Hem | Övriga Nyheter | Håkan Nihlman glider i intervjun i Ena-Håbotidningen

Håkan Nihlman glider i intervjun i Ena-Håbotidningen

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Hans påstående om att ”Det är jag personligen som ansvarar för yttrandet för samråd” stämmer inte. I yttrandet står att läsa att ”På styrelsens uppdrag. Håkan Nihlman”. Vilket bara kan tolkas på ett sätt, nämligen att det är hela styrelsen som står bakom, det finns inget personligt undantag angivet i yttrandet över huvudtaget.

Torestatäktens lokalisering vid Kalmarviken. Foto: NCC Torestatäktens lokalisering vid Kalmarviken. Foto: NCC


Håkan Nihlman glider i intervjun i Ena-Håbotidningen den 24 – 30 oktober 2015 på sanningen när det gäller Naturskyddsföreningens yttrande till Mark- och Miljödomstolen angående NCC:s ansökan om hamnanläggning i Toresta, Bålsta.

Hans påstående om att ”Det är jag personligen som ansvarar för yttrandet för samråd” stämmer inte. I yttrandet står att läsa att ”På styrelsens uppdrag. Håkan Nihlman”. Vilket bara kan tolkas på ett sätt, nämligen att det är hela styrelsen som står bakom, det finns inget personligt undantag angivet i yttrandet över huvudtaget.

Det är korrekt att Naturskyddsföreningen yttrat att ”all bullrande verksamhet (55 db eller högre, uppmätt vid närmaste bostadsområde) skall förläggas till dagtid”. Men – den struntar i de ljudrisker som finns med krossning, och som föreningen lätt kan få fram sakförhållandet kring. Det ligger starka skäl bakom t.ex. Håbo kommuns krav på att bullret sänks med 5 dBA – även på dagtid.

Naturskyddsföreningen glider också i artikeln på sanningen avseende lastbilstransporterna. I artikeln säger Nihlman att man ”inte accepterar ….. att lastbilstransporter sker genom Bålsta” I yttrandet, det föreningen lämnat in till Mark- och Miljödomstolen, säger Naturskyddsföreningen följande: ”Vi tycker att det är bra att NCC valt en transportväg (för vägtransporter) som innebär anslutning till E18 vid Bro:s trafikplats.” Då ska man veta att Ragnhild Karlsson, medlem i Naturskyddsföreningen och i styrelsen i maj 2015, samtidigt är den som representerar NCC vid frågor om hamnanläggningen. Och på direkt fråga till NCC – alltså Ragnhild Karlsson – angående dessa transporter, säger Ragnhild Karlsson att, ”NCC Roads har ingen möjlighet att garantera transportvägar på allmän väg, som i detta fall (mail den 12 oktober 2015).”

Nihlman påstår vidare enligt artikeln, att ”anläggningen ligger i Upplands-Bro kommun” vilket också är att tänja på sanningen. Anläggningen ligger både i Upplands-Bro och Håbo kommuner. Själva hamnanläggningen ligger i Håbo kommun och stora delar av det som Naturskyddsföreningen fram för allt verkar för som sin grundidé, är naturen runt och vattnet i Kalmarviken. Allt detta i Håbo kommun.

Nihlman påstår vidare enligt artikeln att ”det [finns] inga naturvärden kvar, de är redan förstörda”. Då vill jag påstå att Nihlman sviker sitt uppdrag som ordförande och representant för Naturskyddsföreningen. Det har nämligen konstaterats att det finns både rara växter och sällsynt djurliv i Kalmarviken.

Naturskyddsföreningen är normalt känt för att strida aktivt för även det minsta rara djur- eller växtliv som finns. NCC:s egna undersökningar och s.k. expertutlåtanden (Niras och MKB) är dock undermåliga. Man har brustit i bottenfaunaundersökningen, sedimentundersökningen, inventeringen av strandnära naturvärden m.m. Det finns t.ex. rödlistade musselarter i Kalmarviken vilket Naturskyddsföreningen borde känna till, detsamma gäller småsvaltningen som är en växt som skyddas enligt artskyddsförordningen.

Man kan undra hur det kommer sig att Nihlman och Naturskyddsförenignen blundar för detta?

Slutligen påstår Nihlman att NCC ”tänkt att använda pråmar och bogserfartyg som drar dem. ./. De har ingen propeller som river upp botten……” Även här tänjer Nihlman på sanningen. Till att börja med säger man över huvudtaget inget om detta i sitt yttrande. NCC anger i sin ansökan pråmar som ett alternativ, medan hela ansökan omfattar båtar i storleksklassen 91 meters längd och utgångspunkten är egen drift. Pråmarna anges till 67 meters längd. Blir det pråmar ska dessa dras av bogserbåtar, och min stilla undran är om inte dessa drivs framåt på normalt sätt, alltså med propellrar? Dessutom krävs en större svängradie in i Kalmarviken med pråmar.

