.
Regeringens hastigt beslutade förändringar av flyktingpolitiken gjorde att behovet av transitboende plötsligt minskade. Att bygga om till permanent flyktingboende, som ställer helt andra krav än transitboende, visade sig bli för kostsamt.

Det finns ett stort intresse från många företag för etablering i Draget, samtidigt som det finns behov av kommunala lokaler för olika ändamål. Jag känner därför tilltro till att det i slutänden kommer att bli en bra lösning på fastighetsköpet.

Arbetsformer och beslutsfattande i Håbo följer samma regler för den representativa demokratin som i övriga av landets kommuner. Hernkrantz medborgarförslag har slutligt behandlats av 41 ledamöter som fattade ett enigt beslut i KF. Kommunallagen och övriga regelverk är rättesnören, och de årliga revisionerna har inte sett spår av de missförhållanden som Hernkrantz ser.
Det finns all anledning att såväl respektera som glädjas åt den kompetens som generellt präglar våra tjänstemän. De utgör ett professionellt stöd till nämndernas politiker, i huvudsak fritidspolitiker som är värda respekt för sina ofta självuppoffrande insatser i vårt demokratiska styrelsesätt.

Utsagan att politikerna sätter egen försörjning framför att företräda väljarna är ett vulgärargument som jag avstår från att bemöta såväl på grund av utsagans bristande seriositet som av utrymmesskäl .
På vad sätt 20-årig erfarenhet genererar ekonomisk vanskötsel är inte utvecklat i insändaren.  Dessutom finns inte mer än någon enstaka politiker som suttit så länge.
Om kommunen är fattig eller inte blir lätt en semantisk diskussion, innebär stora skulder men samtidigt stora tillgångar fattigdom? Det är dock odiskutabelt att Håbo är mycket kraftigt skuldsatt. Även om det är naturligt att kommuner med Håbos snabba tillväxt blir högt skuldsatta är minskad skuldsättning ett av Håboalliansens högt prioriterat område.

Carina Lund (M) för Håboalliansen


Läs Jan-Erik Hernkrants insändare i HåboPortalen 18 mars 2016:
http://www.haboportalen.se/politik/5555-inlagg-reportage-i-ep-for-dyrt-att-bygga-om-till-bostader.htmlPrenumerera på kommentarer Kommentarer (1 Skickat)

