Hem | Politik | M:s öppna brev till EnaHåbo-tidningen och Agneta Hägglund

M:s öppna brev till EnaHåbo-tidningen och Agneta Hägglund

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Vi publicerar pga det allmänna intresset Håbomoderaternas Öppna brev till EnaHåbo-tidningen och Agneta Hägglund om grova beskyllningarna för oärlighet av M i Håbo! EnaHåbo tar inte in längre text än 3000 tecken, därför publicerade Håbomoderaterna, och även vi också den långa versionen med hela historien kring förhandlingarna, författad av gruppledaren (numera kommunalråd) Carina Lund (M).I anslutning till årets valrörelse och än mer efter valet har Ena-Håbo Tidningen ägnat glädjande stort intresse åt valutgångens följder för politiken i Håbo. Jag tycker att tidningens bevakning i huvudsak varit av samma höga kvalitet och präglats av den journalistiska ärlighet som jag upplever som ett adelsmärke för Ena-Håbo Tidningen. Inte minst har jag kommit att uppskatta redaktionschefen Robert Österlinds krönikor. Att de ibland mer har karaktären av ledare i ett aktuellt ämne än av krönika gör inte saken sämre.

Även om merparten av de inslag i tidningen som behandlat Håbo-politiken har varit korrekta och på alla sätt balanserade så har dock jag, och många med mig, reagerat med viss förundran på en del skriverier under de senaste veckorna. Jag vill särskilt lyfta fram nedanstående:

• I nr 40 av tidningen har krönikan rubriken ”Kan de verkligen samregera?”. Krönikan innehåller mycken klokskap och jag instämmer helt i de insiktsfulla invändningar krönikören framför mot en koalition mellan S och M. Bland annat konstateras att sådan samverkan inte bör ske eftersom partierna vilar på alltför skilda ideologiska grunder, att väljare inte röstat för sådan samverkan, att sådan samverkan är en enkel men dålig lösning för att stänga missnöjespartier (läs SD) ute, samt att M och S säkert kan samarbeta i vissa konkreta frågor, men att skillnaderna dem emellan gör att de inte skall samregera.

• I nr 42 tycks krönikören Robert Österlind ha svängt 180 grader och helt övergivit alla de klokheter han framförde två veckor tidigare. Bland annat kan följande svidande kritik och föga uppskattande omdömen läsas i krönikan:

o Politikerna i Håbo krälar omkring i sandlådan och river varandras sandslott. Man blir skakadöver att moderatledaren Carina Lund, en vuxen människa, beter sig som hon gör. För Carina Lund är makt viktigare än ansvarstagande.

o Carina Lund har genom framgångsrika förhandlingar invaggat kommunalrådet Agneta Hägglund (s) i tron att det skulle vara klart att M skulle gå samman med S för att gemensamt styra kommunen.

o Carina Lund har fört hemliga parallella förhandlingar bakom ryggen på Hägglund, med målet att bilda ett minoritetsstyre tillsammans med andra partier.

o För Carina Lund är kommunalrådsposten uppenbarligen viktigare än att få ett fungerande styre.

• I nr 44 har Agneta Hägglund en insändare där hon bland annat vill påskina att M och övriga partier i Håboalliansen ”gjort upp med Bålstapartiet och Sverigedemokraterna om hur kommunen ska styras.”

• I nr 45 återfinns en helsidesintervju med Agneta Hägglund. Journalisten inleder med frågan ”Hur kändes det när du nåddes av nyheten att Moderaterna hade kört dubbelspel?” Agnetas svar avslöjar dels hur genomuselt hon anser att M agerat, att de för henne så viktiga egenskaperna ärlighet och förtroende har åsidosatts och hur illa det gjort henne. Agneta säger även att hon och hennes parti inte visat förakt för SD, men att S till skillnad mot M inte haft några ideologiska diskussioner (sic) med SD.

