Natur

Naturreservat
Håbo kommun har åtta naturreservat. Tre av dessa är grusåsar - Arnö huvud, Ekillaåsen och Sandviksåsen. De andra respresenterar det typiska Mälardalslandskapet med ädellövskog, fågelrik lerslättsjö och odlingslandskap. De få resterna av naturskog som finns kvar i kommunen är viktiga att skydda. I länets två senaste reservat Kalmarnäslandet och Sandhagen skyddas naturskog. De övriga är Landholmarna/ Landholmsängarna, Skokloster och Hjälstaviken.

I Håbo har vi unika möjligheter till ett rörligt friluftsliv i och med närheten till Mälaren och till skog och mark.

Kommunen erbjuder många möjligheter till härliga naturupplevelser, Kalmarnäslandet, Ekilla, Biskops Arnö och Arnö huvud för att nämna några.

Håbo är nästa helt omringat av vatten. Bara en mil av kommungränsen är land medan 23 mil gränsar mot vatten. För båtägare, likväl som för skridskoåkare på vintertid, är hela Mälaren tillgänglig för upptäcktsfärder.

Arnö huvud
Från Arnö huvuds "hjässa" har man en fin utsikt över de fågelrika vikarna i närheten. Med lite tur kan man se kungs- och havsörn glida förbi över vattenytan. I området finns också ett flertal bronsåldersrösen som minner om traktens historia. Arnö huvud utgör en del av Uppsalaåsen och är som mest 45 m hög och 400 m bred. Sluttningarna mot Gorran och Lårstaviken är branta. Åsen är barrskogsklädd och erbjuder fin utsikt över de omgivande, fågelrika markerna. På sidorna syns tydliga fornstrandlinjer och på åskrönet finns flera bronsåldersrösen – spår efter de tidigaste invånarna.

Igenvuxna grustag visar att åsen tidigare använts som grustäkt. På några ställen finns äldre blåbärsgranskog och flera stigar genomkorsar reservatet. Kring stigen mot Reveludden finns igenväxande ängsmark och örtrik skog med inslag av bl a hassel och ädellövträd. I de södra delarna finns dels åker- och tomtmark, dels betesmark.
I reservatet är hare, rådjur och fasan vanliga och i viken söder om Lillåker finns ett artrikt sjöfågelbestånd.

Läge och storlek
Arnö huvud, sydväst om Uppsala, utgör Skohalvöns nordvästra spets. Området omfattar cirka 250 ha och gränsar till Skoklosters naturreservat.

Syfte

Att för framtiden bevara en från naturvårdssynpunkt värdefull barrskogsklädd rullstensås och de närmaste omgivningarna med hänsyn till naturupplevelser, kulturella och vetenskapliga värden.

Tillgänglighet

Med bil.

Service och information

Informationstavla finns på platsen.

Förvaltare
Länsstyrelsen
(Källa: Upplandsstiftelsen)

Ekillaåsen
Det kuperade reservatet Ekillaåsen domineras av tall, men innehåller även örtrik blandskog och partier med torrängsflora som timjan, brudbröd och smultron. I forntiden gick här en färdled och området är känt för sina rika fornlämningar, bl a stensättningar. I reservatet finns flera lättillgängliga badplatser.

Ekillaåsen är en tvärås till Uppsalaåsen och bildar ett näs mellan Lilla och Stora Ullfjärdarna. Förkastningsbranterna bildar tillsammans med åsen ett starkt kuperat landskap. Åsens vegetation domineras av tallskog, med inslag av björk, rönn, en och sälg.