Slutligen – det angelägna i Naturskyddsföreningens svar ligger på ”att en gång-cykelväg anläggs mellan Bålsta och Bro invid befintlig landsväg”.

Jag är uppriktigt förvånad över Naturskyddsföreningens i Håbo loja inställning. De har på ett undermåligt sätt lämnat in ett yttrande i en fråga som berör flera olika naturvärden och miljöer som många människor vistats i. Dessutom är det högst anmärkningsvärt att två anställda på NCC, finns bakom Naturskyddsföreningens yttrande, oaktat de är medlemmar i föreningen och dess styrelse. Den ena, numera viceordförande och den andra tidigare ledamot.

Jag bifogar Naturskyddsföreningens yttrande till Mark- och Miljödomstolen i sin helhet här.

Håkan Welin

Prenumerera på kommentarer Kommentarer (1 Skickat)

avatar
Owe Fröjd 10 Nov 2015
Kan inte låta bli att publicera yttrande från Naturskyddsföreningen i Håbo angående en snarlikt ärende i närområdet av Mälaren.

Detta handlar inte ens om en ny etablering, bara om ett utökande av verksamheten. Där handlar det om både driksvatten och ljudstörningar m.m.
Gå gärna in på deras hemsida och kolla deras övriga remissyttranden, stora invändningar om egentligen obetydliga ärenden jämfört med detta!


"Yttrande angående Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Veckholms skjutfält"

Håbo Naturskyddsförening har granskat sökandes dokumentation, MKB m.m. och har följande synpunkter: Vi har full förståelse för att Försvarsmakten har ett behov av att kunna utbilda sin personal inför internationella, fredsbevarande uppdrag, t.ex. i krigshärdar. Av ekonomiska skäl har Försvarsmakten valt att koncentrera skjutverksamheten till ett fåtal platser. En av de utvalda platserna är Veckholms skjutfält, beläget 3 mil sydost om Enköping.

Enligt ansökan handlar denna om en avsevärd utökning av volymen av skjutverksamheten. Miljökonsekvensbedömningen ger härvidlag en bra beskrivning av hur stor den förväntade ökningen av verksamheten förväntas bli.
Enligt denna är år 2004 satt som nollalternativ. Jämfört med 2004 förväntas:

- Antalet skott öka från 188 669 till 1 078 850 st./år - Antalet sprängningar öka från 22 till 1750 st./år
- Antalet skjutdagar öka från 67 till 230 st./år - Utsläppen av bly till mark och vatten öka från 160 till 560 kg/år
- Utsläppen av koppar till mark och vatten öka från 250 till 840 kg/år
Utsläppen av zink till mark och vatten öka från 30 till 90 kg/år -Utsläppen av antimon till mark och vatten öka från 160 till 560kg/år

I princip kan man säga att den planerade utvidgningen innebär att ett framtida skjutområde kommer att hysa samma kapacitet som 5 á 6 befintliga skjutområden.
Väljer Försvarsmakten att bygga ut skjutområdet så förväntas även hanteringen av bekämpningsmedel (såsom t.ex. Round Up) mot träd, buskar och högväxande örter öka, vilket utgör ett allvarligt hot mot såväl ytvattnet som grundvattnet.

Naturskyddsföreningens huvuduppgift är att vara opinionsbildare i frågor som rör naturskydd och det rörliga friluftslivet samt miljöfrågor. Vi har således ingen generell synpunkt på var en sådan här anläggning geografiskt skall vara placerad.

En anläggning av den typ som planeras är visserligen inte så stor geografiskt men framförallt ljudbilden och i viss mån den ökade belastningen på mark och vatten kommer att påverka områden som ligger åtminstone inom ett par mil från övningsområdet. Mälaren med dess myller av små och stora öar är av Riksintresse och är dessutom en livsviktig vattentäkt för en befolkning på 2 á 3 miljoner.

Bara några kilometer från skjutområdet ligger f.ö. intaget till Bålsta dricksvattenverk (Myrskäret), vilket förser omkring 16.000 hushåll med dricksvatten. Norra Björkfjärden med tillhörande vikar utgör primär skyddszon för vattentäkten. Skyddszonen är framtagen enligt Miljöbalkens 7:e kapitel om vattenskyddsområden och Naturvårdsverkets rekommendationer.

Mälaren inklusive dess stränder är även av Riksintresse för det rörliga friluftslivet. Scenariot med 230 skjutdagar om året kommer t.ex. att påverka båttrafiken på Norra Björkfjärden negativt.

Vi kan inte se att en anläggning av den storlek som planeras är förenlig med föreliggande Riksintressen och anser därför att Länsstyrelsen skall avslå ansökan.
En anläggning av denna typ kan omöjligen placeras i Mälardalen p.g.a. för hög befolkningstäthet och stor förekomst av betande djur inom jordbruket framförallt med tanke på ljudbilden.

På styrelsens uppdrag Håkan Nihlman Ordförande Håbo Naturskyddsförening
totalt: 1 | visar: 1 - 1

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2716