I stort kan inslagen i Ena-Håbo tidningen sammanfattas i följande tre punkter:
1. M och Carina Lund har skändligen lurat S och Agneta Hägglund genom ett dubbelspel med parallella förhandlingar med S och ett antal övriga partier.

o Sanningen är att S efter valet vände sig till C med förslag om stöd för S. C svarade med att erbjuda S att ingå i en majoritet med allianspartierna, vilket S avvisade. I stället vände sig S till M med en förfrågan om samgående. Frågan togs upp vid
medlemsmöte inom M och mötet biträdde med stor tvekan att en förhandlingsgrupp utsågs och att diskussioner skulle inledas. Så skedde, men diskussionerna hade, trots att flera veckor gick, av någon anledning svårt att ta riktig fart och komma fram till handgripliga resultat. Båda parter hade säkerligen lika skuld till detta.

o Den 7/10 fick M inbjudan från C till möte för att diskutera möjligheterna till samverkan. Vid medlemsmöte den 8/10 utsågs en arbetsgrupp som gavs mandat att tacka ja till C:s inbjudan om så befanns lämpligt.

o Samma kväll, den 8/10 efter medlemsmötet informerades S förhandlingsgrupp avM om C:s mötesinbjudan och att man hade för avsikt att tacka ja till mötet.

o Mötet C inbjudit till genomfördes lördagen den 11/10 och söndagen den 12/10. På kvällen den 11/10 informerades S förhandlingsgrupp av M om att mötet skulle fortsätta dagen därpå.
Under de två mötesdagarna uppnåddes konkreta resultat i en omfattning som vida överskred det som under flera veckor uppnåtts vid diskussionerna med S. Mötet resulterade i den samverkan mellan M, C, Fp, Mp och Kd som kommit att benämnas Håboalliansen.

o På kvällen den 12/10 informerade M vid ett medlemsmöte om de samtal som förts med C och övriga partier i den tilltänkta alliansen. Medlemsmötet ansåg enhälligt att samtalen med S skulle avbrytas och att samarbete med nya alliansen skulle inledas.
Efter medlemsmötet ringde Carina Lund till S talesperson Pyry Niemi och meddelade att man avbröt samtalen med S.

o Som framgår ovan är påståendet att M kört dubbelspel och fört parallella förhandlingar bakom ryggen på S inte sant. Om Agneta Hägglund inte har hållits informerad av sin förhandlingsgrupp så är det en intern fråga för S som jag inte avser att recensera, men jag tycker att påståendena om dubbelspel rimmar illa med den vikt Agneta säger sig lägga vid ärlighet.
Jag avstår från att spekulera i varifrån Robert Österlind och hans journalist Fredrik Gustafsson hämtat de osanna uppgifterna om dubbelspel.

2. Carina Lund är en sandlådekrälande makthungrig politiker för vilken kommunalrådsposten och makten är viktigare än ansvarsfullt agerande och kommunens väl.

o Eftersom jag under hela skeendet har varit noga med att informera partiets medlemmar samt efterfrågat och följt deras ställningstaganden får man väl anta att även partimedlemmarna är en samling sällsynt gemena sandlådkrälare.
De flesta inom partiet var redan från början mycket skeptiska till närmandena från S, men vid medlemsmöte beslöts ändå att inleda diskussioner för att se om det gick att finna goda samverkansformer. Då diskussionerna med S inte gav påtagliga resultat, i kombination med att den nya regeringens inriktningar började klarna allt mer, så tog de resonemang som Robert Österlind så träffande för i nr 40 under rubriken ”Kan de verkligen samregera” alltmer överhanden hos deltagarna i medlemsmötena.
Det är de demokratiska grunderna, de ideologiska skillnaderna mellan partierna, de egna medlemmarnas uttryckliga vilja och respekten för väljarna som styrt mitt agerande. Vulgärangrepp med påståenden om sandlådor och makthunger är sådant som man som politiker inte är helt obekant med, även om det den här gången förvånar lite extra eftersom de framförs på ”ledarsidan” i en tidning vars tyngre inslag brukar präglas av seriositet och hög klass på journalistiken.

3. Oblygt påstås att M har gjort upp med SD och BÅP. Citat från Agneta Hägglunds insändare i Ena-Håbo Tidningen nr 44: ”I stället vet vi nu att M, FP, C, Kd och MP har gjort upp med SD och BÅP om hur kommunen ska styras och vilken politisk inriktning Håbo kommun skall ha.”

o Antydningar om samarbete mellan M och SD saknas förvisso inte, men citatet ovan är den klarast utsagda lögnen om uppgörelser mellan M och SD. För säkerhets skull så nöjer sig inte Agneta med att enbart skuldbelägga M, utan av bara farten så åker
även ett antal partier i övrigt med.
Jag betvivlar inte att Agneta, med hänsyftning till M:s påstådda dubbelspel, menar allvar då hon säger att ärlighet är väldigt viktigt för henne.
Ärlighet är viktigt även för mig. Därför skulle jag uppskatta att Agneta klargör vad det är för uppgörelse med SD som hon avser, mig veterligt har varken M eller något av de övriga partierna som Agneta skuldbelägger gjort några uppgörelser med SD
avseende kommunens styrning, politikens inriktning eller något annat över huvud taget.