På åskrönet växer en gräs- och örtrik blandskog. Vanliga fältskiktsarter är bl a rödven, mjölkört, skogsviol, vårfryle, smultron, lingon, blåbär och ekorrbär. Bärrisen blir vanligare ju längre nedåt man kommer, bl a på den östra sluttningen. Vid Djupvik finns en liten torräng, med timjan, fårsvingel, klibbal, tall, mörkt kungsljus, femfingerört, liten blåklocka m fl arter. Norr om den större parkeringsplatsen finns ett igenväxande område med rik torrängsflora, bl a rönn, björk, häggmispel, darrgräs, timotej, liten och stor blåklocka, daggkåpa, brudbröd, ängssyra, gullris och vanlig ögontröst. På den största åskullen finns sex stensättningar inom en cirka 12 m lång stenrad och ett ringformat röse, en s k mittblocksgrav. Ett par mindre stensättningar finns vid norra åskrönet.

Läge och storlek
Reservatet ligger vid Yttergran, cirka 4 km norr om Bålsta. Den totala ytan är 27 ha, varav landarealen omfattar cirka 25 ha.

Syfte

Att bevara området för framtida naturupplevelse, forskning och undervisning samt att inom badplatsområdet främja bad och rörligt friluftsliv.

Tillgänglighet

Reservatet ligger i anslutning till gamla E18 och buss 803 trafikerar sträckan. Vid vägen finns en stor parkering och något längre söderut en handikapparkering för cirka 10 bilar. Till badet går stigar, trappor och en mindre, körbar väg (med vägbom).

Service och information

En informationstavla finns vid stora parkeringen. Vid Kvarnviken finns bryggor, lekredskap, toaletter, kiosk och servering. Inom reservatet finns också några eldplatser. Mer information från turistbyrån i Håbo kommun.

Förvaltare
Håbo kommun.


Kalmarnäslandet

Kalmarnäslandet består av ett strandnära bergsområde med kala hällmarker och klippstup ner mot Mälaren. Här finns en del betade marker med gamla ekar. Området domineras dock av äldre barrblandskog som ner mot Mälaren övergår i hällmarker med tallskog. Bäckravinen norr om torpet Vattunöden är rik på lövträd, buskar och örter. Lavfloran är ovanligt rik, med 19 rödlistade ("hotade") arter. De grova gamla träden hyser också en rik förekomst av fåglar och insekter.

Området blev naturreservat hösten 1999. Reservatet nås enklast från p-platsen vid Vattunöden. Här finns informationstavlor, handikapptoalett och markerade strövstigar. Större delen av området lämnas för fri utveckling. De betespräglade markerna hålls öppna genom röjning och bete.

Läge och storlek
5 km sydväst om Bålsta. 425 hektar varav 88 hektar landareal.

Syfte
Skydda och bevara den relativt opåverkade skogen, de betespräglade miljöerna samt det växt- och djurliv som är knutet därtill. Om det inte strider mot bevarandeintresset skall området försiktigt göras tillgängligt för naturstudier och rörligt friluftsliv, vilket särskilt gäller det öppna området kring torpet Vattunöden.

Tillgänglighet
Bil och cykel

Service och information
Informationstavla och handikapptoalett finns vid p-platsen vid Vattunöden.

Förvaltare
Upplandsstiftelsen


Skokloster

Naturreservatet Skokloster omfattar nästan hela Skohalvön. Området har varit befolkat sedan Vendeltid, vilket ett stort antal fornlämningar vittnar om.

Den norra delen avslutas i en mäktig förkastningsbrant som stupar ned i Ekoln. Reservatet erbjuder också ädellövskog och betade ängsmarker. Skoklosters naturreservat ligger på Skohalvön, eller Skolandet som den breda udden också kallas. Udden avslutas i norr av en 30 m hög förkastningsbrant. Uppsalaåsen löper längs branten och avslutas i nordväst av reservatet Arnö huvud. Reservatet är rikt på fornlämningar och kulturhistorien sträcker sig tillbaka till Vendeltiden. Mälaren blev då en viktig farled när landhöjningen stängde förbindelsen åt sydost mellan Uppsala och kusten. I norra delen av reservatet ligger en kilometerlång rygg, Flasta lund, med omväxlande lövskog och betesmark. Längs de vassrika stränderna på västra delen av halvön ligger sankängar med bl a kungsängslilja. Vid den östra stranden ligger Väderkvarnsbacken med ädellövskog och gamla betesmarker där slån och nypon tagit överhanden.