avatar
Jan-Eric Hernkrantz 04 Apr 2016
Inledningsvis kan konstateras att Carina Lund ser min beskrivning av våra förtroendevaldas ageranden som Nordkorea. Förhoppningsvis kanske den uppfattningen kan innebära en vaknande insikt i hur vi kommuninnevånare upplever ert agerande. Politikerförakt och brist på förtroende för våra förtroendevalda föds inte plötsligt.
Vackert så, att du, Carina Lund, erkänner att Skola 2000 var ett ekonomiskt bakslag. Det pedagogiska misslyckandet ligger er politiker också i fatet. Den kompetens som fanns i lärarkåren, vid det tillfället, efterfrågades aldrig. Ifrågasättande och synpunkter från dessa ignorerades. Istället fick de veta från kommunens sida att ”passade inte galoscherna så var det bara att söka sig någon annanstans”.
Att kommunens borgens-åtagande för Bålsta skidklubb gläder dig, förvånar mig. Bakgrunden till min analys av skidklubbens ”affärsplan” känner du väl till. Underlaget, som jag fick på ett medlemsmöte i Nya moderaterna, ville man ha analyserat. Vid den tidpunkten, hösten 2014, var uppfattningen den att nu var besparingar tvingande i den kommunala verksamheten. Analysen visade att förutsättningen att förverkliga ”affärsplanen” vilade helt på visioner, utan verklighetsanknytning. Enbart återbetalning av erhållet blancolån kräver en amortering på minst 500 KSEK årligen. Det motsvarar drygt 8300 spåravgifter på 60SEK, eller 93 betalande skidåkare d a g l i g e n under 3 månader, varje år! Driftkostnader undantagna. Jag vidhåller min uppfattning, att Håbo kommun tvingas ta över lånet inom en två-årsperiod. I det sammanhanget tvivlar jag på att stora delar av kommuninnevånarna delar din glädje.
Din uppgift att KS ( Kommunstyrelsen ) beslutat köpa fastigheter i Draget, tror jag inte på. Det finns inget KS-protokoll under aktuell tid som styrker din uppgift. Eftersom jag tidigare har efterfrågat detta protokoll hos dig, men inte fått något svar, vore det på plats att visa upp det nu. Affären är återigen ett belägg för min tidigare beskrivning av våra förtroendevaldas agerande.
Beslutsfattande i Håbo kommun följer samma regler som i övriga kommuner, skriver du. Märkligt, enligt delegationsordning för kommunstyrelsen i Båstads kommun står ” Följande typer av ärenden får inte delegeras av kommunstyrelsen”. I efterföljande inskränkningar står ”Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till styrelsen”. I utdrag ur Kommunallagens kap. 6 §34 ”Ärenden som omfattas av delegationsförbud” anges ” I följande slag av ärenden får beslutsrätten inte delegeras”. Citat ” Punkt 4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden ” slut citat. Mitt medborgarförslag, lämnat till KF ( Kommunfullmäktige ) i december 2015, delegerades till KS. KS delegerade det vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott ( KSAU ) som består av fem förtroendevalda och andra tjänstemän. Delegering av medborgarförslag till kommun-styrelsens arbetsutskott ( KSAU ) är inte i enlighet med Kommunallagen.
Att de årliga revisionerna inte visar de missförhållanden som jag ser, känner jag till. De interna revisorena, politiskt tillsatta, saknar till stor del den kompetens som krävs för att kontrollera den löpande verksamheten. Den externa revisorn, från Price-Waterhouse-Coopers som jag varit i kontakt med, har enligt egen utsago ingen inblick i den operativa verksamheten utan reviderar enbart siffermaterialet. Därav avsaknad av åtgärder som borde vidtagas.
Din ovilja att bemöta min uppfattning om er politikers egenförsörjning förvånar mig inte. Men nya, högre arvoden, övriga högre ersättningar, fallskärmsavtal, som ni själva bestämmer och beslutar, samt ett oppositionsråd, tilldelat det största politiska partiet är tillräckliga attribut, för mig. Avsikten med ett oppositionsråd, generellt och allmänbetraktat, var avsiktligt att bredda demokratin. Genom att ge det uppdraget till ett parti som inte var representerat i alla nämnder skulle den samlade oppositionen få mer information. Att ge uppdraget till S, som är representerat genom sin storlek i alla nämnder, har andra bevekelsegrunder. Istället för att bredda demokratin, begränsar man den. Vilket parti får oppositionsrådet i kommande val?
På vad sätt en 20-årig vanskötsel utvecklats, saknas enligt Carina Lund. Ta en ”titt” på balansräkningarna för Håbo kommun under denna tid och analysera förändringarna mellan åren. Till sist, uppfattningen om kommunen är fattig eller rik blir lätt en semantisk diskussion skriver du. Jag ser det inte så. Bokförda skulder är verkliga. Bokförda anläggningstillgångar, mark och fastigheter är uppskattade, bedömda värden enligt fastlagda regler. Dessa tillgångar blir verkliga, först den dag när en kommande intressent/köpare är beredd att betala ett överenskommet pris. Ett pris som kanske inte alls överstämmer med det bokförda värdet. Så länge kommunens tillgångar inte realiseras utgör dessa ingen verklig motpost till balanserade skulder. Därmed kan konstateras att kommunen tillhör landets fattigaste.
Jan-Eric Hernkrantz
totalt: 1 | visar: 1 - 1

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2689