o Att Michael Rubbestad (sd) till Ena-Håbo Tidningen har sagt ”Med M har vi haft en politisk dialog präglad av ömsesidig respekt” står jag gärna upp för. Hade uttalandet i stället varit att det i den politiska dialogen med M hade saknats respekt eller till och
med visats ringaktning så hade jag haft anledning att fundera över hur vi behandlar demokratiskt valda representanter för ett antal medborgare.
Att respektera valda representanter, även om man i den politiska dialogen står för två helt skilda uppfattningar, är i min värld uttryck för att man inte befinner sig på den sandlådenivå jag beskylls för.

o Det är med viss förnöjelse jag tar del av Agnetas uttalande om SD i helsidesintervjun med henne i nr 45 av Ena-Håbo Tidningen. Nu företräder tydligen Agneta samma uppfattning som M redan tidigare har avseende SD lokalt, varför Rubbestad troligen
kan se fram emot att föra en ömsesidigt respektfull politisk dialog inte bara med M utan även med S framöver.

o Vid valberedningens sammanträde under KF-mötet den 27/10 framkom att S var beredda att kandidera till kommunalrådsposten i händelse av att SD skulle stödja S kandidat. På vad sätt detta skulle vara mer moraliskt högstående än det som nu blev
utgången har jag svårt att inse. Avslutningsvis vill jag säga att det som varit, och fortfarande är, vägledande för mig är att de medborgare som lagt sina röster på M, C, FP, MP och KD har rätt att förvänta sig att bli företrädda av politiker som verkar för den politik som man anser vara rätt, även om detta är betydligt mer krävande och mödosamt än att gå samman i en tvåpartikoalition där den ideologiska grundsynen skiljer alltför mycket mellan parterna.

Carina Lund
Gruppledare Moderaterna i Håbo

Läs insändaren här

Källa: HåbomoderaternaPrenumerera på kommentarer Kommentarer (19 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 25 Nov 2014
VAD ÄR SANNING?
Nu måste Agneta Hägglund kommentera detta öppna brev. Vi medborgare är också läskunniga och har kunnat läsa den historia som socialdemokraterna spridit i samhället genom Ena-Håbo Tidningen om förhandlingarna efter årets val.
avatar
Krister Karlsson 26 Nov 2014
Klara ut sandlådedebatten skyndsamt! Medborgarna har tröttnat. All makt utgår från folket. Folket har rätt att avsätta politiker som inte ser till väljarnas/medborgarnas bästa. Underskatta inte väljare som arbetat många år och som haft chefer av skiftande kvalitet. Använd tiden till viktiga frågor. Snabba svar och snabbt avklarat, eller avgå.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 26 Nov 2014
Vad som är slående är att Carina Lund har invändningar mot Den tredje statsmakten: media, press, massmedia. Ena-Håbo Tidningen är å ena sidan bra, men inte när den kritiserar Lund. Tack och lov kan inte kommunen tysta all kritik från pressen. Också anmärkningsvärt att man lägger ut insändare och artiklar på Håbo-Portalen men vill inte ha kommentarer. Man besvarar dem inte i alla fall. Noll dialog således.
avatar
Attila Gal 26 Nov 2014
Krister,
Inlägget, det öppna brevet, just för att det är öppet brev, tog jag själv in från Moderaternas hemsida, då det belyser vissa bakgrundsmekanismer i lokalpolitiken och har en viss "allmännytta".

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Krister Karlsson 26 Nov 2014
Artikelförfattaren i Ena-Håbo Tidningen kunde uttryckt sig på ett mer sakligt sätt. Det är omöjligt för en vanlig medborgare att ha insikt i bakom-kulisserna händelser i kommunhuset. Man måste ändå utgå ifrån att de förtroendevalda arbetar för väljarna. Tänk om det kom ett inlägg från kommunalrådet om hur upprörd hon är över brottsligheten i kommunen. Och mindre skyttegravskrig mellan de olika partierna. Insändaren var undertecknad av Carina Lund så den är offentlig och ett öppet brev så hon måste väl ha gett medgivande till publicering på H-P.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Attila Gal 29 Nov 2014
Hej Krister!