Norra delen av reservatet är i huvudsak barrskogsbevuxen, men bryts i öster och väster av öppna marker som sluttar ned mot vattnet. I området finns gott om gammal bebyggelse. Strax intill reservatet ligger Skoklosters slott från 1600-talet. Slottet är idag ett unikt museum med över 50 000 föremål från svensk stormaktstid.

Läge och storlek
Skoklosters naturreservat ligger på Skohalvön i Mälaren. Området omfattar sammanlagt 1 730 ha.

Syfte
Att för framtiden bevara ett mellansvenskt kulturlandskapsområde, samt att ge allmänheten tillfälle till friluftsliv och naturupplevelse.

Tillgänglighet
Med buss 894, bil eller båt. Sommartid finns reguljär båttrafik mellan Uppsala och Skokloster. Ett flertal vägar och stigar genomkorsar reservatet.

Service och information
Informationstavlor och folder finns. Vid Skoklosters slott finns bl a restaurang och museum och på västra delen av halvön, vid nedre Sånka, ligger bad och campingplats. I slottet finns också en utställning om landskapets historia. Mer information från turistbyrån i Håbo kommun.

Förvaltare
Markägarna och Skogsvårdsstyrelsen i samråd.

Hjälstaviken
Hjälstaviken är med sitt rika fågelliv en av Mellansveriges förnämsta fågelsjöar. Den är därför upptagen på den sk CW-listan i våtmarkskonventionen (Convention of Wetlands) som en av 30 svenska våtmarker av internationell betydelse.
Hjälstaviken och dess närmaste omgivningar är både rik på fågelarter och antal fåglar. Totalt har minst 245 fågelarter observerats inom Hjälstavikens naturreservat och av dessa häckar 110 arter årligen. Av häckfåglarna är 40 helt knutna till den öppna sjön, vassarna och maderna eller beroende av dess biotoper för att söka föda. Därtill rastar årligen ytterligare 55 arter i våtmarksdelen av reservatet. Bland de fåglar som kan ses eller höras i Hjälstaviken kan bl.a. nämnas rördrom, sädgås, grågås, årta, skedand, brun kärrhök, fiskgjuse m.fl. Hjälstavikens naturreservat ligger 65 km nordväst om Stockholm och 17 km öster om Enköping och är en viktig rastfågellokal för bl. många vadarfåglar, änder och gäss. Reservatet omfattar totalt 821 ha varav 676 ha är landareal. Det finns strandängar och vassområden.

Hjälstaviken är en grund, vassrik lerslättsvik med öppna vattenytor i den centrala delen. Hjälstaviken binds ihop, via Ekolsundsviken med Mälaren genom en smal kanal i söder. Viken omges av breda, delvis betade sankängar,vars bredd i några fall uppgår till 400 m. Ängarna är, om man bortser från vissa träd och buskar, helt öppna, och har en tydlig vegetationsindelning.

På de minst våta områdena finns en tuvtåtelzon med bl a vattenpilört, ängskavle och ängssvingel.En vasstarrzon avlöser den föregående och inslaget av svärdslilja ökar ju *****tigare marken blir. En zon av krypven, jättestarr och knappsäv med inslag av bl a kaveldun, vattenmärke, svalting, storigelknopp, strandklo och vattenmåra växer innanför den breda vasszonen. I de öppna vattenytorna finnruggar av säv och smalkaveldun. Beståndet av kungsängslilja har ökat från att på 60 -70- talet varit helt borta. (Källa: http://www.rekestad.net/hjalstavik/hjalstavik.htm )

Läge och storlek
Reservatet är beläget strax norr om Ekolsunds slott, cirka 17 km öster om Enköping. Den totala arealen är 821 ha. Av detta utgörs 676 ha av landområden.

