Hem | Övriga Nyheter | Hushållens disponibla inkomster sjunker i Håbo

Hushållens disponibla inkomster sjunker i Håbo

Med disponibel inkomst menas lite förenklat pengarna som är kvar efter skatt och exempelvis återbetalningar av studielån – men före konsumtion av olika slag.

Under 2022 var den disponibla medianinkomsten för hushållen i Håbo drygt 535 000 kronor.
– Tar man hänsyn till inflationen är det 20 600 kronor mindre än under 2021, vilket motsvarar en minskning med 3,7 procent, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.

I SCB:s inkomststatistik finns bland annat statistik om hushållens disponibla inkomst nedbruten på olika typer av hushåll. Där syns tydliga skillnader i var inkomsterna sjönk mest mellan 2021 och 2022 när de justerats för inflationen.
– Räknat i kronor minskade den disponibla medianinkomsten i Håbo mest för hushåll som består av sambopar med barn. Den sjönk med drygt 21 800 kronor, eller 2,7 procent, säger Johan Lindberg.

Sjunker i hela landet
Räknat på samtliga hushåll har hushållens disponibla medianinkomst minskat i 286 av Sveriges 290 kommuner.
– Den främsta förklaringen är den höga inflationen under 2022. Priserna ökade helt enkelt mer än hushållens inkomster, säger Peter Gärdqvist, utredare på SCB.

I hela Sverige minskade hushållens disponibla medianinkomst med 3,3 procent och i Uppsala län minskade den med 3,9 procent.
– I Håbo minskade den disponibla inkomsten mer än i riket som helhet, säger Peter Gärdqvist.

Skillnaderna i disponibel inkomst mellan kommunerna beror till stor del på sammansättningen av hushåll.
– I kommuner med många sammanboende blir hushållsinkomsten automatiskt högre, medan det omvända gäller för kommuner med många singelhushåll, säger Peter Gärdqvist.

Hushållens medianinkomster i Håbo

Hushållstyp                                                       2021 (tkr)1 2022 (tkr) Utveckling (tkr) Utveckling (procent)

Samtliga                                                               555,8         535,2 −20,6         −3,7 %

Sambopar med vuxna barn som bor kvar hemma       990,9         979,7 −11,2          −1,1 %

Sambopar utan barn                                               605,9         586,8 −19,1          −3,2 %

Sambopar med barn                                               809,2         787,4 −21,8          −2,7 %

Ensamstående med vuxna barn som bor kvar hemma 523,3         545,5 +22,2          +4,2 %

Ensamstående utan barn                                       255,6         248,6 −7,0               −2,7 %

Ensamstående med barn                                       437,3         415,8 −21,5            −4,9 %


Länk: Disponibel inkomst för hushåll efter region, hushållstyp och ålder i statistikdatabasen

Fakta: Om statistiken
Disponibel inkomst avser summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).
I beräkningen ingår kapitalvinster/kapitalförluster, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning av tillgångar som aktier, fonder eller bostäder.
Statistiken är fastprisberäknad. Det innebär att inkomster för samtliga år räknas om till det senaste årets prisnivå för att den disponibla inkomsten ska bli jämförbar.
I statistiken ingår bara så kallade helårshushåll. Det är hushåll där de vuxna varit folkbokförda i Sverige vid såväl årets början som dess slut.
I statistikdatabasen finns även flera av hushållstyperna uppdelade på kön. Men pressmeddelandet bygger på tabeller där statistik för kvinnor och män räknats samman.

Källa: https://www.statistikdatabasen.scb.se/