Prova kontakta Carina direkt på mail/telefon. Omöjligt att hitta hennes kontaktuppgifter på kommunens hemsida (!?!) men gissningsvis ska dessa gälla:

carina.lund@habo.se (bifoga även till kommunstyrelsen@habo.se för säkerhets skull)
Telefon: 0171-525 07 (Kommunstyrelsens ordförande) / alternativet 0171-525 00 (växel)

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Krister Karlsson 29 Nov 2014
Attila, nu hänger jag inte med riktigt. Jag har inga problem med att kontakta kommunalrådet. Men det ska vara en offentlig debatt på t.ex. Portalen. Har för övrigt mejlat ang. rånet i Gallerian och fick svar, vilket redovisades här. Jag kommer osökt in på att ingen politiker utom repr. från Bålstapartiet kommenterar något på Portalen. Därför är det meningslöst att ställa frågor här. Jag uppfattar det som snobbism eller arrogans från de styrande. De förstår inte att de, för att använda ett kanske gammaldags uttryck, ska tjäna folket. Det är mest inbördes strider som vem ska spela huvudrollen eller vad får man för arvode. Jag har under årens lopp innan jag hade dator skrivit ett flertal gånger till Agneta Hägglund. Fick jag svar? Ja, ganska omgående. Ska de medverka på Portalen eller inte? Retorisk fråga. De vägrar uttala sig utom BÅP.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Attila Gal 29 Nov 2014
Hej Krister!

Den sista moderat nära elden som kommenterade här var nog Nina Lagh, och det var inte igår:)
Därefter hette det att de kommenterar inte på HåboPortalen (Nanning) pga sandlådenivån och att vissa slutar aldrig med motargument. Dock läser de debatten här var så säker! De väljer var de ska föra dialog och inte du.

Men jag koncentrerar mig på att leverera information som du inte kan läsa varken på kommuenns hemsida eller i EnaHåbo eller i andra feelgood-media.

Trevlig helg!
avatar
Krister Karlsson 29 Nov 2014
Attila, ang., f.d. kom.rådet Nina Lagh så skrev jag ett brev (snigelpost med frimärke) till henne och ställde en fråga. Fick inget svar. Tyvärr är det så att ett kom.råd är skyldig att svara. Jag upplevde (känslig som jag är och rättshaverist) att det var snorkigt att inte svara. Men för att inte någon moderat ska få spader så avslutar jag den här tråden, som du Attila faktiskt tog upp. Och det var väl bra att du gjorde. Ett klarläggande om huruvida våra politiker ska bojkottas från Portalen de också kanske. Vad vet jag.
avatar
Krister Karlsson 29 Nov 2014
Attila, det är därför jag inte röstar i kommunvalet. Då har de gjort sitt val. Dags att avskaffa demokrati. De gamla grekerna hade fel. Det insåg Romarna och införde diktatur. När det gäller Owe Fröjd och Bålstapartiet, beroende på vilket han själv väljer att representera; sig själv eller partiet, så kan jag personligen svara att efter hans skriverier om: "Ni två..." osv., där han utser ett antal syndabockar ger jag inte mycket för hans skriverier här. Han skulle också avsluta sitt "konto" på Portalen. Vad nu det betyder. Den stora frågan är: har de rätt att "välja" om de ska svara? Det är en nedgörande kritik mot din webb-tidning Attila. Och det får du som grundare och redaktör i viss mån ta åt dig. Jag anser inte att du ska ansvara för vad andra skriver. Var och en får ansvara för sina inlägg och kommentarer. Yttrandefriheten har sina gränser. Överskrider man det blir det förtal. Frihet under ansvar alltså. Det går inte att tysta opinionen. Tystas Håbo-Portalen kommer någon annan tidning. Tack, ändå för Portalen.
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Pyry Niemi 26 Nov 2014
Svar till Carina Lunds öppna brev
Som förhandlare för Socialdemokraterna så avser jag att svara på det öppna brevet.
Jag vill tacka Carina för brevet för här berättar hon precis det som vi har påtalat och som vi har lagt Moderaterna till last för nämligen att de har förhandlat / samtalat med andra partier samtidigt som man inte hade avslutat förhandlingarna / samtalen med oss.

Vi var rörande överens om i starten av våra möten att vi inte skulle föra samtal med några andra partier så länge våra samtal/ förhandlingar pågick.

Jag vill göra en kort redogörelse.
Under Carinas punkt 1 stycke 2 skriver hon " Den 7/10 fick M inbjudan
från C till ett möte för att diskutera möjligheterna till samverkan. På medlemsmötet den 8/10 utsågs en arbetsgrupp som gavs mandat att tacka ja till C:s inbjudan om så befanns lämpligt". Slut citat.
Den 8/10 under dagen träffades Agneta Hägglund och Werner Schubert Carina Lund (M) Björn Hedö (M) för att diskutera förslag till finansplan . Moderaterna skulle återkomma efter deras medlemsmöte samma kväll.
Det gjordes via mail och det som framkom var att många av deras medlemmar var bortresta så därför vill man fundera till helgen. Det informerades inget om ett möte med C. Mail finns kvar som klargör det.
Den 9/10 skriver jag ett mail till moderaternas förhandlare och ställer en rak fråga om de förhandlar med någon annan och får då svaret nej, men att Centerpartiet inbjudit till ett möte för en " lägespresentation".
Lördagen den 11/10 får jag ett mail från Carina Lund om att de träffat
C, MP, FP, KD som också på mötet lagt ett förslag på politisk organisation, hon hänvisar också till partiledardebatten m.m Inget om att det kommer att vara ett ytterligare möte på söndag. Mail finns kvar.
Jag skriver då ett svar där jag återigen ställer frågan om våra samtal är avslutade och om de fem partierna kommer att försöka bilda en minioritet. På det mailet får jag inget svar.
Under punkt 1 stycke 4 konstaterar Carina:
" Mötet C inbjudit till genomfördes lördagen den 11/10 och söndagen den 12/10 .
På kvällen den 11/10 informerades S förhandlingsgrupp av att M om att mötet skulle fortsätta dagen därpå. Under de två mötesdagarna uppnåddes konkreta resultat i en omfattning som vida överskred det som under flera veckor uppnåtts vid diskussionerna med S. Mötet resulterade i den samverkan mellan M,C,FP, KD, MP och som kommit att benämnas Håboalliansen".
Slut citat.
Också rätt märkligt.Du skrev inget om att samtalen med C, KD, Fp och Mp skulle fortsätta dagen efter dvs 12/10. Det står inget i mailet om detta.
Våra samtal mellan S och M var ytterst konstruktiva. Vi inom S var helt redo att gå samman med er, det som saknades var er slutliga kommentar om finansplanen samt vilken titel du Carina skulle ha i den då tilltänkta majoriteten. Hur detta har kommunicerats tillbaka från era förhandlare till dig och moderaterna avstår jag i från att recensera, men jag tillstår. Vi och ni var i praktiken överens. Vi samtalade till och med om hur vi skulle formulera att ömsesidigt avtal mellan partierna. Den 12/10 på kvällen får jag samtal om att M frånträder förhandlingarna med oss. Jag får också veta att förhandlingar inletts för att försöka bilda ett minoritetsstyre mellan M, C, Fp, Kd och Mp. Inte ens tolv timmar efter vårt samtal fick vi via medierna veta att det skulle bildas ett minoritetsstyre. Mycket märkligt. Det måste varit en lång natts förhandlingar, eftersom du sa att ni skulle påbörja förhandlingar på söndag kvällen den 12/10.
Carinas punkt 6
" Som framgår ovan är påståendet att M kört dubbelspel och fört parallella förhandlingar bakom ryggen på S inte sant. Om Agneta Hägglund inte har hållits informerad av sin förhandlingsgrupp så är det en intern fråga för S som jag inte avser att recensera, men jag tycker att påståendena om dubbelspel rimmar illa med den vikt Agneta säger sig lägga vid ärlighet" Slut citat.

Ja , då är det upp till var och en att själva göra sin bedömning om M förhandlat med någon annan eller ej innan man avslutat förhandlingarna med S. Vi har gjort vår bedömning utifrån det som hänt och som också till min glädje bekräftas av Carinas öppna brev.

M för självklart samtal med vilka partier som man vill, men vi förutsätter då också att man ärligt svarar på frågan.
När det gäller om M fört samtal eller ej med SD så hänvisar jag till den intervju som gjordes i samband med bildandet av Håboalliansen och i Tore TV där Carina Lund får frågan om "ni fört samtal med SD och om ni tänker föra samtal med SD och där Carina kraftfullt svarar nej, nej"samtidigt går SD ut med ett pressmeddelande om att man fört en politisk dialog med Moderaterna.
Ja återigen är det upp till var och en att göra sin egen bedömning om huruvida M samtalat med SD eller ej, vi har gjort vår.