Syfte
Att skydda och vårda en internationellt viktig våtmark och det fågelliv som är knutet till denna samt att värna om landskapsbildens estetiska och kulturella värden och ett i övrigt rikt djur- och växtliv. De möjligheter området erbjuder för naturstudier och naturupplevelser ska tillvaratas.

Tillgänglighet
Med bil eller buss 803. Hållplats vid reservatet. Tre parkeringsplatser finns vid reservatet. Två ligger i nordväst och nås från avtagsvägen vid Hjälsta kyrka eller vid Djurgården. Den tredje ligger intill områdets södra del och nås enklast via gamla E18.

Service och information
Informationstavlor finns i reservatet. En markerad vandringsled går runt viken. För att undvika att störa fåglarna i onödan är det viktigt att besökarna håller sig till leden. Bästa utsikten har man från Kvarnberget i områdets sydöstra hörn.

Förvaltare
Skogssällskapets förvaltning AB.


Sandviksåsen

Sandviksåsens naturreservat är en 1400 meter lång, brant åsrygg som sträcker sig utmed en vik av Mälaren vid namn Gorran eller Ullvifjärden. Dess värden är knutna till det sedan lång tid bedrivna betet, och till den försiktigt huggna skogen. Särskilt svampfloran är värdefull. På åsen finns även fornlämningar.

Läge och storlek
På Skohalvöns sydvästra kant, nordost om byn Häggeby. Landarealen är 41 hektar.

Syfte
Bevara en till stor del orörd rullstensås med fornstrandlinjer samt den gamla barrskogen med en mycket sällsynt svampflora och torrängsvegetation. Utmed åsens östra sida skall den hagmarksartade betesmarken bevaras.

Tillgänglighet
Bil

Service och information
Informationstavla

Ägare och förvaltare
Staten, Länsstyrelsen.

Biskops-Arnö

Området har länge varit en kandidat till att bli natur- eller kulturreservat. Orsaken är det rika och väl beskrivna kulturlandskapet, vars värden bevaras genom slåtter och bete. Här finns också värdefulla kulturbyggnader, vilka till stor del nyttjas av Biskops-Arnö folkhögskola.

Läge och storlek
På en ö i Mälaren 3,5 km norr om Övergrans kyrka. Ön är idag förbunden med fastlandet genom en vägbank.

Syfte
I förslaget till naturreservat sägs syftet vara att bevara och utveckla ett varierat och särpräglat mälarölandskap med höga natur- och kulturvärden. Man vill också genom pedagogiska insatser främja besökares upplevelse och förståelse av sambandet mellan kulturlandskapet och den unika bebyggelsen.

Tillgänglighet
Bil

Service och information
Vid vägbankens slut finns en stor informationstavla.

Ägare och förvaltare
Statens Fastighetsverk

Sånka
Blivande naturreservat, camping, bad vid sandstrand Sånka är ett blivande naturreservat. Här finns en finns en fin sandstrand i västläge samt en camping med kiosk och servering. Söder om campingen finns strövstigar i blandad barrskog.

Läge och storlek
På Skohalvön, 4 km väster om Skokloster slott.

Syfte
Bad samt övernattning på camping.

Tillgänglighet
Buss 894 eller bil

Service och information
Camping med servering och kiosk.

Ägare och förvaltare
Privat

Allemansrätten

Allemansrätten är en så kallad sedvanerätt som inte finns lagstadgad men dess grundprincip, det vill säga allas rätt till naturen, finns inskriven i naturvårdslagen. I Sverige har alla rätt att vistas i naturen. Inte bara inom begränsade områden utan så gott som överallt.. Vi kan åka båt på annans vatten, gå iland på andras stränder, bada i annans vatten och tälta utan särskilt tillstånd över natten på annans mark. Allt detta kallas ALLEMANSRÄTT. Men allemansrätten är också en – allemansskyldighet. - Far varsamt fram i naturen. Tänk särskilt på detta när Ni går över annans mark för att fiska eller meta från strand.

Källa: Kommunens hemsida, Länstyrelsen

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook