Hem | Skola | Uppsala län har några av landets minsta barngrupper – men stora skillnader inom länet

Uppsala län har några av landets minsta barngrupper – men stora skillnader inom länet

Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan för ett- till treåringar inte vara större än tolv barn. För äldre barn är rekommendationen max femton barn per grupp. 

I Uppsala län översteg under fjolåret 32 procent av alla åldersindelade barngrupper den här riktlinjen. Det här är betydligt lägre än rikssnittet (52 procent). 

– Förskolläraren måste kunna se och möta varje barn. Stora barngrupper leder ofta till högre ljudnivåer och ökad stress. Förskollärare är tyvärr ett av de yrken med högst sjukskrivningar idag, barngruppsstorlekarna måste tas på allvar, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet. 

Skillnaderna mellan kommunerna i länet är stora. I Enköping var 24 procent av barngrupperna större än de borde år 2019, i Håbo 77 procent.

Varannan lärare hinner inte med
Lärarförbundet har i en enkät kartlagt förutsättningarna för landets förskolepersonal. Varannan lärare upplever att hen inte hinner med sitt förskolläraruppdrag. Gruppstorlekarna är en viktig bakomliggande orsak, samtidigt som sju av tio säger att de inte kan påverka barngruppernas storlek.

– Politiker måste ta sitt ansvar för att förskolan ska kunna leva upp till sitt uppdrag. Att hälften av förskollärarna upplever att de inte kan genomföra sitt uppdrag är oacceptabelt. Lärarförbundet har drivit på för att ansvariga politiker måste upprätta en plan för hur de nationella riktmärkena för barngruppernas storlek ska nå, säger Johanna Jaara Åstrand.

Under de senaste åren har vi sett en viss positiv utveckling mot minskade barngrupper i förskolan. 

Däremot visar Lärarförbundets enkät att problemet med stora barngrupper kvarstår. Uppgifterna om gruppstorlekar samlas dessutom in av Skolverket på hösten, medan grupperna tenderar bli större på våren. 

När Lärarförbundet gjorde motsvarande enkät i oktober svarade 75 procent av förskollärarna i småbarnsgrupp att de jobbade i en grupp som inte uppfyller riktmärket. I februari var motsvarande siffra 83 procent.

En förskollärare beskriver arbetet i en stor barngrupp så här: “Känslan av att inte räcka till, att inte hinna med uppdraget som barnen enligt lag har rätt till bryter ner mig. Jag funderar på att byta yrke om barngrupperna inte minskar snart.”

Tre av tio har förskollärarexamen
Utöver barngrupperna har förskolepersonalens utbildning och kompetens stor betydelse för verksamheten. Förskollärarna är här centrala för att säkra förskolans kvalitet. Under 2019 hade 34 procent av personalen i förskolan Uppsala län förskollärarexamen. Det är färre än i riket som helhet (40 procent). Av personal i länet saknade 37 procent helt utbildning för arbete med barn.

Tabeller och fakta
Förskolans viktigaste nyckeltal i Uppsala län

Uppsala län Hela landet

Antal barn per barngrupp (medel) 14 15

Småbarnsgrupper med fler än 12 barn 31 procent (176 av 569) 53 procent (7680 av 14490)

Storbarnsgrupper med fler än 15 barn 33 procent (85 av 257) 51 procent (2642 av 5181)

Andel av personal med förskollärarexamen 34 procent 40 procent

Andel personal helt utan utbildning för arbete med barn 37 procent 31 procent

Källa: Skolverket, statistik från år 2019.


Kommun för kommun i Uppsala län

Kommun Åldersindelade grupper med fler barn än rekommenderat
----------------------------------------------------------------------------------
Enköping 24 procent (33 av 138)
Heby 52 procent (12 av 23)

Håbo 77 procent (30 av 39)

Knivsta 62 procent (22 av 35)
Tierp 59 procent (25 av 43)
Uppsala 25 procent (130 av 529)
Älvkarleby 33 procent (1 av 3)
Östhammar 31 procent (5 av 16)

Observera att det här alltså endast är åldersindelade barngrupper som räknas in. I Uppsala län var 59 procent av barngrupperna åldersindelade år 2019.
Källa: Statistik från Skolverket som bearbetats av Lärarförbundet.

Metod

Den här texten bygger dels på officiell statistik från Skolverket, dels på Lärarförbundets enkätbaserade rapport “Förskollärare: barngrupperna är fortfarande för stora!”.

Uppgiften om hur stor andel av förskolans grupper som är för stora bygger på en sammanräkning av andelen små- och storbarnsgrupper som överstiger de nationella riktlinjerna. 

Notera att endast åldersindelade grupper ingår i den sammanräkningen. Det finns även grupper med barn i blandade åldrar, men dessa grupper saknar riktlinjer om storlek. I Uppsala län är 59 procent av alla barngrupper åldersindelade. 

Enkätundersökningen har gått ut till 4 385 förskollärare under perioden 6 februari till 1 mars 2020 och besvarats av 1 525 förskollärare varav 13 procent arbetar i fristående förskolor och resterande i kommunala förskolor. Svarsfrekvensen är 35 procent. Det är endast behöriga förskollärare som har kunnat delta i enkätstudien. 

Källa: Lärarförbunder