Vi socialdemokrater var redo att ta ansvar för Håbobornas bästa i en svår parlamentarisk situation. Ni moderater mötte oss i en mycket konstruktiv anda fram till 8/10, sen var det total förändring. Ni hänvisade som svepskäl att regeringsförklaringen inte stämde överens med era värderingar i det mailet som skickades till mig 11/10. Hur kan det då komma sig att ni bildat ett styre med Mp, som är en av två partier i den nya samarbetsregeringen som står bakom regeringsförklaringen. Nåja, politik är möjligheternas konst. Jag kan bara önska er fem partier lycka till samtidigt som ni vid varje givet tillfälle alltid måste ha med SD för att få en majoritet kring kommunens viktiga framtidsfrågor.

Pyry Niemi (S)
avatar
Håkan Sundström 26 Nov 2014
Jag kan inte utifrån Pyry Niemi redogörelse få fram att någon har förhandlat bakom ryggen på den andra parten. Vad som kommer fram är en massa bortförklaringar under dagarna 7/11 - 12/11 om vad som hänt och sagts. Med tanke på att dygnet har 24 timmar så kan mycket hända medan förhandlingar pågår. Vad jag förstår så hade "S" kontakter med "C" innan förhandlingar med "M" startade, likaså hade "C" kontaktat "M" om att informera om deras förslag till en ny politisk organisation samtidigt som förhandlinar pågick mellan "S" och "M". Detta är väl fullt normalt att partier utbyter tankar och ska inte betraktas som att förhandlingar pågår. Jag ser klart att någon har blivit mycket besviken över att tappa sin positionb i kommunen, att det blivit att ta till överord med hjälp av media.
Om jag själv får tolka situationen så kan det konstateras att "S" betraktar sig så stora att alla andra ska följa deras pipa och där har du den största anledningen till sammanbrottet med "M". Man är inte Gud allsmäktig bara för att man har flest mandat utan måste också lyssna på andra partiers förslag. Vad jag förstått så hade "M" gått med på att KSO posten skulle gå till "S" om "S" kunde gå med på att tillsätta en finanskommunalrådspost vilket "S" starkt motsatte sig. Här tror jag att vändningen kom och att "M" nu accepterade "C" förslag om styra Håbo med ett minoritsstyre bestående av M, FP, C, MP och Kd. En Finanskommunalrådspost är ett måste för att få ordning på kommunens ekonomi, vi kan inte fortsätta med att försätta kommunen med en större lånebörda än den vi har idag, vi måste tänka på nästa generation som ska ta över.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Bålstapartiet 26 Nov 2014
.
Jag vill inte, och kan inte ta ställning för vad som hänt mellan (M) och (S) men kan konstatera att information är svårt.

Under den här perionden ställde jag en konkret fråga minst 3 gånger till Agneta Hägglund, vad händer när det gäller en framtida majoritetsbildning?
Detta för att jag ville ha ett svar om Bålstapartiet var del i en framtida majoritet och att jag inte hört något av (S) tankegångar på om Bålstapartiet, (MP) eller (V) var påtänkta som samarbetspartner, inget av dessa partier var ens inblandade i några överläggningar med (S), varken före eller under hela denna tid.

Svaret var solklart tydligt varje gång: Jag vet inte ingenting, det är Pyry och Lars-Göran som sköter alla förhandlingar!!

Owe Fröjd
Bålstapartiet
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson 26 Nov 2014
Jag vill börja med att ge en känga till Ena-Håbo tidningen för att de bara lyssnat på ena parten i denna historia. Räknar med att de ber om ursäkt för en del påståenden som gått över gränsen i nästa ledare.

Jag som borgerlig väljare borde vara nöjd med denna koalition men har vart lite kritisk.
Här måste jag hålla med Pyry, vad har politiken på riksnivå att göra med det lokala i detta fall?
och om alliansen hänvisar till det, varför har man tagit in miljöpartiet?

Och när vi pratar om Miljöpartiet, ingen nämner någonstans varför de väljer att regera med (M) denna gång. Detta styre har 18 mandat, men Mp kunde ju valt att gå med (S) och (V) för att också få 18 mandat och Alliansen 16 (Då hade (S) fortfarande styrt).

Att Alliansen kommer vara beroende av SD har Pyry delvis rätt i. Antar att (S) kommer lägga egen budget som (V) kommer stödja = 16 mandat.
Budgeten avgörs väl i KF? , Och SD har då med sina 5 mandat avgöra hur det blir. (Precis som på riksnivå just nu).

När S bildade majoritet med Båp och Mp 2010 så sa Nina Lagh till Upplands radion att hon tyckte det var bra att det ändå fanns en majoritet och precis så tycker jag.
Det är viktigt att det finns en majoritet som majoritet som kan ta ansvar för en budget så vi inte får det kaos som vi ser på riksnivå just nu.
Sen tycker jag att ett styre eller regering inte behöver vara överens om sakfrågor hela tiden.

Sen känns det som man hela tiden spelar ut SD kortet. Man hör saker som "Alliansen regerar indirekt med SD", Alliansen regerar med SD stöd.
Jo men då kan jag säga att Stefan Löfven är beroende av SD. Den budgetomröstning som kommer är det ju SD som avgör mer eller mindre.
Löfven sa hela valrörelsen att han minsann sträckt ut handen över blockgränsen men jag anser att det är skitsnack. Löfven har aldrig erbjudit några ministerposter till några borgerliga partier, tvärtom han sa ju direkt efter valet att han INTE vill regera över blockgränserna men att det skulle vara samarbete.

Till er politiker på riksnivå så kan jag rekommendera valet i Finland nästa år. Där finns det en tradition att de största partierna försöker att bilda regering.
avatar
Lili-Ann Öhlund Green 26 Nov 2014
Vi - ( helt vanliga väljare) läser:
2 oktober 2014

"Vi vill fortsätta att utveckla Håbo Kommun, därför förhandlar vi i avsikt att bilda en stark majoritet."

Agneta Hägglund Carina Lund
Socialdemokraterna Moderaterna

Ok! Då vet vi! Oavsett vi gillar det eller inte!

Men Ooooops!....Vaaart försvannnnnnnnnn_____det?????

Utan förvarning - så är den informationen till allmänheten ( väljarna) som bortblåst.....
???????

Snälla ...M....och Carina L...
Försök förstå att vi väljare undrar och känner oss förvirrade!
VARFÖR - skrev Du under " avsikten" med S - och offentliggjorde den??
VARFÖR undertecknade Du inte - en liknande överenskommelse ....offentligt..... sedan Du bytt sida
??
Så att vi väljare fick en ( lika) tydlig bild av ditt NYA val av samarbetspartners??
avatar
Christian Johansson 28 Nov 2014
Javisst är det lite förvirrande, men jag vänder mig mest till att man styr med 18 mandat.
Men att M är de stora bovarna, de som verkligen avgjorde detta och var tungan på vågen var ju Miljöpartiet.
S+Mp+V = 18 mandat.
M+C+Fp+Kd = 16 mandat.

Mp regerade förra mandatperioden med S och V men bytte sida. Varför frågar ingen Mp varför de bytte sida? Istället är allt fokus på de onda personerna i M.
avatar
Håkan Sundström 27 Nov 2014
Ett bra skolexempel på hur missförstånd uppstår, när personer utanför de utvalda personerna som fått ansvaret att förhandla fram en politisk styrning för nästa valperiod. Här har personer gått ut i pressen och uttryckt sin önskan om hur den bästa lösningen skulle se ut för nästa period. Det förutsätter också att de som förhandlar också har en samsyn och ödmjukt lyssnar på vad den andra partnern har för önskemål om hur en politisk styrning ska se ut. Det är inte den som är störst som ska bestämma dagordningen utan det gör man i samförstånd med den andra partnern.
avatar
Roger Karlsson 28 Nov 2014
I fortsättning bör det hållas en andra valomgång mellan de två största partiernai kommunvalet.
Vinnaren där får kommunalrådsposten (och får bilda styre bäst dem vill).
avatar
Håkan Sundström 28 Nov 2014
En intressant ide Roger, men jag är tveksam att det skulle funka därför att dom är så indoktrinerad i sina egna partier att det eventuella kommunalrådet skulle inte välja baserad på kompetens utan ta från det egna ledet för att styra kommunen och det vore inte bra.
totalt: 7 | visar: 1 - 7

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2739